TREND

Bring me down Ne Demek?

bring down (Fiili Deyim ) 1- aşağı indirmek , düşürmek 2- kibrini kırmak 3- yıkmak
bring down değerini düşürmek
bring down devirmek
bring s.o. down:{k} birinin keyfini bozmak
bring someone down (deyim) (Deyimler) düşmesine neden olmak
bring down:aşağıya indirmek
bring down:vurup indirmek
bring down:(yönetimi) düşürmek
bring down:yaralamak
bring down:yıkmak
bring down:düşürmek
bring down:sürdürmek
bring down:indirmek
bring down:düşür

“Maliyetleri düşürmeye çalışmalıyız.” – “We must try to bring down costs.”
bring sth down:azaltmak
bring sth down:indirmek
bring it down:aşağı getirmek
bring sb down:fiyat düşürmeye razı etmek
bring sb down:düşmesine neden olmak
bring sb. down:sb getirmek. aşağı
bring someone down:(deyim) (Deyimler) fiyat düşürmeye razı olmak

 

Ahem. Harvey, bring me down a list of all the real estate we own downtown.
Harvey, kentte sahibi olduğumuz tüm gayrimenkullerin bir listesini getir bana.
If we could do it again, would you still make me a colonel, or would you bring me down to staff sergeant or adjutant?
O zaman onlara arkadaşlarının yolundan neden gitmediklerini sordum. Direniş’le nasıl temasa geçeceklerini bilmediklerini iddia ettiler.
People who would do or say anything to bring me down.
Kafam tamamen karıştı. Kafam tamamen karıştı.
– No, that’ll bring me down.
– Hayır bu beni mahveder.
Turn everything off and bring me down.
Her şeyi kapatın ve beni aşağı indirin.
You couldn’t afford to bring me down there.
Beni de götürmeye paran yetmedi. – Evet.
Bring me down to where you are.
Beni olduğun yere indir.
Bring me down.
Beni yanına indir.
Just don’t bring me down again.
Üstüme gelme yine.
All right, what did you bring me down here for?
Pekâlâ, ne için beni buraya getirdin?
Well, what of it? Assuming there is some such obscure law of providence lf a criminal’s fall must bring me down with him, then what of it?
Yani her şeye rağmen ilahi takdirin en karanlık yasaları sonucu… bir suçlunun düşüşü benim de mi düşmemi gerektirir?
But at any time, day or night, a telegram will bring me down to your help.
Gece, veya gündüz, bir telgırafınız yeter, hizmetinizde olurum.
You’ll bring me down here and stick me in the old cat room?
Beni zorla getirip kedili odaya mı tıkacaksınız?
Come on, don’t bring me down.
Hadi, beni yarı yolda bırakma.
You’ll do anything to bring me down.
Beni yıkmak için her şeyi yaparsın.
You’re not gonna bring me down, Mr. Cloudy Day.
Beni alt edemeyeceksin, bay hüzünlü bulut.
Bring me down, fellows.
Beni indirin, arkadaşlar.
Bring me down.
İndir beni.
Bring me down!
Aşağıya indir beni!
You know, Fleischman, even you can’t bring me down today.
Biliyor musun, Fleischman, bugün sen bile benim moralimi bozamazsın.
Nothing can bring me down.
Hiçbir şey canımı sıkamaz.
Sits down at the table, says, “Bring me a cup of coffee.” That’s it.
Masaya oturur, şöyle der : “Bana bir kahve getir.” O kadar.
Young man, you don’t expect me to hire you as my lawyer and let you bring condemnation proceedings to tear down my own houses? – Oho.
Genç adam seni avukatım olarak işe alıp kendi evlerimi yıkmak için kamulaştırma davaları açmana müsaade etmemi beklemiyorsun ya?
You were to have gone with the Wing Commander, Mr. Manning, but I happen to be rejoining my outfit not far from your own destination, so they asked me to bring you down from London.
Filo komutanıyla gidecektiniz Bay Manning. Fakat ekibime katılacağım yer gideceğiniz yerden pek uzak değil. Bu yüzden sizi Londra’dan getirme görevini bana verdiler.
