GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Komisyon Tutanaklarında Görev Ünvanlarının Belirtilmemesi ve Komisyonun Eksik Toplanması (Kik Kararı)

Muhasebe-16

Komisyon tarafından düzenlenen tutanaklarda görev unvanlarının belirtilmemesi ve Komisyonun eksik sayıyla toplanması

Toplantı No :2006/048
Gündem No :14
Karar Tarihi:16.10.2006
Karar No :2006/UM.Z-2435
Şikayetçi:
 Bessan Baskı Devre Elektronik San. Tic. Ltd. Şti., Gersan Sanayi Sitesi 657 Sokak No:58 Batıkent Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/71259 İhale Kayıt Numaralı “Ats Sistemi Parçaları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
11.10.2006 tarih ve 07.07.72.0063/2006-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi’nce 22.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ats Sistemi Parçaları ihalesine ilişkin olarak Bessan Baskı Devre Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.08.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.09.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.09.2006 tarih ve 27605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.09.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarenin şikayet üzerine verdiği cevabın itirazda iddia edilen aykırılıklar nedeniyle açıklayıcı olmadığı,

1-4734 sayılı kanunun 24.d maddesinde ihale ilanında bulunması zorunlu hususlar arasında “ihale konusu işe “başlama ve bitiş” tarihi bulunmalıdır” hükmüne rağmen ihale ilanında bu bilginin yer almadığı,Anılan Kanunun 24 üncü maddesine göre uygun olmayan ilanla ihalenin yapılamayacağı hükmünün yer aldığı,

2-Teknik Şartnamenin 2.24 maddesinde “Ayrıca yukarıda fiyatları istenilen dört kalem hariç, ATS’nin lokomotife kablajı/montajı için lokomotifin hazırlanması, her türlü malzeme (basınç şalteri, acil fren elektrovalfi, magnet supportları, şasi ve boji üzerinde bulunan kablo taşıma suppotları, magnetlere giden kabloların bağlantısının yapıldığı kuplörler vb. dahil) işçilik ve sistemin çalıştırılarak test edilmesi firmaya ait olmak üzere, tek kabinli ve çift kabinliler için ayrı ayrı montaj fiyatı teklifte belirtilecektir…Sistemde kullanılacak tüm kabloların temini yüklenici firma tarafından yapılacaktır” hükümleri bulunmasına rağmen TC. Anayasasının 18 inci maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz angarya yasaktır” hükmü ışığında ilgili kalemlerin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde;

Ana kontrol birimi,

Sistem kontrol birimi,

Lokomotif magneti (batı),

Lokomotif magneti (doğu),

Montaj fiyatı,

Bulunduğu, Teknik şartnamenin 2.24 maddesinin talep ettiği mal ve hizmetlerin ise çok farklı olduğu, burada eşit rekabet ilkesinin sağlanmasının mümkün olmadığının göründüğü,

3-Birim fiyat teklif cetvelinde iki ayrı toplam hanesi bulunmakta olup teklif mektubuna hangi toplamın yazılacağının belirsiz olduğu,

4-İdari Şartnamenin VI Diğer Hususlar maddesinde “Not 1. Teknik Şartnamenin 2.24 maddesi gereğince tekliflerde ayrıca montaj fiyatı belirtilecektir” denildiği, bunun yanında birim fiyat teklif cetvelinde montaj fiyatı birimi olmasına rağmen ilgili madde aksi olarak tek kabinli ve çift kabinliye ayrı ayrı fiyat istenmekte olup bu konuda herhangi zeyilname yapılmadığı,

Açıklanan nedenlerle ilgili ihalenin iptal edilerek hataların giderilmesi ve rekabetçi koşullarda ihalenin yeniden yapılması gerektiği,

5-Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde “Firmalar dört kalemin fiyatını vereceklerdir” ibaresi bulunmasına karşılık, yine Teknik Şartnamenin 2.24 maddesinde “Montaj fiyatı teklif mektubunda belirtilecektir” ibaresinin yer aldığı, birim fiyat teklif cetvelindeki montaj fiyatının nasıl değerlendireceği ve montaj fiyatının teklif mektubunda toplam fiyata dahil edilip edilmeyeceği konusunun belli olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasının incelenmesinde;

