Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Harcama Belgelerine İlişkin Genel Yazı

Bütçe-11

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20/650/7208                                                                        26/05/2010

Konu   : Harcama Belgeleri

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Ödemenin kimlere yapılacağı” başlıklı 8 inci maddesindeki hükmü gereğince, harcama birimi veya muhasebe birimlerince ödemenin çeşidine göre belgelerin aslı veya noterce onaylanmış örneklerinin istenildiği, her ödeme için noter onaylı belge aranmasının hak sahipleri açısından zaman kaybına ve mali yüke neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler ile bunların şekil ve türlerini belirlemektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanacağı, 8 inci maddesinde ise ödemenin yapılacağı kişilerin hangi belgelere göre tespit edileceği ve ödemenin çeşidine göre ödeme belgesine hangi tür belgelerin bağlanacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, idarelerin uyması gereken usul ve esaslar, 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Bu amaca yönelik olarak anılan Yönetmeliğin “Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, “İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümlere göre, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilinceye kadar; bir işleme münhasır olarak düzenlenen belgeler hariç olmak üzere birden fazla işlemde kullanılabilecek belgeler için ilgisine göre harcama birimince veya muhasebe birimince aslı görülmek suretiyle onaylanan örneğinin de kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini teminen konunun iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine (döner sermayeler dahil) duyurulmasını arz ve rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

-5018 sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Kamu İdarelerine

-81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

-Merkez Muhasebe Birimlerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.