Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE DENETMENLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Bayan-11

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE DENETMENLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

(5 Temmuz 1995 tarih ve 22334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1– Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı işletme ve fonlardaki saymanlıklarda denetim yapmak üzere defterdarlıklara bağlı olarak görevlendirilen Muhasebe Denetmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2– Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3(24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Bakan: Maliye Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü, ,

e) Denetmen: Muhasebe Denetmenini,

f) Denetmen Yardımcısı: Muhasebe Denetmen Yardımcısını,

g) Saymanlık: Muhasebe müdürlüklerini, malmüdürlüklerini, askeri ve mülki kurum saymanlık müdürlüklerini, katma bütçeli kurum saymanlık müdürlükleri ile genel ve katma bütçeli kurumların döner sermaye ve fon saymanlıklarını,

h) (12 Kasım 2002 tarih ve 24934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, Kurumlar için Merkezi Seçme Sınavını,

i) (12 Kasım 2002 tarih ve 24934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Giriş Sınavı: ÖSYM’ce yapılan KPSS’ da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Denetmenlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin Görev ve Yetkileri

Madde 4– Defterdar adına görev yapan denetmenler;

a) Saymanlıkların işlemlerini mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden denetlemek,

b) Saymanlıkların hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak düzeltilmelerini sağlamak,

c) Yetkili merciler tarafından verilen soruşturma görevlerini yapmak,

d) Denetlenen saymanlıklardaki görevlilerin yeterlik, yetenek ve kişisel durumları ile çalışma yeri ve koşulları hakkında görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bildirmek,

e) Mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konuya ilişkin düşünce ve tekliflerini yazılı olarak bildirmek,

f) Yetkili makamlarca verilen diğer işleri yapmak,

görev ve yetkilerine sahiptirler.

Denetmenler yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken gizli de olsa konuyla ilgili her türlü defter, dosya ve belgeleri incelemek ve gerektiğinde zimmet karşılığında almak yetkisine sahiptirler.

Denetmenlerin Sorumlulukları

Madde 5– Denetmenler, defterdara bağlı olarak ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar.

Yasaklar

Madde 6– Denetmenler görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuatta yer alan ve memuriyet sıfat ve görevlerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak zorundadırlar.

İKİNCİ KISIM

Muhasebe Denetmenliğine Giriş,

Yetiştirilme, Atama Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Denetmenliğine Giriş ve Sınavlar

Denetmenliğe Giriş

Madde 7 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Denetmenliğe sınavla denetmen yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar.

Saymanlıkları denetleme yetkisine haiz Bakanlık merkez denetim elemanı iken yeterlik sınavına alınmayan veya yeterlik sınavında başarısız olanlar denetmen yardımcılığına sınavsız olarak atanabilirler. Bunlardan en az bir yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar denetmen olarak atanırlar.

Giriş Sınavı

Madde 8- (12 Kasım 2002 tarih ve 24934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Kamu personel seçme sınavına katılan adayların Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre kamu personel seçme sınavında başarılı olmaları, giriş sınavına katılabilmek için esas şarttır. Kamu personel seçme sınavında başarılı olanlardan 10 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı  sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağırılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

(31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

(31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 9– (31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

Giriş Sınavı Şartları

Madde 10- (12 Kasım 2002 tarih ve 24934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin ÖSYM’ ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) (12 Temmuz 2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.)Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Türkiye’nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda denetmen olmalarına engel halleri bulunmadığı anlaşılmış olmak,

f) (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Giriş sınavına en çok iki defa katılınabilir.

Giriş Sınavına Başvuru

Madde 11– (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Sınav Yerleri

Madde 12- (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Yazılı sınavlar Genel Müdürlükçe belirtilen yerlerde, sözlü sınavlar ise Genel Müdürlükte yapılır.

Sınav Kurulu

Madde 13– Sınav kurulu Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği  genel müdür yardımcısı başkanlığında, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Denetim Birimi Başkanı (veya Muhasebat Kontrolörleri) arasından seçilecek en az dört asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Oylama sonucu alınan karar kesindir ve muhalefet şerhi verilemez.

Sınavın Yapılış Biçimi

Madde 14– (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

Sınav Konuları

Madde 15- Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

b) Türkçe-Kompozisyon

c) Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

– Maliyet Muhasebesi

– Şirketler Muhasebesi

d) Maliye Grubu

– Maliye Politikası

– Kamu Maliyesi

– Türk Vergi Sistemi

– Bütçe

e) İktisat Grubu

– Makro ve Mikro İktisat

– İşletme İktisadı

– Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

f) Hukuk Grubu

– Anayasa Hukuku

– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

– Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

– Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

– Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

– İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 16- (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.)Yazılı sınav cevap kağıtları sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 65 puan olması şarttır. Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 17– Yazılı sınavı kazananların listesi sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Bakanlık Merkez Teşkilatında uygun yerlere asılarak ilân edilir ve 10 gün askıda tutulur. Sınav sonuçları sınavda başarılı olanlara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara yapılacak bildirimde sözlü sınavının yeri, günü ve saati belirtilir.

24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 18- Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Sözlü sınavda yazılı sınav konularındaki bilgilerin yanında adayların; zeka ve kavrayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları ve temsil nitelikleri gibi özellikleride göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 19– Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70’ten az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş Sınav Notu

Madde 20- (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.) Giriş sınav notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav kurulunca, sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

Giriş sınavı sonuçları 17 nci madde esaslarına göre duyurulur. Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar 

Madde 21–  (31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 22– Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Atanma

Madde 23– (31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.) Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler denetmen yardımcısı olarak atanırlar.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 24– Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır

İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Denetmen Kadrolarına Atanması

Yetiştirilme Amacı

Madde 25– Denetmen yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Denetmenliğin ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

c) Rapor yazma tekniği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek,

d) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

e) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

amacı güdülür.

Yetiştirilme Şekli ve Esasları

Madde 26– Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu proğram; genel bilgiler, Devlet muhasebesi, gider ve gelire ilişkin mevzuat, denetim ve soruşturma usulleri  ile rapor yazma tekniği konularını kapsar. Denetmen yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe 4 aydan az olmamak üzere temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları dersler sonunda yapılacak sınavlarda, her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

Denetmen yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren ikinci yılın sonuna kadar denetmenlerin refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları birlikte imza ederler. Bu süreye temel mesleki eğitim kursunda geçen süreler dahildir.

Denetmen yardımcıları iki yıllık refakat süresinde bağımsız inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar. İki yılın sonunda refakat çalışmalarında başarılı bulundukları ve olumlu sicil aldıkları takdirde Genel Müdürlükçe re’sen inceleme, denetim ve soruşturma yapma yetkisi verilir. Yazılı olarak yetki verilenler denetmen kadrolarına atanmadan önce resen yetkili denetmen yardımcısı olarak görev yaparlar.

Denetmen yardımcıları re’sen yetki aldıkları döneme kadar Muhasebat Kontrolörlerinin refakatinde de çalıştırılabilirler.

Denetmen yardımcılarına üç yıllık yetişme döneminde mevzuatın uygulamalarıyla ilgili Genel Müdürlükçe belirlenen konularda araştırma çalışması yaptırılabilir.

Denetmen yardımcılarının yetiştirilme dönemine ait diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarma

Madde 27– (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile başlığıyla birinci fıkra değiştirilmiştir.) Temel mesleki eğitim kursu sınavında başarılı olamayanlar ile başarılı olup da refakat çalışması sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre denetmenlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan denetmen yardımcıları, Bakanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Temel mesleki eğitim kursu sırasında yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte refakat çalışması sonunda yeterli bulunmayanlar için bu sınavlara katılmış olmak denetmenliğe atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Esasları

 Yeterlik Sınavı

 Madde 28 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.)Yeterlik sınavı denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 29 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.)Denetmen yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar. (Üç yıllık süreye ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.) Üç yıllık sürenin hesabında, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre atananların bu görevlerinde geçirdikleri süreler de dikkate alınır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 30 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.) Denetmen yardımcılığı yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre oluşturulan kurul yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 31- (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.)Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır:

a) Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri ile ilgili Mevzuat,

b) Gider Kanunları,

c) Vergi Kanunlarının Genel Esasları,

d) Muhasebe,

e) Memur Suçları ve Tahkikat Usulleri,

f) Teftiş Usulleri ve Rapor Düzenleme Teknikleri.