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (d) bendinde İhale ilânlarında:İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin belirtilmesi zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Şikayete konu ihale ilanının İhale konusu malın teslim tarihinin düzenliği 2.c. maddesinde “Siparişi müteakip en geç 30 günde prototip teslim edilecektir. Prototipin kabulünü müteakip ilk parti 30 günde teslim edilmek üzere ¼’lük partiler halinde 30’ar gün ara ile toplam 120 günde teslim edilecektir” düzenlemesi yer almakta olup, aynı düzenlemeye İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde de yer verilmiştir.

İhale ilanındaki düzenlemede idarenin siparişi üzerine en geç 30 gün içerisinde prototipin yüklenici tarafından teslim edileceği ve prototipin kabulünü müteakip ilk partinin 30 günde teslim edilmek üzere ¼’lük partiler halinde 30’ar gün ara ile toplam 120 günde malın teslim edileceğine ilişkin bir sürenin öngörülmesi, mevcut düzenlemenin ihaleye katılan istekliler açısından hangi süreler içerisinde işe başlanıp, bitirileceği belirtildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasının incelenmesinde;

Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde ihaleye konu kalemlerin;

2.23.1 ATS Ana Kumanda-Kontrol Birimi

2.23.2 Sürücü Kontrol Birimi (Sistem Kontrol Birimi)

2.23.3 Doğu Tipi Lokomotif Magneti

2.23.4 Batı Tipi Lokomotif Magneti, olarak belirtilmesine rağmen,

İdari Şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgilerin düzenlendiği 2 nci maddesinde;

İhale konusu malın miktarı ve türünün düzenlendiği 2.c maddesinde; “262 adet ana hat kontrol birimi, 262 adet sistem kontrol birimi, 524 adet batı bölgesi uyumlu ve 524 adet doğu bölgesi uyumlu lokomotif magneti olmak üzere 4 kalem ATS sistemi” olarak,

İdari Şartnamenin son sayfasında yer alan ihtiyaç listesinin de birim fiyat teklif cetvelinde düzenlenen kalemler gibi düzenlenmiş,

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde;

ATS Sistemi

1-Ana Hat Kontrol Birimi

2-Sistem Kontrol Birimi

3-Lokomotif Magneti (Batı Bölgesi Uyumlu)

4-Lokomotif Magneti (Doğu Bölgesi Uyumlu), olarak düzenlenmiştir.

İhaleye katılan isteklilerin tekliflerini sağlıklı verebilmesi, teklif verilecek kalemlerde tereddüt oluşmasının engellenebilmesi için teklif verilecek kalemlerin gerek ihale dokümanlarında gerekse birim fiyat teklif cetvelinde aynı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bahse konu ihalede teklif verilecek kalemlerde Teknik Şartnamede ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde aynı ibarelerin yer almadığı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ana Hat Kontrol Biriminin,Teknik Şartnamenin 2.23.1 maddesinde ATS Ana Kumanda-Kontrol Birimi, yine Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Sistem Kontrol Biriminin Teknik Şartnamenin 2.23.2 maddesinde Sürücü Kontrol Birimi (Sistem Kontrol Birimi) olarak belirtildiği görülmekte ise de; ihale dokümanının bir bütünlük oluşturması ve alıma konu kalemlerin özelliklerinin Teknik Şartnamede detaylı olarak açıklandığının görülmesi nedeniyle dokümandaki mevcut farklılıkların tekliflerin sağlıklı verilmesini engellemediği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

3- Birim fiyat teklif cetvelinde iki ayrı toplam hanesi bulunmakta olup teklif mektubuna hangi toplamın yazılacağının belirsiz olduğu iddiası, 5 inci maddede bu konuda genel bir değerlendirme yapıldığından söz konusu iddiaya ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.

4- Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasının incelenmesinde;

İdare tarafından isteklilere ihale dokümanı ile verilen birim fiyat teklif cetvelinde;

                     “ATS Sistemi

1-Ana Hat Kontrol Birimi                         Adet                 262

2-Sistem Kontrol Birimi                            Adet                      262

3-Lokomotif Magneti (Batı Bölgesi Uyumlu)                 Adet                      524

4-Lokomotif Magneti (Doğu Bölgesi Uyumlu)   Adet                      524

————————————————————————————

TOPLAM

MONTAJ FİYATI                                                           Adet                      262

Toplam Tutar (KDV Hariç)”

Olarak hazırlanıp isteklilere ihale dokümanı ekinde verilmiştir.

Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde;  “…TÜLOMSAŞ, ATS Ana Kumanda Kontrol  Birimi, Sürücü Kontrol Birimi ve Doğu ve Batı Tipi Magnetleri ile tüm sistem montaj ve kablajını  ayrı ayrı yada bir bütün olarak satınalma yetkisine sahiptir. Bu nedenle verilecek tekliflerde, firmalar aşağıda belirtilen dört kalemin fiyatını vereceklerdir.

                2.23.1 ATS Ana Kumanda-Kontrol Birimi

                2.23.2 Sürücü Kontrol Birimi (Sistem Kontrol Birimi)

                2.23.3 Doğu Tipi Lokomotif Magneti

                2.23.4 Batı Tipi Lokomotif Magneti”,

Teknik Şartnamenin 2.24 maddesinde; “Ayrıca, yukarıda fiyatları istenilen dört kalem hariç, ATS’nin lokomotife kablajı/montajı için lokomotifin hazırlanması, her türlü malzeme (basınç şalteri, acil fren elektrovalfe, magnet suportları, şasi ve boji üzerinde bulunan kablo taşıma suportları, magnetlere giden kabloların bağlantısının yapıldığı kuplörler, vb. dahil) işçilik ve sistemin çalıştırılarak test edilmesi firmaya ait olmak üzere, tek kabinli ve çift kabinliler için ayrı ayrı montaj fiyatı teklifte belirtilecektir

Montaj/kablaj TÜLOMSAŞ içerisinde ya da TCDD İşletmesine ait bölge atölyelerinde yapılacaktır. Sistemde kullanılacak tüm kabloların temini yüklenici tarafından yapılacaktır. Lokomotiflerdeki prototip imalat çalışmalarının tümüne ve sonrasında TÜLOMSAŞ tarafından gerek duyulduğu zamanlarda TÜLOMSAŞ Elektrik Makineleri Fabrikası Müdürlüğü, Lokomotif Fabrikası Müdürlüğü ve Ürün Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek birer adet teknik eleman katılacaktır. ATS’nin lokomotiflere montajına ait program TCDD veya TÜLOMSAŞ  tarafından yüklenici firmaya verilecektir”,

İdari Şartnamenin IV-Diğer Hususlar Not. 1 maddesinde “Teknik Şartnamenin 2.24 maddesi gereği tekliflerde ayrıca montaj fiyatı belirtilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhaleye teklif veren Savronik Elektronik San. ve Tic.  A.Ş. söz konusu teklif cetvelini

“ATS Sistemi                    Birimi              Miktarı             Birimi Fiyat(YTL)                    Tutarı(YTL)

1-Ana Hat Kontrol Birimi Adet                  262                  10.719,04                                2.808.388,48

2-Sistem Kontrol Birimi   Adet                  262                     3.852,80                               1.009.433,60

3-Lokomotif Magneti       Adet                  524                     1.823,36                                  955.440,64

(Batı Bölgesi Uyumlu)

4-Lokomotif Magneti   Adet                  524                     2.196,00                               1.150.704,00

(Doğu Bölgesi Uyumlu)

—————————————————————————————————————————

TOPLAM Tutar (KDV Hariç)                                                                                      5.923.966,72

MONTAJ FİYATI                                    Adet               262

Montaj Birim Fiyatı (Tek Kabin Loko için)                                  2.250,00 YTL

Montaj Birim Fiyatı (Çift Kabin Loko için)                                  2.450,00 YTL”

Olarak düzenlenmiştir.

