Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Bedelli Askerlikte Toplanan Paralar Nereye Harcanıyor? Bedelli Askerlik Paraları Nasıl Harcanır?

Muhasebe-11

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : 90192509/951.03.06/815                                                                            22/01/2013

Konu   :

Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 6252 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen geçici 46 ncı maddede;

“…Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılır.

Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan ve 2011/2531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, özel hesap; bedelli askerlik yapmak isteyenlerden şartları taşıyan yükümlülerin ödeyecekleri bedellerin toplandığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nezdinde açılacak TL cinsinden hesaplar olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, bedelli askerlik uygulaması kapsamında sağlanan kaynaktan yapılabilecek harcamaların türü 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli
(E) Cetvelinin 68 inci sırasında ve 2012/3827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar”ın 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Usul ve Esaslarda ayrıca, harcamaların gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda Usul ve Esasların:

1-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Harcama yetkilisi: Bakanlık veya ilgili kurumların merkezlerinde ilgili harcama biriminin en üst yöneticisi, merkez dışında ise Bakanlık veya ilgili kurumların ildeki en üst yöneticisi,

İlgili kurum: Esasların 4 üncü maddesinde sayılan giderleri gerçekleştiren Bakanlık dışındaki diğer kurumlar,

Bakanlık özel hesabı: Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin ödedikleri bedellerin Bakanlık adına toplandığı Türk Lirası cinsinden açılan özel hesabı,

Aktarma yetkilisi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,

Muhasebe birimi: Bakanlık merkez muhasebe birimini ve illerde defterdarlık muhasebe müdürlükleri,

Muhasebe birimi özel hesabı: Bu Esaslara göre harcama yapılmak üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi adına Türk Lirası cinsinden açılan özel hesabı,

olarak tanımlanmış,

2- “Harcamaların gerçekleşmesi” başlıklı 5 inci maddesinde;

 1. a) Gerçekleşen giderlere ilişkin iki nüsha ödeme emri belgesi düzenleneceği, harcama yetkilisince imzalanan ödeme emri belgelerinin hak sahiplerine ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderileceği, ödeme emri belgesinin birinci nüshasına kanıtlayıcı belgelerin asıllarının bağlanacağı ve genel bütçenin harcama belgelerinden ayrı olarak muhafaza edilmek üzere birinci nüshasının muhasebe biriminde, ikinci nüshasının ise harcama birimlerinde saklanacağı,
 2. b) Merkez dışı muhasebe birimlerinin kendilerine verilen ödeme emri tutarlarını merkez muhasebe birimine mal edecekleri ve tüm ödemelerin merkez muhasebe birimince yapılacağı, merkez muhasebe birimine intikal eden muhasebeleştirme belgesinde her bir hak sahibinin T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası, IBAN numarası ve tutar bilgilerine yer verileceği, ödeme emri belgesi üzerinden yapılan kesintilerin merkez muhasebe birimi tarafından düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile ilgili yerlere aktarılacağı,

belirtilmiştir.

Bu çerçevede, bedelli askerlik uygulaması kapsamında toplanan kaynaktan 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) Cetvelinin 68 inci sırası ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak giderlere ilişkin olarak ilgili harcama birimleri, defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile merkez muhasebe birimi tarafından 2013 yılında yapılacak işlemler aşağıdaki gibi olacaktır.

 

1-Harcama birimlerince yapılacak işlemler;

 1. a) (E) Cetvelinin 68/a sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
  (a) bendine göre 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti verilen bakıma muhtaç özürlülerin bakım ücretlerine ilişkin tutarların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez dışı birimlerince tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin defterdarlık muhasebe müdürlüklerine,
 2. b) (E) Cetvelinin 68/a sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
  (a) bendine göre 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre ikametgâhlarında bakım hizmeti verilenlere ilişkin bakım ücretlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.00.62-10.1.2.02-1-05.4 tertibindeki ödeneği aşan kısmına ilişkin tutarların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez dışı birimlerince tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin defterdarlık muhasebe müdürlüklerine,
 3. c) (E) Cetvelinin 68/c sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödemeler ile eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine,

ç) Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre
31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesine istinaden, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ve kurumlara erişiminin sağlanması için ücretsiz taşınması projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılan özel hesaba aktarılan tutarlara karşılık olarak anılan Fon’a yapılacak ödemelerin Milli Eğitim Bakanlığınca (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine,

