Devlet Personel BaşkanlığıGÜNCEL HABERLERKARİYER

Vekaleten Görevlendirmenin Şartları Nelerdir?

personel-11

Vekaleten Görevlendirmenin Şartları Nelerdir?

Kategori Vekalet
Kanun / Madde(ler) 657 / 86, 87, 88
Tarih 06/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 126. sayfa
Özet Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu uyarınca sivil memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetlerden Devlet memurlarının kanuni izinlerini kullanmaları sebebiyle ifa edilemeyen görevlerin Komutanlığınızda görevli sivil memurlara 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca vekaleten gördürülmesinin mümkün bulunduğu hk.

Kanuni izinleri sebebiyle boş olan kadro görevlerinin Komutanlığınızda görevli sivil Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca ikinci görev olarak verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş talep edilen ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.

Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartlarını düzenleyen 86 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.”hükmü bulunmaktadır.

Devlet memurlarına ikinci görev verilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile yasaklanmış, ikinci görev için bir ödeme yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 2 inci fıkrasıyla ikinci görevin istisnaları sayılmış ve özel kanunlar gereğince takdir edilen ücretlerin ödenmesine müsaade edilmiştir. Belirtilen fıkrada “Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İkinci görev verilecek memurlar ve görevler” başlıklı 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;
1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
İkinci görev olarak verilebilir.
Asıl görevlerinin yanında;
a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
ikinci görev olarak yaptırılabilir.”denilmektedir.

Mezkur 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinde; 87 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılmayan ancak özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetlerin de memurlara ikinci görev olarak verilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan 88 inci maddenin 1 inci fıkrasının (B) bendinde ise memurlara gördürülen hangi hizmetlerin hangi şartlarda memurlara ikinci görev olarak verileceği ve sözkonusu 88 inci maddenin ikinci fıkrasında da belirli memur kadrolarında olan memurlara ikinci görev olarak yaptırılacak görevler sayılmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; 09/07/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu uyarınca sivil memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetlerden Devlet memurlarının kanuni izinlerini kullanmaları sebebiyle ifa edilemeyen görevlerin Komutanlığınızda görevli sivil memurlara 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükmü uyarınca vekaleten gördürülmesinin mümkün bulunduğu, sözkonusu hizmetlerin 657 sayılı Kanunun 88 maddesi uyarınca verilebilecek ikinci görevler arasında sayılmaması nedeniyle anılan Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A ) bendi hükmü uyarınca ikinci görev olarak verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.