GÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKUMahalli İdareler

Belediye Şirketlerinin Özelleştirilmesi Nasıl Yapılır?

borsa-2

1- GİRİŞ

Belediye Şirketlerinin özelleştirmenin ana felsefesi, belediyelerin gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve gerekse 5393 sayılı Belediye Kanunu da belirtilen yerel asli görevlerine dönmesini sağlamak ticari ve sanayi işletmelerini mülkiyet ve yönetimini özel sektöre devretmektir.
Dünyada Kamu sermayesinin hakim olduğu KİT lerin mülkiyet ve yönetimi özel girişime devri 80 yıllarda tartışılmış ve 90 yıllarda büyük çaplı özelleştirmeler yapılmıştır. Ülkemiz bu süreçte hukuki altyapısı olmadığından ciddi özelleştirme programları uygulayamamıştır. Dünyadaki nakit bolluğundan pay alamayan ülkemiz siyasi istikrarı ancak 2002 den sonra iktidar olan AK PARTİSİ ile yakalamış olup, büyük çaplı özelleştirmeler bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Kitlerin özelleştirilmesinde iyi bir performans sergileyen özelleştirme idaresinin başarılı uygulamaları hukuki yapıları ve kuruluş gerekçeleri farklı olmakla beraber kamu sermayesi olan Belediye Şirketleri ne sahip olan belediyeler ciddi ciddi özelleştirmeyi gündemlerine almış ve birçok belediye bu sayede sağlayacağı kaynaklarla borç yükünü azaltmayı ve büyük Altyapı yatırımlarının finansmanında buradan gelecek kaynaklar kullanmayı stratejik planlarına almış bulunmaktadırlar.

Bu çerçevede Belediye Şirketlerinin özelleştirilmesiyle sağlanacak sosyo ekonomik ve siyasal kazanımlar makalemizin konusu olup, makalemizin bu konuda çalışma yapanlara bi nebze faydalı olması bizi bahtiyar kılar.
2- BELEDİYE ŞİRKETLERİ’NİN ÖZELLEŞTİRME AMAÇLARI NELERDİR
Belediye Şirketlerinin Özelleştirilmesi ile Belediyelerin sınaî ve ticari etkinliklerinin en aza indirilmesi hedeflenirken, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, belediye bütçesi üzerindeki Belediye Şirketleri finansman yükünün azaltılması, yerelde sermaye piyasasının geliştirilmesi ve yerel atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması, bu yolla elde edilecek kaynakların altyapı yatırımlarına kanalize edilmesi amaçlanmaktadır.
2.1 Özelleştirme Nedir? Özelleştirmenin değişik tanımlama ve uygulamaları vardır. Zira özelleştirme uygulamalarının çoğunda, kamu kuruluşlarının mal varlığı ve yönetiminin özel sektöre devri biçiminde gerçekleşirken; bir kısmında ise yönetim ve denetim devlette kalmakla birlikte, kamunun yönetim mekanizmalarını piyasa ekonomisi kurallarına uygun duruma getirilmesi biçiminde ortaya çıktığı görülmektedir.
2.2 Belediye Şirketlerinin Eleştirel Yönleri Nelerdir
Özellikle liberal çevrelerce, belediyelerin şirket kurarak ekonomik yaşamda faaliyet göstermeleri başlı başına bir sorun olarak görülüp çok ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Belediye Şirketlerine yönelik yapılan eleştiriler şu noktalarda yoğunlaştığı görülmektedir;
2.2.1 Belediye Şirketleri özel şirket statüsünde olmakla birlikte, belediyelerin denetimi altında çalıştıklarından dolayı, karar alma ve uygulama süreçlerinde bağımsız hareket edemezler.
2.2.2 Belediye Şirketlerinin sunduğu hizmetlerde verimlilik ve etkinliği sağlayamazlar.
2.2.3 Belediyeler, bir takım siyasal kadrolara iş bulma amacıyla Belediye Şirketleri kurmuşlar ve bu nedenle Belediye Şirketleri ehil olmayan kişilerin çalıştırıldığı yapılara dönüşmüştür.
2.2.4 Belediye Şirketleri, denetim mekanizmasından kaçabilmek için kurulmuşlardır.

2.3 Özelleştirme Politika ve Uygulamalarına Etkileyen Yaklaşımlar Nelerdir
2.3.1 Pragmatik Yaklaşım,
2.3.2 İdeolojik Yaklaşım,
2.3.3 Ticari Yaklaşım,
2.3.4 Popülist Yaklaşım,
2.3.1 Özelleştirmeye Faydacı Nedenlerle Yaklaşanlar: Daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti için ihtiyatlı bir özelleştirmenin yapılmasını söylemektedirler.
2.3.2 İdeolojik Açıdan Yaklaşanlar: Devlet çok büyük ve güçlü olup insanların yaşamına zorla girdiğinden; devletin rolünü, özel kurumlar ve özel yaşam karşısında küçülmesini sağlayacak özelleştirmelere gidilmeli şeklinde düşünmektedirler.
2.3.3 Ekonomik Yarar Açısından Yaklaşanlar: Ekonomide önemli yekün oluşturan kamu harcamalarını, ekonomik verimlilik açısından özel kesime aktarılmasını istemektedirler.
2.3.4 Popülist Nedenler İleri Sürenler: Bürokrasinin gücünü azaltarak insanlara kendi ortak gereksinimlerini karşılamada daha fazla yetki vermektir.

3- ÖZELLEŞTİRME İLE BELEDİYELERDEN BEKLENEN SOSYO-EKONOMİK BEKLENTİLER NELERDİR
Belediyeler özelleştirme yaparak sağlayacakları sosyo- ekonomik faydaları şu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Başarılı bir özelleştirme uygulamasıyla yerel ölçekte,
• Piyasa Ekonomisini Güçlendirmek ve Özel Girişimciliği Teşvik Etmek;
• Ekonomide Verimliliği Yükseltmek ve Performans Artışı Sağlamak;
• Gelir Dağılımını İyileştirmek;
• Sermaye Piyasasını Geliştirmek;
• Tasarrufların Daha Büyük Oranda Hisse Senedine Yönelmesini Teşvik Etmek;
• Siyasal Kayırmacılığın Önüne Geçebilmek;
• Belediyeleri Borç Yükünden Kurtulmak ve Belediyeye Gelir Temin Etmek;
Fonksiyonlarını yapabilirler.

3.1 Belediye Şirketlerinin Temel Kuruluş Amaçları Nelerdir
Belediyeler, Anayasamızın 127. maddesi gereğince “mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması” amacıyla kurulan kamu tüzel kişileridir. Bu anayasal düzenleme gereğince hazırlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu belediyeyi, “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlamaktadır. Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla belediyelere sunulan haklardan bir tanesi de şirket veya işletme kurabilmeleridir. Gerek 5216 sayılı büyük şehir belediye yasası 26 madde gerekse 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70. maddesi belediyelere, kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilme hakkı tanımaktadır. Her iki düzenlemede dikkati çeken nokta, söz konusu şirket ve işletmelerin faaliyet alanlarının belediyenin görev ve hizmet alanları ile sınırlandırılmış olmasıdır.

3.2 Belediye Şirketlerinin Karakteristik Özellikleri Nelerdir

Belediye Şirketlerini şöyle tanımlayabiliriz; Belediye tarafından kurulan, sermayenin yarıdan fazlası belediyeye ait olup, belediyelerin görev alanına giren bir konuda faaliyet gösteren, pazarlanabilen mal ve hizmet üreten, yönetim ve denetimleri belediye tarafından atanan, belediye bütçesinden bağımsız bir bütçeye sahip, hantal bürokratik mekanizmaların azaltılmasını sağlamaktan başlayıp rekabetçi bir istihdam politikası uygulayarak daha nitelikli insan gücüne sahip olabilmeye varan birçok avantajdan yararlanmayı hedefleyen, Özel hukuk tüzel kişisi olup Türk Ticaret Kanunu na tabi kuruluşlardır.

3.3 Belediye Şirketlerinin Kuruluş Amaçları Nelerdir
Gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gerekse 5393 sayılı Belediye Kanunu verdiği yetkiye istinaden kurulan BELEDİYE ŞİRKETLERİ kurma amaçlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz:

• Kentsel sorunlara çözüm bulmak amacı ile hizmetleri hızlı ve etkin bir biçimde yerine getirebilmek,
• Şirketleri, özel hukuk tüzel kişiliği statüsünde kurarak bunun sağladığı avantajlardan yararlanabilmek,
• Bu şirketler sayesinde kısmen 4734 sayılı kamu ihale yasası, 5018 sayılı mali yönetim kontrol kanunu, Sayıştay yasaların düzenleyici, denetleyici ve sınırlayıcı hükümlerinden kurtulmak,
• İçişleri Bakanlığı’nın vesayet denetiminin dışına çıkabilmek,
• 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve istediği ücretle istihdam edebilmek,
• Yapılacak hizmet alımlarını BELEDİYE ŞİRKETLERİ aracılığı ile yaparak, ödemelerde aksaklık veya gecikme olduğu durumlarda hizmetlerin aksamamasını sağlamak,
• Ticari açıdan karlı olan alanlardaki rantı belediyeye aktararak yeni kaynaklar oluşturulmasını sağlamak,

4- BELEDİYE ŞİRKETLERİ NEDEN ÖZELLEŞTİRİLMELİDİR

Belediye Şirketlerinin özelleştirilme sebeplerini dokuz alt başlık altında sayabiliriz.

4.1 Serbest Piyasa Ekonomisini Güçlendirmek ve Özel Girişimciliği Teşvik Etmek;
BELEDİYE ŞİRKETLERİ’ fiyat ve kalite yönünden piyasaya genelde duyarlı değildir. Bunun başlıca nedeni, BELEDİYE ŞİRKETLERİ tekelci/tekelimsi statüleriyle piyasanın kontrolünü ellerinde bulundurmaları ve asıl önemlisi iflas etme gibi bir tehlike ile karşı karşıya bulunmamalarıdır. Böylece BELEDİYE ŞİRKETLERİ, piyasa paylarını kaybetmemek için kaliteyi iyileştirmek, fiyatı ve maliyeti düşürmek gibi tedbirler alma zorunluluğu duymazlar. Özelleştirme, bu iki durumu ortadan kaldırarak, piyasa koşullarında faaliyet göstermelerini sağlamak ve bu yolla piyasa ekonomisini güçlendirmek için düşünülmektedir.
4.2 Ekonomide Verimliliği Yükseltmek ve Performans Artışı Sağlamak:
Hizmet performansının üç temel kriteri vardır; etkililik, etkenlik ve adillik. Kamu sektöründe ortalama verimlilik genelde düşüktür. Bu düşüklük, ekonomideki verimliliği de olumsuz etkiler. Alınacak önlemler sonucu kamu sektörünün daraltılması da ekonomide verimliliğin artışına neden olacaktır. Dolayısıyla rekabet ortamında BELEDİYE ŞİRKETLERİ nin özelleştirilmesi, hizmetlerin daha verimli, etkili ve etken olmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca rekabet ortamındaki kamusal hizmetler; kamunun denetimi altında olarak yeterli miktarda, daha iyi kalitede ve toplumun her kesimine adaletli bir biçimde ulaştırılmalıdır.

4.3 Yerel Halkın Alternatif Firmaların Hizmetlerinden Yararlanması:
Özelleştirme politikaları sonucu, hemşehriler, alternatif firmaların ürettikleri hizmetler arasında seçim yapabilme olanağına sahip olacaklarından dolayı daha fazla tatmin olacaklardır.

4.4 Gelir Dağılımını İyileştirmek:
Karlılık oranı yüksek BELEDİYE ŞİRKETLERİ hisse senetlerinin yöneticilere ve küçük tasarruf sahiplerine belli avantajlarla satılabilmesi durumunda, bu kesimlere bir gelir transferi olacaktır. Bu yöntem işletmede verimliliği yükseltirken, ayrıca verimlilik artışının düşük gelirlilere aktarılmasını da sağlayabilecektir. Bu, sermaye mülkiyetini tabana yayma amacının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bunun gerçekleşmesi ise özelleştirmenin hisse satışı yoluyla yapılması ve hisse senedi alacak düşük gelirli kesimlere finansal desteklerin sağlanması biçiminde olmasına bağlıdır.

4.5 Sermaye Piyasasını Geliştirmek:
Ülkemizde gelişme safhasında bulunan sermaye piyasasının eksikliğini duyduğu en önemli şey yeterli menkul kıymet arzıdır. Halen devlet tahvilleri, hazine bonoları ve gelir ortaklığı senetleri ile bu eksiklik doldurulmaya çalışılmaktadır. BELEDİYE ŞİRKETLERİ nin özelleştirilmesi, sermaye piyasasının gereksinimi olan bu önemli şeyi, hisse senetleri sunmak suretiyle piyasanın canlanmasına katkıda bulunacaktır.
4.6 Tasarrufların Daha Büyük Oranda Hisse Senedine Yönelmesini Teşvik Etmek:
Tasarrufların gayrimenkul, altın gibi bir anlamda verimsiz yatırımlara akması ülkemizin önemli problemlerinden biridir. Sermaye piyasasının gelişmiş olması ve halka açık şirketler modelinin tutulması, ayrıca kronik enflasyon ve geçmişte görülen olumsuz örnekler(işçi şirketlerinin başarısızlığı), hisse senetlerinin yatırım bilincinin veya alışkanlığının yerleşmesini engellemiştir. Oysa hisse senetlerine yatırım yapmak, tasarrufların verimli yatırımlara dönüşmesi demektir. Yaygın ve kapsamlı özelleştirme programı, bazı teşvik önlemleriyle de desteklenmesi halinde hisse senedi alma bilincini yerleştirecektir.
4.7 Hizmetleri İyileştirmek:
Vergileri artırmadan hizmetlerin iyileştirilmesi sorunu çözülecektir.

4.8 Siyasal Kayırmacılığın Önüne Geçebilmek:
Belediyelerin doğası, siyasal kayırmacılıktan kendilerini kurtaramamaktadır. Belediyelerin siyasal kadrolaşma ile gereğinden fazla insan istihdam etmeleri hizmetlerin maliyetini artırdığı gibi, toplumda da sosyal barışı bozucu etki de yapabilmektedir. Özelleştirme ile bu olumsuzlukların önüne geçilmek istenmektedir.

4.9 Belediye Şirketlerinin Borç Yükünden Kurtulmak Ve Belediyeye Gelir Temin Etmek:
BELEDİYE ŞİRKETLERİ zarar ettiği ve ortaya çıkan açıkların belediyeden yapılan transferlerle giderildiği durumlar; hizmetlerin yürütülmesini olumsuz etkilediği gibi belediyenin manevra yeteneğini de daraltmaktadır. Bu nedenle gelir sağlamak ve BELEDİYE ŞİRKETLERİ nin borç yükünden kurtulmak için belediyelerin özelleştirmeyi düşündükleri söylenebilir.

5- ÖZELLEŞTİRMEDE KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER
Gerçek anlamda özelleştirme şirket mülkiyetinin kamu ve ya özel sektörde olmasından değil yönetim felsefesinde geçtiği tezinden hareketle, özelleştirmeyi kamu mülkiyetini özel teşebbüse devir olarak algılamak ve uygulamak uzun vadede ekonomiye katkı değil yıllarca oluşturulan markaların ve işletmelerin birkaç yıl içerisinde kapanmasını da içine alan ekonomik ve sosyal kaosları içine alan uygulamalar olduğu KİT lerin özelleştirilmesinde gözlemlenmiştir.

Belediye Şirketlerinin özelleştirilmesi bağlamında Türk Ticaret Kanunu’ na bakıldığında, belediyelerin; “A.Ş.” niteliğine sahip şirketlerdeki payları ile bu payları temsil eden hisse senetlerini ve limited şirketlerdeki paylarını, kendi meclisleri kararı ile üçüncü kişilere devredebileceği ifadesi yer almaktadır (TTK md. 415-418, 518-520). 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasanın 26. maddesi de yerel yönetimlere ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerdeki paylarının özelleştirilmesine ilişkin işlemlerin yetkili organlarınca belirlenip yürütüleceğini karara bağlamıştır. Aynı yasa, iştiraklerin ve bağlı ticarî kuruluşların özelleştirilmesinde belediye meclislerini yetkili organ olarak kabul etmiştir(md. 26). Benzer hükümler 5393 sayılı Belediye Yasası(md. 18) ve 5216 sayılı kanun tarafından da benimsenmiştir. Hisselerin nasıl devredileceği konusuna bakıldığında ise, yürürlükteki mevzuatın farklı yöntemlere olanak verdiği görülmektedir.

Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde özelleştirmede hangi yöntemin kullanılacağı konusu önem arz etmektedir. Mevzuata uygun olarak özelleştirmelerde, Hisse Senetlerinin Borsa Yolu İle Satılması (Halka Arz),veya yerel de oluşturulacak birliklere blok satış bizim tavsiye ettiğimiz temel yöntemlerdir.

Belediye Şirketlerinin özelleştirilmesinde Halka arz yönteminde izlek şudur;
1. Belediye meclisinden özelleştirme konusunda başkana yetki verilmesi,
2. SPK’ dan Arz İzni ,
3. Aracı Kurumların Tespiti
4. Bilgi Dokümanlarının Hazırlanması
5. İMKB’ye Başvuru
6. İlan, İzahname ve Sirküler Yayımı
7. Halka Arz İşlemleri
8. Arz Sonrası İMKB’de İşlem Görmesi.

Belediye Şirketlerinin özelleştirilmesinde Blok Satış Yönteminde izlek şudur;
1 Belediye meclisinden özelleştirme konusunda başkana yetki verilmesi,
2 İhale Ve Değer Tespit Komisyonunun Oluşturulması
3 Bilgi Dokümanlarının Hazırlanması
4 Satış Duyuruları
5 Satış Görüşmeleri
6 Nihai Kararın Onayı
7 Satış Sözleşmesi.

6- BELEDİYE ŞİRKETLERİİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Belediye Şirketlerinin özelleştirilmesi gündeme geldiğinde, özelleştirmeyi “toptancı” bir anlayışla reddetmek ya da bırakın yapsınlarcı bir anlayışla her şeye rağmen yapılmasını kabul etmek gibi yaklaşımlar hatalı sonuçlara götürebilir. Bu nedenle konu, öncelikle fayda/maliyetleri net ortaya konulmalı ve özelleştirme gerekli görüldüğü takdirde, belediyeler ve çalışanlar açısından yaşanabilecek sorunlar saptanıp sağlıklı bir yol izlenmelidir. Mevcut durumda yaşanabilecek bir özelleştirme sürecinde çıkabilecek problemler;
• İşsizlik,
• İş güvencesinin azalması,
• Reel ücretlerde düşme ve sendikalılaşma oranında azalma,
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan yönetmelikte,(Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik) etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasların düzenlenmesini bir prensip olarak benimsemiştir. Bu çerçevede BELEDİYE ŞİRKETLERİ lerin anılan prensip çerçevesinde yapılanmasıyla yukarıda saydığımız problemlerin önemli bir kısmının ortaya çıkmayacağı da bir gerçektir. Orta ve uzun vadede kaynak tahsislerinin etkinliği artmasıyla da BELEDİYE ŞİRKETLERİ piyasaların gelişimine paralel ve uluslar arası fonları özel sektör piyasa düzenleye büyüyerek yollarına devam edeceği düşünülmektedir.