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 32 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınavda konuların her birinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınavı ortalaması ile tek not olarak verilen sözlü sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarı derecesi, yazılı ve sözlü notu ile yardımcılık döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

Genel yetişme notu, Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması ile refakatinde çalıştığı maliye müfettişleri, muhasebat kontrolörleri ve muhasebe denetmenlerinin haklarında verecekleri mütalaalar da dikkate alınarak çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları ile kişiliği birlikte değerlendirilmek suretiyle Defterdarca verilecek notun ortalamasından oluşur.

Sınav kurulunda denetmen yardımcılarının yeterlik yazılı ve sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı durumları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca Genel Müdürlükçe kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

Madde 33 – (12 Temmuz 2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.) Yardımcılık süresi sonunda, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan denetmen yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ile geçerli bir özrü olmaksızın sınava katılmayanlar hiçbir şekilde denetmenliğe atanamazlar ve denetmen yardımcılığı ile ilişikleri kesilerek, Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe Denetmenliği Kadrolarına Atanma Esasları

Denetmen Kadrolarına Atanma

Madde 34– (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları muhasebe denetmeni olarak atanırlar.

Görevlendirme ve Koordinasyon

Madde 35– Denetmen ve denetmen yardımcıları Genel Müdürlükçe uygun görülen illerde defterdar emrinde görevlendirilirler. Genel Müdürlükçe uygun görülen illerde Denetmenlerin faaliyetleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak üzere defterdarca kıdemli bir denetmen görevlendirilir.

Koordinasyondan sorumlu denetmen görevleri ile ilgili faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde düzenlemek, yönetmek ve yürütmekle görevlidir:

a) Denetmenlerin ihtiyaçları ile gözlem ve önerilerini, geçmiş dönemlerdeki çalışmaları gözönüne alarak çalışma programlarını hazırlamak ve defterdarın onayına sunmak,

b) Defterdar tarafından onaylanan çalışma programlarına uygun olarak denetim, inceleme ve diğer çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

c) Denetmenlerden gelen yazı, rapor ve fezlekelerin ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve izlemek,

d) Denetmenlerin ödenekleri ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,

e) Denetmenlerin görev ve çalışmalarına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorunları ve çözüme yönelik önerileri defterdara sunmak,

f) Her yılın Ocak ayı içinde önceki yılın çalışma sonuçlarını ve buna ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve rapor halinde defterdara sunmak,

g) Defterdarlıkça verilecek diğer işlerin görev dağılımını yapmak ve sonucunu izlemek.

Denetmenlerin Ekip Çalışmaları

Madde 36– Denetmenler gerekli görülen hallerde ekipler halinde çalıştırılabilirler. Bu durumda en kıdemli denetmen ekip başkanı olarak görev yapar. Ekip başkanı ekibin çalışma düzenini sağlamakla sorumludur.

Ekiplerin çalışma usul ve esasları yıllık çalışma proğramlarında belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Koordinasyon ve Çalışma Esasları

Denetmenlerin Çalışmaları

Madde 37– Denetmenlerin çalışma programları, merkez, turne ve merkez emri çalışmaları Genel Müdürlükçe belirlenecek ilke ve esaslara göre defterdarlıklarca düzenlenir.

Yıllık Çalışma programı

Madde 38- Denetmenlerin çalışma programları, iş yoğunluğu ve durumu dikkate alınarak yıllık veya altı aylık olarak hazırlanır.

Çalışma programlarının uygulanması sırasında, aynı yerde maliye müfettişi veya muhasebat kontrolörünün bulunması ve bunların talep etmeleri halinde çalışma programı, defterdar tarafından değiştirilir.

24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)Belirlenen ilkeler doğrultusunda hazırlanan yıllık çalışma programları  Genel Müdürlükçe belirlenen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Turne Süresi ve Zamanı

Madde 39- Turne programlarının süresi ve zamanı altı aydan fazla olmamak üzere, ilin iklim şartları ve iş durumu gözönüne alınarak, defterdarın onayı ile belirlenir.

Denetmenler, turne programlarını uygularken, çeşitli nedenlerle programlarına ara vermek zorunda kalırlarsa, programları bu süre kadar uzatılabilir.

Yıllık Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Bildirilmesi

Madde 40- (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Yıllık çalışma sonuçları, defterdar tarafından değerlendirilir ve sonuçları Genel Müdürlükçe belirlenen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Sonuçları ve Raporları

Genel Esas

Madde 41– Denetmenler yaptıkları denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarını aşağıdaki maddelerde belirtilen raporlarla tespit ederler.