The chief asked me to bring him down.
Şef onu buraya getirmemi istedi.
Blasetti is waiting for me downstairs lris, hurry and bring the tests down as Blasetti is waiting
Blasetti, aşağıda beni bekliyor. Iris acele et, Blasetti deneme filmlerini bekliyor.
bring the lamp a bit closer… now, put down the lamp and get me a pail.
Lambayı biraz yaklaştır… şimdi, lambayı koy ve bana bir kova getir.
Oh, and, Daddy, if you’re going down to Spain, you could bring me…
Oh, ve, baba, eğer İspanya’ya gidiyorsan, bana…
He humiliated me in front of you to bring us down to his level.
Bizi kendi seviyesine indirmek istedi. Bunun anlamı nedir?
You wanna give me an intoxication test… bring that gentleman down here.
Eğer bana alkol testi yapmak niyetindeyseniz… bu bayı buraya getirseniz iyi olur.
Why not let me bring it down?
En iyisi raporu size ben getireyim.
If you don’t allow me to bring Dr. McCoy down here, it’ll soon be too late to do anything for her.
Dr. McCoy’u ışınlamama izin verin, yoksa onun için geç olacak.
Paulie, go down 39th Street, pick up 18 mattresses and bring me the bill.
Paulie, 39. Cadde’ye git, 18 adet minder al ve faturayı bana getir.
You’ll bring the heat down on me.
Beni kızdırıyorsun.
He’s gonna bring the law down on me!
Onun yüzünden başıma bela üşüşecek.
After all, I did bring Vic down here exactly like you told me to.
Neticede bana söylediğiniz gibi Vic’i buraya getirdim.
I bring this into the DA, he’d shoot me right down.
Bunu Bölge Savcısına götürürsem, beni yerle bir eder.
And you will help me bring my tone down to yours.
Sen de tonumu seninkine indirmeme yardım edeceksin.
Do you want me to bring you down now?
Seni bu durumdan çıkartayım ister misin?
“Do you think you could bring your friend Mr. Holmes down to see me?”
“Arkadaşınız Bay Holmes ile beni görmeye gelir misiniz?”
If you don’t believe me, I’ll bring down this book from home.
Eğer bana inanmıyorsan evden resimli kitabı getireyim.
I could probably sit up at the bar there and let Larry bring dinner down to me.
Orada barda oturup Larry’nin bana yemek getirmesini bekleyebilirim sanırım.
In the jungle, welcome to the jungle want to bring you to your n-n-n-n-knees, knees in the jungle welcome to the jungle want to bring you to your it’s gonna bring you down huh don’t make me fight you, man.
Bak dostum, kavga etmek zorunda kalmayalım.
Bring them down a little bit, all right? – Could you do that for me?
Biraz aşağı çekelim, tamam mı?
Just don’t put me down for trying to bring a killer story to print.
Sadece beni katil hikayesi getirip yazdırmaya çalışmakla tenkit etme.
Me and Jamie figured we could bring Sorenson down before he killed anybody else.
Ben ve Jamie Sorenson’u bir başkasını öldürmeden önce haklayabileceğimizi fark ettik.
I want you to sit right down and wait for me to bring you some ice.
Oturmanı ve sana buz getirirken beklemeni istiyorum.
Let me help you bring Nino down.
Nino’yu yakalamana yardım edeyim.
I tracked that dirtbag for two years and when I finally bring him down you turn me into an ice cube.
O pisliği tam iki yıl boyunca kovaladım… Tam onu yakaladığım zaman da beni bir buz küpüne tıktınız.
How do I know you ain’t gonna bring the heat down on me?
Bana kötü bir şey yapmayacağını nereden bileyim?
You get me that panel show, or I’m gonna bring you down with me, ya lousy, lying’prick!
Beni Panel Show’a çıkarmazsan sizi de beraberimde batırırım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.