Birim fiyat teklif cetveli; teklif mektubunun eki olup, söz konusu cetvel işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla idareler tarafından düzenlenip, ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen bir formdur. İhaleye teklif veren isteklilerin idarece hazırlanan söz konusu birim fiyat teklif cetvelini dikkate alarak kendisine ait sütunları doldurarak teklifini vermesi gerekmektedir. İdarenin teklifleri eşit bir şekilde değerlendirebilmesi için isteklilerin idarece tanzim edilen birim fiyat teklif cetvelini kullanması gerekmekte olup, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinde idarece aksi bir düzenlemeye imkan verilmemesi durumunda ekleme veya çıkartma yapmaması esastır.

İdarece, Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde sadece dört kaleme teklif verileceği belirtilmesine rağmen, 2.24 maddesinde tek kabinli ve çift kabinliler için ayrı ayrı montaj fiyatı teklifte belirtilecektir düzenlemesinin yapıldığı, bununla birlikte; birim fiyat teklif cetvelinde tek kabinli ve çift kabinli lokomotifler için ayrı ayrı kalemlerin belirtilmesi gerekirken, tek bir kalemin düzenlenmesi isteklilerin sağlıklı teklif vermelerini ve idarenin verilen teklifleri eşit bir şekilde değerlendirilmesini engelleyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim, ihaleye teklif veren isteklinin de idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelini yeterli görmeyerek Teknik Şartnamenin 2.24 maddesi hükmünü dikkate alarak tek kabinli ve çift kabinli lokomotifler  için 2 ayrı sütunda montaj fiyatı verdikleri görülmüştür.

5-Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde “Firmalar dört kalemin fiyatını vereceklerdir” ibaresi bulunmasına karşılık, yine Teknik Şartnamenin 2.24 maddesinde “Montaj fiyatı teklif mektubunda belirtilecektir” ibaresinin yer aldığı, birim fiyat teklif cetvelindeki montaj fiyatının nasıl değerlendirileceği ve montaj fiyatının teklif mektubunda toplam fiyata dahil edilip edilmeyeceği konusunun belli olmadığı iddialarının incelenmesinde;

Teknik Şartnamenin; konusunun düzenlendiği 1 inci maddesinde; “…Bu şartname ATS sisteminin  lokomotifler üzeri cihazlarını içerir. Şartnamede belirtilen ATS sisteminin üretimini ve yüklenici tarafından lokomotife montajını tanımlar.

 

Teknik Şartnamenin 4.24 maddesinde; “…ATS’nin lokomotiflere montajına ait program TCDD veya TÜLOMSAŞ tarafından yüklenici firmaya verilecektir

 

Teknik Şartnamenin 2.28 maddesinde; “TCDD İşletmesine ait, Eskişehir hariç, bölge lokomotif bakım atölyelerinde yüklenici firma tarafından yapılacak ATS montajlarında, sistemin kontrol tesellüm ve test işlemleri TÜLOMSAŞ adına TCDD tarafından yapılacaktır

 

Teknik Şartnamenin Garantinin düzenlendiği 5 inci maddesinde; “İmalatçı imalat, montaj/kablaj ve proje hatasından ileri gelen ve tesellüm esnasında görülmeyen kusurlardan dolayı ATS sistemini montaj edildiği lokomotifin tesellüm tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile garanti edecektir”

 

            Ek İstekler Listesinin 2.1 maddesinde; “Yüklenici, doğu ve batı tipine ait lokomotif magnetlerinin montajını ekte verilen LM 04611 ve LM 049 96 no’lu resimlere uygun olarak Batı Tipte 220+10 mm ; Doğu tipte 155 (+0,-5mm) yapacaktır”

           

Ek İstekler Listesinin 5 inci maddesinde; “Yüklenici, montajları bitmiş ATS sistemine ait tüm aksamların seri numaralarını, montaj yapılan lokomotifin numarası ve ATS sistemi test/tesellüm formu ile birlikte bir nüsha TÜLOMSAŞ, bir nüsha TCDD Cer Dairesi Başkanlığına verecektir”

Ek İstekler Listesinin 6 ncı maddesinde; “Yüklenici lokomotiflerde ATS sistemine ait tüm ekipmanları (elekrovalf, basınç anahtarı vb) lokomotiften bağımsız olarak kendisi temin edecektir. Temin edeceği malzemelerin onayını TCDD ve TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldıktan sonra, lokomotife montajını yapacaktır.”