Cevaplı Rapor

Madde 42– Cevaplı rapor, saymanlık birimlerinin denetimi sonucu, denetlenen işlemlerle ilgili olarak düzenlenir.

Cevaplı raporlarda;

a) İşlemleri denetlenen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları,

b) İşlemlerin, hangi tarihe kadar ve ne ölçüde incelendiği,

c) Hatalı ve noksan görülen hususların; kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, genel tebliğlerin ve diğer mevzuatın hangi hüküm ve esaslarıyla ilgili olduğu ve düzeltilme yolları,

d) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler ve görüşler,

e) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

belirtilir.

Cevaplı raporlar üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası denetlenen birim amirine bir yazı ekinde tebliğ edilir, son nüshası denetmence saklanır.

Cevaplı raporlar, denetlenen memur ve amirler tarafından sıra ile cevaplandırıldıktan sonra; birinci nüshası denetmene iade edilir, ikinci nüshası ise cevapları ile birlikte “Denetim Raporları Dosyası”nda saklanır.

Denetmenler, rapora verilen cevapları inceleyerek son görüşlerini yazarlar ve gereği yapılmak üzere defterdarlığa (varsa koordinasyondan sorumlu denetmene) verirler.

Denetmenler cevaplı raporların süresinde ve eksiksiz olarak cevaplandırılmasını izlemekle yükümlüdür. Haklı sebebe dayanmaksızın, süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere defterdarlığa (varsa koordinasyondan sorumlu denetmene) yazılı olarak bilgi verilir.

Servis denetimlerinde, cevaplı rapor düzenlenmesine gerek olmaması halinde cevaplı rapor yerine geçmek üzere durum bir yazı ile ilgili birim amirine bildirilir. Ayrıca, defterdarlığa (varsa koordinasyondan sorumlu denetmene) bilgi verilir.

Cevaplı raporu düzenleyen denetmen herhangi bir sebeple denetmenlikten ayrılmış ise raporun son görüşü, varsa koordinasyondan sorumlu denetmen tarafından, yoksa başka bir denetmen tarafından yazılır.

İnceleme Raporu

Madde 43– Denetmenler;

a) Yürürlükteki mevzuat hükümlerinde ve bunların ugulanmasın-da görülen aksaklıklar ve bu hususların düzeltilmesi yolları ile yeniden düzenlenmesi gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve tekliflerini,

b) Disiplin soruşturmaları, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine tabi suçlara ilişkin ön incelemeler ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapılıp da suç unsuru bulunamayan konularla ilgili çalışma sonuçlarını,

c) Genel Müdürlükçe veya defterdarlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular ve doğrudan doğruya yaptıkları inceleme sonuçları hakkındaki görüş ve tekliflerini,

inceleme raporu ile bildirirler.

İnceleme raporları, ilgilendirdiği daireler göz önünde tutulmak suretiyle yeterli sayıda hazırlanarak gereği yapılmak ve ilgili yerlere gönderilmek üzere koordinasyondan sorumlu denetmene,  koordinasyondan sorumlu denetmen bulunmayan illerde ise defterdarlığa iletilir.

Fezleke ve Soruşturma Raporu

Madde 44– Memurlar hakkında; Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata göre yapılan soruşturmalar için “Fezleke”, bunun dışında kalan soruşturmalar için “Soruşturma Raporu” düzenlenir. Bu raporlarda disiplin cezası ve idari tedbir önerilmez.

Fezleke ve soruşturma raporları, aslı kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere yeterli sayıda düzenlenip defterdarlığa (varsa koordinasyondan sorumlu denetmene) bir yazı ekinde sunulur.

Genel Durum Raporu

Madde 45– Denetmenlerce denetlenen saymanlıktaki genel durumu yansıtmak amacıyla genel durum raporu düzenlenir.

Bu raporda;

a) Denetim sonunda tespit edilen uygulama hata ve eksiklikleri,

b) Görevlilerin yeterlilik, yetenek ve kişisel durumları,

c) Saymanlığın iş sahipleri ve tahakkuk daireleri ile ilişkileri,

d) Denetlenen saymanlık personelinin mevcut iş kapasitesine göre yeterli veya fazla olup olmadığı,

e) Memurların daire içi ilişkilerdeki uyumu ve verimlilikleri,

f) Saymanlığın çalışma yeri ve koşulları,

g) Döner sermayeli kuruluşlar ile fonların amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadıkları ve verimlilik durumları,

belirtilir.