 1. d) (E) Cetvelinin 68/ç sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yurt içinde ikametgah olarak kullanılan taşınmazlar ile yurt dışındaki özel tahsisli konutların Devletçe karşılanması gereken kira bedellerinin ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı (Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeralma Bölge Başkanlıkları veya Askerlik Şubesi Başkanlıkları), Jandarma Genel Komutanlığı (Jandarma Bölge Komutanlıkları veya İl Jandarma Komutanlıkları), Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez dışı birimleri tarafından tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin defterdarlık muhasebe müdürlüklerine,
 2. e) (E) Cetvelinin 68/b sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
  (d) bendine göre, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının
  (a) bendinde sayılan ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olan kişilere anılan Kanun hükümlerine göre bağlanan aylıkların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.34.00-10.7.0.03-1-05.4 tertibindeki ödeneği aşan kısmına ilişkin ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) tarafından tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine,
 3. f) Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre, 2013 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan ve anılan özel hesaptan karşılanacağı belirtilen

1-Özürlülere yönelik rehabilitasyon merkezleri projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri),

2-Özürlülere yönelik özel eğitim okulları projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ödemelerin Milli Eğitim Bakanlığınca (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/İl Milli Eğitim Müdürlükleri),

tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin ilgisine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine,

 1. g) (E) Cetvelinin 68/d sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
  (g) bendine göre, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve geçici 2 nci maddesinde sayılan kişileri konut sahibi yapmak amacıyla anılan maddelerde belirtilen esaslar dahilinde faizsiz olarak kredi verilmesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine yapılacak 25 milyon TL’ye kadar olan ödemelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı) tarafından tahakkuk ettirilerek ödeme emri belgelerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine,

ğ) (E) Cetvelinin 68/e sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre yurt içindeki ve yurt dışındaki şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım ve bakım giderlerinden (03.9.3.02);

-Yurt içinde yapılan harcamalar için Milli Savunma Bakanlığı (İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları), Jandarma Genel Komutanlığı (İl Jandarma Komutanlıkları), Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez dışı birimleri tarafından tahakkuk ettirilen tutarlara ilişkin ödeme emri belgelerinin defterdarlık muhasebe müdürlüklerine,

-Yurt dışında yapılacak harcamalar için Milli Savunma Bakanlığı (İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı/Ankara İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı) ile Dışişleri Bakanlığı tarafından tahakkuk ettirilen tutarlara ilişkin ödeme emri belgelerinin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine,

gönderilmesi gerekmektedir.

 1. h) Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre şehit yakınları, gaziler, muhtaç er ve erbaş aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan diğer ödemelere ilişkin ödeme emri belgeleri ilgisine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gönderilecektir.

ı) (E) Cetvelinin 68 inci sırası ile Usul ve Esasların 4 üncü maddesi kapsamında yapılacak ödemelerin ön ödeme şeklinde de yapılabilmesi mümkündür.

2-Muhasebe Birimlerince Yapılacak İşlemler

 1. a) Defterdarlık muhasebe müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya ilgili kurumların merkez dışı harcama birimlerince düzenlenen ödeme emri belgelerindeki tutarları (hak sahiplerine ödenecek tutarlar ile yapılacak kesintileri) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine mal edecektir.
 2. b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, defterdarlık muhasebe müdürlükleri tarafından kendisine mal edilen tutarlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya ilgili kurumların merkez harcama birimleri tarafından kendisine iletilen ödeme emri belgelerindeki tutarların ödenebilmesi için gerekli nakit ihtiyacını gün sonlarında Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına raporlamak suretiyle bildirir.

Talep edilen nakdin Merkez Muhasebe Biriminin özel hesabına aktarılmasından sonra hak sahiplerine ödeme yapılmak üzere Bankaya talimat verilecektir.

3- Strateji Geliştirme Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

Aktarma yetkilisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince her akşam saat 17.30’a kadar raporlanan nakit ihtiyacını en geç ertesi iş günü saat 12.00’a kadar Bakanlık Özel Hesabından Merkez Muhasebe Birimi Özel Hesabına aktarılmasını sağlayacaktır. İstisnai durumlarda, Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerince mutabakata varılmak kaydıyla, belirtilen saatler dışında da raporlama ve aktarma işlemleri yapılabilecektir.

Usul ve Esasların 4 üncü maddesi kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin muhasebeleştirme işlemleri, http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/klavuzlar/index.php adresinde yayımlanan uygulama kılavuzunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Naci AĞBAL

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Başbakanlığa (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı)

Dışişleri Bakanlığına

İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı)

Milli Eğitim Bakanlığına (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Milli Savunma Bakanlığına

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.