GÜNCEL HABERLERKARİYERKariyer Yargı Kararları

Hizmet Gereği Görev Yeri Değiştirilen Kamu Görevlisinin Eski Görev Yerine Atanması Mümkün mü?

Bayan-11

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki değişiklik üzerine açılan davada Danıştay Onaltıncı Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara yapılan itirazda iki önemli konuda yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.

Danıştay, yapılan değişiklikle memurlarının sağlık özrü atamaları için “Sadece eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesinden” rapor alınması zorunluluğunun getirilmesi ve“Memurların görev yaptığı yerden ayrılması halinde bir daha eski görev yerine atanmayacağı” düzenlemelerinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Diğer taraftan Danıştay Onaltıncı Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 09/03/2015 günlü, E:2015/10799 sayılı karara, davacı taraftan yapılan itirazla ilgili olarak, itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için Yasanın aradığı koşulların (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27 nci maddesine göre ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi) gerçekleşmemiş olması nedeniyle dava konusu Yönetmeliğin;
• 1 inci maddesiyle değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrası,
• 2 nci maddesiyle değişik 12 nci maddesinde “öğrenim özrüne yer verilmemesi” yönündeki eksik düzenleme,
• 4 üncü maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki “kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle” ibaresi,
• 4 üncü maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “eşi 4688 sayılı Yasa kapsamında aylıksız izinde olan sendika genel merkez yöneticileri ve 1136 sayılı Yasa kapsamında avukat olanlara yer verilmemesi” yönündeki eksik düzenleme,
• 7 nci maddesiyle değişik 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “4688 sayılı Yasa kapsamında aylıksız izinde olanların hariç tutulmaması” yönündeki eksik düzenleme yönünden

yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin verilen kararı uygun bulan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu davacının anılan maddeler yönünden itirazını yerinde görmemiştir.

Yürütme Durdurma Kararı Verilen Düzenlemeler
1) Memurların görev yaptığı yerden ayrılması halinde bir daha eski görev yerine atanmayacağı hk.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler” başlıklı 11 inci maddesinin, dava konusu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değiştirilmeden önceki halinde,
“Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması,
Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.” kuralına yer verilmiştir.

Dava konusu değişiklikle anılan madde,
“Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz.”
şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklikten önce, Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde görev yeri değiştirilen kamu görevlisinin eski görev yerine ileri bir tarihte tekrar atanması mümkün iken, dava konusu değişiklikle, 11 inci madde kapsamında hizmet gereği görev yeri değiştirilen kamu görevlisinin memuriyet süresi boyunca bir daha eski görev yerine atanmasının yolu tamamıyla kapatılmıştır.

Hizmet gereği görev yeri değiştirilen kamu görevlisinin, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, kamu görevlisinin belirli bir hizmet alanına memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, kamu görevlisinin ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık görülmemiştir.

2) Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği İçin Alınması Gereken Sağlık Kurulu Raporları Hk.
Davalı İdare tarafından, uygulamada suistimale yol açılmaması amacıyla, sağlık durumunu belgelendiren raporların sadece eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınması gerektiği yolunda düzenleme yapıldığı savunulmaktadır. Bu durum ise Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetimi altında kamu hizmeti yürüten hastaneler arasında ayrım yapılması sonucunu doğuracaktır. Oysa 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11 inci maddesi uyarınca sağlık hizmeti sunumuyla ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık bakanlığınca denetlenmektedir.

29/10/2011 günlü, 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporlarıyla Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasına göre ise, hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.

İdare her ne kadar, kamu görevlilerinin, eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastaneleri dışındaki sağlık kuruluşlarınca düzenlenen raporlarla sağlık durumlarını belgelendirebilmesinin suistimallere yol açacağı savunmasını yapsa da, yukarıda yer verilen düzenlemelere göre, tereddüt hasıl olması halinde gerekli denetim mekanizmalarını işletebilecektir. İdarenin, ortada herhangi bir tereddüt bulunmadığı hallerde dahi, bu hastaneler dışındaki kuruluşlarca verilen sağlık raporlarının gerçeği yansıtmayabileceği ön kabulüyle düzenlemeler yapması, toplumda her an herkesin hukuka aykırı hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır ki, bu durum hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

Bunun yanı sıra, her ilde bulunmaması sebebiyle, kamu görevlisinin eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesine kolaylıkla ulaşamayacağı hususu da göz önüne alındığında, idarenin, iş ve işlemleri kendi gözetim ve denetimi altında bulunan sağlık kuruluşlarının düzenleyeceği raporlar arasında ayrım yapması sonucunu doğuran dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

kaynak:http://www.vergivizyon.net/danistaydan-memurlari-ilgilendiren-cok-onemli-yurutme-durdurma-karari/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.