Devlet MuhasebesiGÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATI

Hizmet alımlarında ödeme belgesine yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenip eklenmeyeceği

Bütçe-11

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   :90192509-220.05-1418016/12/2014
Konu :Yaklaşık Maliyet Cetveli.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarında ödeme belgesine yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenip eklenmeyeceği hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde, doğrudan temin bir ihale usulü olarak sayılmamış, 22 nci maddesinin son fıkrasında ise bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödenmesinde ödeme emri belgesine bağlanacak belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilmiş, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde de kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesinin ödeme belgesine bağlanacağı, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise onay belgesinde gereken hallerde yaklaşık maliyete yer verileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda ödeme belgesine, Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde belirtilen belgelerin bağlanması yeterli olup yaklaşık maliyet hesap cetvelinin bağlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bekir BAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine