Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Noterlere ödenen satış aidatı hakkında genel yazı

dolar-3

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/570-01-12734                                                                      08.08.2007

Konu   : Noterlere ödenen satış aidatı hakkında

İlgi : 19.07.2007 tarihli ve B.07.0.MGM.0.45/570-01/11597 sayılı yazımız.

İlgi genel yazımızda; 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (a) bendi ile 1512 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, makbuz karşılığında tahsil edilecek unsurlar arasına değerli kağıt bedelleri de eklenmiş olmasına karşılık, anılan Kanun değişikliğinde 118 inci maddenin ikinci fıkrasında bir değişikliğe gidilmediği, dolayısıyla değerli kağıt bedellerinin noterlik hissesine konu edilmediği belirtilerek, noterlere noterliklerde düzenlenen kağıtlar dolayısıyla tahsil ettikleri değerli kağıt bedellerine ilişkin noter hissesi ödenmemesi gerektiği bildirilmişti.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden noterlere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 5281 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine istinaden tahsil ettikleri değerli kağıt bedeli üzerinden satış aidatı verilip verilmeyeceği ile verilecekse oranı hakkında tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 5281 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinde, “Bu Kanunda yazılı noter kağıtları yerine adi kağıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir. Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.” denilmektedir. Ayrıca, 3468 sayılı Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanunun 1 inci maddesinde, “Hususi kanunlarla ihdas edilip Maliye Vekaletince bastırılan bilumum pullarla kıymetli kağıtlar, bayiler vasıtası ile sattırılır. Bayi bulunmayan veya lüzum görülen yerlerde mezun memurlar vasıtası ile sattırılmaları da caizdir. Harç ve hukuk mektebi iane pullar ile noter kağıtları yalnız noterler vasıtası ile sattırılır.” Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise “Harç pulları hariç olmak üzere birinci maddede yazılı pul ve kıymetli kağıt satışından dolayı bayilere ve noterlere %5’i geçmemek üzere mahallin icabına göre Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda ve mezun memurlara %2 satış aidatı verilir.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 3468 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, noterlere tahsil ettikleri değerli kağıt bedelleri üzerinden %3 oranında verilmekte olan satış aidatları, 01/09/2007 tarihinden itibaren %2 (yüzde iki) olarak uygulanacaktır.

Bilgilerini ve uygulamanın bu yönde yürütülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıklarına, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde ise Valiliklerce (Defterdarlık) gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

DAĞITIM:

Gereği       :                                                                                         Bilgi     :

Gelir İdaresi Başkanlığına                                                                   Türkiye Noterler Birliğine

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.