Genel durum raporu dört nüsha olarak düzenlenir. Raporun üç nüshası koordinasyondan sorumlu denetmene, koordinasyondan sorumlu denetmen bulunmayan illerde defterdarlığa gönderilir. Raporun bir nüshası defterdarlıkça Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Resmi Mühür ve Kimlik Belgesi

Madde 46– Denetmenlere  müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür ile şekli ve muhteviyatı Genel Müdürlükçe belirlenen kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri Genel Müdür tarafından imzalanır. Resmi mühür ve kimlik belgeleri denetmenlere zimmetle teslim edilir. Görevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrılan denetmenler, mühür ve belgelerini Genel Müdürlüğe iade etmek zorundadırlar.

Aylıksız izin alan denetmenlerin mühür ve kimlik belgeleri defterdarlıkta muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda geri verilir.

Diğer sebeplerle görevlerinden ayrılan denetmenlerin kimlikleri defterdarlıklarca, iptal edilmek üzere derhal Genel Müdürlüğe gönderilir.

Meslek Kıdemi

Madde 47– Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Askerlik, hastalık gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir.

(24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)Aynı yarışma ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasındaki kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.

Yardım Mecburiyeti

Madde 48– Denetmenler görevlerini yürütürken; Maliye Bakanlığı teşkilâtı, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak zorundadırlar.

Geri Dönüş

Madde 49– Denetmenlikten ayrılanlardan, sadece genel ve katma bütçeli idarelerde çalışmış olmak kaydıyla, talepleri idarece uygun görülenler Genel Müdürün önerisi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeniden denetmenliğe atanabilirler.

Bu şekilde denetmenliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

İşe Başlayış ve Ayrılışı Bildirme

Madde 50– Denetmenler görevli olarak gittikleri yerde göreve başlayışlarını, görevin tamamlanması halinde de ayrılışlarını telgrafla koordinasyondan sorumlu denetmene veya defterdarlığa bildirmek zorundadırlar.

İzin Kullanılması ve Hastalık Halleri

Madde 51– Denetmenler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini defterdarlığa veya ekip başkanına yazı ile bildirirler.

Demirbaş

Madde 52– Denetmenler kendilerine demirbaş olarak verilen eşyayı özen göstererek kullanmak, saklamak ve görevden ayrılışlarında iade etmek zorundadırlar.

Çalışma ve Hakediş Cetveli, Yolluk Bildirimi

Madde 53– Denetmenlerin aylık çalışma ve hakediş durumları düzenlenecek formlarda gösterilir.

Her aya ait yevmiye ve yol masrafı hak edişleri ile çeşitli giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bildirimler düzenlenir. Bu bildirimler çalışma ve hakediş cetvellerine bağlanır.

Her aya ait çalışma ve hakediş cetvelleri bağlı bildirimlerle birlikte, ertesi ayın 20’sine kadar koordinasyondan sorumlu denetmene, koordinasyondan sorumlu denetmen bulunmayan illerde defterdarlığa gönderilir.

Evrak Kayıt Defteri

Madde 54– Muhasebe denetmenleri, aldıkları yazılarla, yazdıkları raporların, fezlekelerin ve yazıların kaydedilmesinde, bir evrak kayıt defteri kullanırlar. Defterin ilk bölümüne alınan yazılar, ikinci bölümüne yazılan yazılar ve  üçüncü bölümüne raporlar ve fezlekeler, yılbaşından başlamak üzere, ayrı ayrı ve müteselsil numara verilerek kaydedilir.

Geçici Madde 1 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.) Halen denetmen ve denetmen yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olanlar 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29/7/1998 tarihinden itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına bir defa katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir.

Geçici Madde 2 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.) 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile kurulan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı faaliyete geçinceye kadar eğitimlerle ilgili olarak mevcut Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 – (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.) 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, yeterlik sınavına katılıp başarılı olamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 33 ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 4 – (12 Temmuz 2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce açılan yeterlik sınavlarına katılamadıkları için denetmen yardımcılığı ile ilişikleri kesilenler hakkında 33 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 55– 4/4/1986 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebe Kontrol Memurları Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 56- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.