 

Ek İstekler Listesinin 10 uncu maddesinde; “Yüklenici tarafından montajı yapılacak ATS sistemine ait elektrovalf basınç şalteri ve benzeri elemanlar, kullanıcı tarafından kolayca ulaşılabilecek ve TCDD ile TÜLOMSAŞ tarafından uygun görülen yerlere konulacaktır.”

Düzenlemelerine yer verilerek montajın teklif fiyatının içerisinde bulunduğu sonucuna ulaşılabilme imkanı yaratılmakta iken ;

Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde; “ATS ve lokomotif üzerine takılacak magnetler bir bütünlük teşkil edecektir. Lokomotifte kullanılacak magnetler yüklenici tarafından temin edilecektir. Magnetlerin boyutları halihazırda lokomotiflerde magnetler için ayrılan montaj yerinden daha büyük boyutta olmayacaktır ve magnet montaj delik ölçüleri ve aralıklar, mevcut sistemlerde kullanılan magnetler ile aynı olacaktır. Mevcut magnetlerdeki konnektörler, yüklenici firma tarafından temin edilecek magnetlerde de aynen kullanılacaktır. TC Devlet Demiryollarında bulunan iki ayrı tip sabit sistem yol magnetlerine uygun olarak çalışacak lokomotif magnetlerinden ikişer adet (iki adet doğu, iki adet batı sistemine uygun), toplam dört adet magnet lokomotife monte edilecektir. TÜLOMSAŞ, ATS Ana Kumanda Kontrol Birimi, Sürücü Kontrol Birimi ve Doğu ve Batı Tipi Magnetleri ile tüm sistem montaj ve kablajını ayrı ayrı ya da bir bütün olarak satın alma yetkisine sahiptir. Bu nedenle verilecek tekliflerde firmalar aşağıda belirtilen dört kalemin fiyatını vereceklerdir.

                2.23.1 ATS Ana Kumanda-Kontrol Birimi

                2.23.2 Sürücü Kontrol Birimi (Sistem Kontrol Birimi)

                2.23.3 Doğu Tipi Lokomotif Magneti

                2.23.4 Batı Tipi Lokomotif Magneti

 

2.24 maddesinde; “Ayrıca, yukarıda fiyatları istenilen dört kalem hariç, ATS’nin lokomotife kablajı/montajı için lokomotifin hazırlanması, her türlü malzeme (basınç şalteri, acil fren elektrovalfe, magnet suportları, şasi ve boji üzerinde bulunan kablo taşıma suportları, magnetlere giden kabloların bağlantısının yapıldığı kuplörler, vb. dahil) işçilik ve sistemin çalıştırılarak test edilmesi firmaya ait olmak üzere, tek kabinli ve çift kabinliler için ayrı ayrı montaj fiyatı teklifte belirtilecektir.

Montaj/kablaj TÜLOMSAŞ içerisinde ya da TCDD İşletmesine ait bölge atölyelerinde yapılacaktır. Sistemde kullanılacak tüm kabloların temini yüklenici tarafından yapılacaktır. Lokomotiflerdeki prototip imalat çalışmalarının tümüne ve sonrasında TÜLOMSAŞ tarafından gerek duyulduğu zamanlarda TÜLOMSAŞ Elektrik Makineleri Fabrikası Müdürlüğü, Lokomotif Fabrikası Müdürlüğü ve Ürün Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek birer adet teknik eleman katılacaktır. ATS’nin lokomotiflere montajına ait program TCDD veya TÜLOMSAŞ tarafından yüklenici firmaya verilecektir”.

Düzenlemeleri ile montajın teklif fiyata dahil olmadığı anlaşılmaktadır.

