GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Damga Vergisi….Mukteza

Sayı:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.11-134

Tarih:

15/03/2012

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı   :B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.11-134                                                         15/03/2012

Konu : Doğrudan temin usulüne göre yapılacak alımlarda alınan

ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.
..

İlgi :   … sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, müdürlüğünüzce doğrudan temin usulüne göre alımı yapılacak tıbbi malzeme alım ihalesine ait 21/01/2010 tarihli komisyon kararının ve yine müdürlüğünüz ile … Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan 17/12/2009 tarihli sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi ayrıca vergiye tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde; “II- Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrasında ise, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.Damga Vergisi uygulaması bakımından Kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “5-İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması:” başlıklı bölümünde, “… idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.” denilmektedir.Buna göre, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşme düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, ihale komisyonu kurulmak suretiyle bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi aranılmayacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, İşletme Müdürlüğünüzce doğrudan temin usulüne göre yapılacak tıbbi malzeme alım ihalesine ilişkin düzenlenen 21/01/2010 tarihli komisyon kararının incelenmesinden, “Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne 17.12.2009 tarihinde 22 F doğrudan temin usulüyle yapılan nöroşirurjiye 35 kalem tıbbi malzeme alımi için; 25.11.2009 tarihinden 17.12.2009 tarihine kadar Üniversitemiz Web sayfasında, ilan panosunda ve teklif vermeye davet yazılarıyla duyurulan ayrıca 26.11.2009 tarihinde Sağlıkbank Tıbbi İhale Dergisi’nde yayınlanan ihaleye 8 (sekiz) firma teklif vermiştir. Teklifleri teknik ve idari şartnameler yönünden incelenmiş ve 8 (sekiz)’i de uygun görülmüştür.” ifadesinin yer aldığı dolayısıyla, söz konusu ihale kararında ihalenin teklif ettikleri bedeller üzerinden adı geçen firmaların uhdesinde kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ihalenin uhdelerinde kaldığını gösteren 21/10/2010 tarihli ihale kararının, Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca her bir firma itibarıyla binde 4,95 nispetinde, Müdürlüğünüz ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen 17/12/2009 tarihli sözleşmenin ise binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması; Döner Sermaye İşletmenizin, iktisadilik vasfının yanı sıra bağlı olduğu Üniversiteden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması halinde, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire olarak kabul edilmesi ve söz konusu kağıda ait damga vergisinin kişi konumunda bulunan şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde ise 488 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında Döner Sermaye İşletmenizin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen (37) numaralı fıkra ile, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalara esas ihale kararları ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre ihele konusu işe ilişkin olarak İşletme Müdürlüğünüz ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen sözleşmenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 2 nci maddesinde düzenlenen çerçeve anlaşma olması durumunda, söz konusu sözleşmenin ve bu sözleşmeye esas ihale kararının damga vergisinden müstesna tutulması, ancak çerçeve sözleşmeye konu mal ve hizmetlerin alımına ilişkin müdürlüğünüz ile anılan şirket arasında düzenlenecek münferit sözleşmenin ve münferit sözleşmeye ilişkin ihale kararının ise damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.