4483 Sayılı KanunGÜNCEL HABERLERÖne Çıkan HaberlerTEFTİŞ&DENETİM

4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar Nelerdir?

4483 sayılı Kanun, Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması konusunda izlenecek yöntemi belirtmek için çıkarılmış bir kanundur….

Bu kanun öncesinde Memurin Muhakematı Hakkındaki kanun geçerliydi….
Memurlar tarafaından işlenen bütün suçlar 4483 sayılı Kanunda belirtilen yargılama usulüne tabi değildir.
Bir suçun bu kanun kapsamına girmesi için memurlar tarafından işlenmesi ve bu suçun memurun görevi kapsamında olması gerekmektedir…
Memur tarafından işlense bile suç memurun görev alanına girmiyorsa bu kanuna göre değil, genel hükümlere göre yargılanması gerekir…

4483 Sayılı Kanun Kapsamında Giren Suçlar Aşağıda gösterilmiştir.

a)Nitelikli dolandırıcılık (TCK, md.158)

b) Mühür bozma (TCK, md. 203)
Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührün kaldırılması veya konuluş amacına aykırı hareket edilerek kullanılmasıdır.

c)Resmi belgede sahtecilik (TCK, md. 204)
Kamu görevlisinin, görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmesi veya sahte resmi belgeyi kullanmasıdır.

ç)Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK, md. 205)
Kişilerin, gerçek bir resmi belgeyi bozması, yok etmesi veya gizlemesidir. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

d)Denetim görevinin ihmali (TCK, md. 251)
Kamu görevlisinin, denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlamasıdır. Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

e) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama (TCK,md. 255)

f) Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (TCK,md. 256)

g)Görevi kötüye kullanma (TCK, md. 257)
g1)Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257.Md)
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
g2) Görevi İhmal (TCK 257/2. Md)
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

h) Göreve ilişkin sırrın açıklanması (TCK, md. 258)

ı) Kamu görevlisinin ticareti (TCK, md. 259)

i) Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK, md.260)
Kamu görevlilerinin, hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk etmeleri, görevlerine gelmemeleri, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmamaları veya yavaşlatmalarıdır.Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde, cezaya hükmolunmaz.
Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

j Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK, md.261)

k) Çocuk Düşürtme, Yetkisiz Kişinin Rahim Tahliyesi Yapması, Kişinin Rızası Dışında Kısırlaştırma Fiilleri (TCK 99/2-101. Md.)

k) Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma (TCK 266. Md)
Kamu görevlisinin, görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri, bir suçun işlenmesi sırasında kullanmasıdır.

l) Haksız arama (TCK 120 Md.)
Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

m)Nefret ve ayırımcılık (TCK 122.Md.)
Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

Bu Kanuna Tabi Olmayan Suçlar:

Görev sırasında işlenip görevle ilgili olmayan suçlar (4483 sayılı Kanun m.2),
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,
Sıkıyönetim Kanunu kapsamına giren suçlar (1402 sayılı Kanun m.13),
Atatürk aleyhine işlenen suçlar (5816 sayılı Kanun m.1),
Seçimle ilgili suçlar (298 sayılı Kanun m.174),
DGM’nin görev alanına giren suçlar,
1918 sayılı Kanun kapsamındaki kaçakçılık suçları (m.1, 20 ve Ek 2),
Avukatlık Kanunu Kapsamına giren suçlar (1136 sayılı Kanun m.62),
Türk Parasının Kıymetinin korunması ile ilgili suçlar,
3005 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar,
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,
CMUK m.421 deki Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali (4483 sayılı Kanun m.2),
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ihbar ve şikayetlerin kin, garaz veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucu anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında (4483 sayılı Kanun m.15).

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 124 üncü maddesi ve devamındaki disiplin hükümleri ile memur ve diğer kamu görevlilerinin kendi özel mevzuatlarındaki disiplin hükümleri saklı tutulmuştur. Çünkü TCK ndaki suçlar toplum düzenini bozucu DMK daki suçlar ise idari düzeni bozucu olarak nitelendirilirler. DMK nın 131 inci maddesine göre ceza kovuşturmasına başlanması disiplin kovuşturmasına ve TCK na göre mahkum olunması veya olunmaması da disiplin soruşturma ve kovuşturmasına engel teşkil etmez.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali CMUK m.421 ve m.422 de düzenlenmiş olup, genel hükümlere tabii tutulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.