7- ÖZELEŞTİRME SÜRECİNDE OLABİLECEK RİSKLER

7.1 Şirketlerin pazar değerlerinin hesaplanması çok önemlidir. Özellikle özelleştirmeye konu olacak mal ya da hizmet, yalnızca bir-iki kişinin fiyat verebileceği kadar büyükse ya da verilen fiyat gerçek değerin altında kalırsa; özelleştirmelerdeki geleneksel sorun olan “değer biçememe” ile karşı karşıya kalınabilir. Bu değer biçememe sorununun, Belediye Şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde yaşanma riski de büyüktür.
7.2 Özellikle blok satışlarda bedellerin piyasa değeri altında tutulmasının yolsuzluğa ortam hazırlaması ile birlikte, gelir dağılımını bozucu etkisi de ortaya çıkabilir. Bu nedenle özelleştirme operasyonunun yönetimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir konudur.
7.3 Hantal bürokratik yapıyla çalışmak zorunluluğu;
7.4 Belediyeler, Belediye Şirketleri aracılığı ile kent yaşamı içerisinde yaşamsal öneme sahip hizmetleri yerine getirmektedirler. Bu nedenle özelleştirme sürecinde hizmetlere talip olan özel sektör firmalarının iflas etme tehlikesi, başarısız olma veya hizmet kalitesinin düşüklüğü gibi nedenlerle ya da sözleşme koşullarını kötüye kullanıcı davranışlarıyla, hemşehriler hizmetlerden yoksun bırakma olasılıkları,
7.5 Konusunda uzman olmayan firmaların özelleştirme çerçevesinde Belediye Şirketleri talip olup alması sonucu; hizmetlerin yerine getirilmesi veya kalitesi ile ilgili denetim gerekleri, hizmet programının düzenleme ve değerlendirilmesi ile inceleme gerekleri gibi faaliyetlerin kesinlikle belediye tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Hatta oluşacak aksamalarda, hemşerilerin resmi ve siyasal muhatabı olan belediyelerin özelleştirme aşamasından önce olduğu gibi bu hizmetleri bizzat kendisinin yerine getirmesi zorunluluğu olacaktır. Çünkü hizmetin yerine getirilmesi, belediyenin sorumluluğu ve garantisi altındadır. Hizmet için gerekli altyapı yatırımını gerçekleştiremeyecek ve hizmeti yerine getiremeyecek bir özelleştirme girişimi, yine belediyenin sırtına kambur bırakmaktan öteye geçmeyeceği olasılığı
7.6 Hizmetlerin fiyatlandırılması ile ilgili bir sorun da; doğal tekellerin özelleştirilmesi halinde yaşanabilecektir. Bu durum, hizmetlerin monopol fiyatlandırılması ve istenilen fiyatla sunulması ya da daha karlı gözüktüğünde hizmetin/üretimin kısılması ya da kalitesinin düşürülmesi sorunlarını da beraberinde getirmesi,
7.7 Kısacası özelleştirme sürecinde yaşanabilecek tüm bu endişe ve sorunların ortadan kalkabilmesi için, konunun ekonomik ve mali yönleri ile birlikte özellikle yaşamsal değere sahip siyasal ve sosyal boyutlarının da kesinlikle dikkate alınması gerekir. Yoksa olayın bu boyutları dikkate alınmadan ve herşeye rağmen gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları çok ciddi riskler taşıyabilir. Şurası da bilinmelidir ki; tüm bunların sağlıklı işleyebilmesi ve sorunların en aza indirilebilmesi, ancak özelleştirmelerin her aşamasının saydam bir biçimde yapılması ile olanaklı olabilir.

8- SONUÇ VE ÖNERİLERİMİZ
Burada önemli olan; Belediye Şirketleri ilgili olarak takip edilecek politikalar, sırf ideolojik tercihlerle ya da küreselleşme rüzgarı estiği ve uluslararası sermaye kuruluşları tarafından istendiği için ortaya konulmayıp, ülke ve yerel gerçeklerine uygun geniş halk kitlelerine hisselerin satışının yapılması ile, serbest piyasa ekonomisini güçlendiren, özel girişimciliği teşvik eden, yerel ekonomide verimliliğini ve performans artışı sağlayan, gelir dağılımını iyileştiren, sermaye piyasasını geliştiren, tasarrufların daha büyük oranda hisse senedine yönelmesini teşvik eden, belediyeye gelir sağlayan, hizmetleri iyileştiren, siyasi kayırmacılığın önüne geçebilen, belediyeleri borç yükünden kurtaran yerel yönetim yeniden yapılanması sağlanmış olacaktır.

Yerel kaynakların sahibinin hemşeriler olduğu bir beldede lüzumsuz her yatırım sakinleri mesut değil mutsuz edecek ve nihayetinde yerel halkın yöneticilerini seçerken kaynaklarını iyi yöneten yöneticileri tercih edecektir.

Abdullah Ekinci
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.