Devlet MuhasebesiGÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATI

Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları Hakkında Muhasebat Genel Yazısı

Muhasebe-21

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   :70812047-010.99-994015/09/2014
Konu :Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları
İlgi :17/01/2014 tarihli ve 90192509-250.99-453 sayılı yazı.

İlgi yazımızda özetle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 76 ncı maddesi hükmü ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 ve 77 nci maddeleri hükmü ve bunlara istinaden çıkarılan  ikincil mevzuatın (Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ile Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik) ilgili hükümlerinden bahisle, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve 7 Sıra Nolu Hesaba Aktarma Suretiyle Ödemeye İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliğinde değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre yapılması gereken işlemler ile söz konusu Tebliğ kapsamındaki ödemelere esas belgelerin muhasebe birimlerine teslimi, incelenmesi, noksanı bulunan ya da diğer nedenlerle ödenmesi uygun görülmeyenlerin harcama birimlerine iadesine ilişkin işlemler ile mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin teslim edilmesi/alınması, muhafazası ve ilgili mercilere gönderilmesine ilişkin uygulama esasları belirlenerek,  01/01/2014 tarihinden sonraki mali işlemlere ilişkin belgelerin muhasebe birimleri tarafından yıllık olarak ilgili mali yılı izleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili harcama birimlerine teslim edileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, belgelerin muhasebe birimlerince teslim alınması, muhafazası ve süresinde ilgili harcama birimine teslim edilmesi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmek ve belgelerin elektronik ortamda takip ve izini tutmayı temin etmek bakımından Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başlatılan çalışma tamamlanmış ve pilot aşamasına gelinmiştir. Çalışma kapsamında, ilgi yazı uyarınca harcama birimleri ve muhasebe birimlerince düzenlenmesi gereken tutanak ve listeler elektronik ortamda oluşturulacak ve uygulama sürecinde kullanılacaktır.

Söz konusu uygulamanın varsa öngörülemeyen hata ve eksikliklerini tespit edip gidermek ve sorunsuz bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak bakımından, 22/09/2014 tarihinden itibaren İliniz Defterdarlığına bağlı tüm muhasebe birimlerinde, yalnızca muhasebe servislerinin harcama birimi olarak düzenledikleri tutanak ve listelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve uygulama sürecinde kullanılması uygun görülmüştür. Uygulamaya ilişkin kılavuz Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php adresine (Ana sayfa/Uygulama Kılavuzları / Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Kılavuzları) “Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları Uygulama Kılavuzu” başlığı ile eklenmiş olup, kullanıcılar bu adresten kılavuza erişebileceklerdir.

Bilgilerini ve pilot uygulama başlatılan birimlerde KBS-Harcama Yönetim Sistemi üzerinden düzenlenen ödeme belgelerine ilişkin tutanak ve listelerin kılavuzda belirtildiği şekilde oluşturulması ve devamı işlemlerin buna göre yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Bekir BAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)