İdari Şartnamenin IV Diğer Hususların Düzenlendiği 1 inci notunda “Teknik Şartnamenin 2.24 maddesi gereği tekliflerde ayrıca montaj fiyatı olacaktır” düzenlemesi yapılmıştır.

Ayrıca, İdarenin başvuru sahibinin şikayetine cevap veren 01.09.2006 tarih ve 60929 sayılı yazının 3 üncü maddesinin üçüncü paragrafında; “Teknik Şartnamenin 2.23 maddesinde 4 kalem malzeme fiyatının verileceği, 2.24 maddesinde ise montaj fiyatının ayrıca belirtileceği ifade edilmiştir. Bu düzenlemeden teklif mektubunda 4 kalem malzemenin yazılacağının anlaşılacağı” belirtilmiştir.

İdari Şartname, Teknik Şartname ve Ek İstekler Listesi, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli ve idarenin başvuru sahibine verdiği cevaplar birlikte değerlendirildiğinde, Teknik Şartname ve Ek İstekler listesinde birbiriyle çelişen düzenlemelerin yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-İdarenin ihale işlem dosyası içerisinde gönderdiği İdari Şartnamenin 3 ve 5 inci maddelerinde ihale tarih ve saati belirtilmemiştir.

2-İhale ilanının mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin düzenlendiği 4.3 maddesinin 4.3.3 alt maddesinde “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” denilmiş, akabinde ise söz konusu maddenin altına“İstekliler, ATS sistemine ait 10 yıl süreli ve noterden onaylı yedek parça garanti taahhütnamesi verecektir” ibaresine yer verilmiştir.

İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde ise, “İstekliler, ATS sistemine ait 10 yıl süreli ve noterden onaylı yedek parça garanti taahhütnamesi verecektir” düzenlemesine yer verildiği, “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ibaresi yer almamaktadır

Her ne kadar, ihale ilanı ile İdari Şartnamede düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde idarenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” ibaresini üst başlık olarak kullandığı, idarenin yapmak istediği düzenlemenin “İstekliler, ATS sistemine ait 10 yıl süreli ve noterden onaylı yedek parça garanti taahhütnamesi verecektir” olduğu, idare tarafından söz konusu ihalede tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve fotoğraflarının istenilmediği düşünülebilir ise de;

Söz konusu düzenlemenin ihale ilanında yer alması ve ilanda yer alan bu hususun yeterlik kriteri olarak 4734 sayılı Kanunda düzenlenmesi, aynı zamanda bu kriterin altında yer alan ibarenin de söz konusu kriterle bir ilgisinin bulunmaması, ihaleye sadece bir isteklinin teklif verdiğinin görülmesi nedeniyle İdari Şartname ve ihale ilanındaki bu çelişkili düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu kanısına varılmıştır. Aynı zamanda 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez” düzenlemesinin de yer alması nedeniyle İdari Şartname ve İhale İlanındaki farklı düzenleme anılan Kanun hükmüne aykırıdır.

3-İdari Şartnamenin 36.2 maddesinde ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacağı, 36.5 ve 36.5.1 maddelerinde ise; En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışı unsur olarak “Daha önce şirketimize bu veya benzer malzemeyi uygun olarak teslim etmiş olan firma” olarak düzenlenmiştir.

Tip İdari Şartnamenin 36.5 maddesinin en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışındaki unsurların nasıl belirleneceğine ilişkin 18 no’lu dipnota atıfta bulunulmuş söz konusu dipnotta da;“Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen fiyat dışındaki unsurlardan uygun görülenlere burada yer verilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Her ne kadar, bahse konu ihaleye tek firmanın katıldığı, idarenin 13.09.2006 tarih ve 10751 sayılı yazısında da mesleki ve teknik yeterliği sağlayan sadece bir yerli firmanın olduğu belirtilmekte ise de; ihalenin tüm isteklilere açık olması ayrıca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde nelerin fiyat dışı unsur olarak kullanılacağının belirtilmesi nedeniyle mevcut düzenlemenin anılan Yönetmelik hükmüne aykırıdır.

4-İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinde; 22.08.2006 tarihinde ihale komisyonunca düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakta sadece ihale komisyon üyelerinin imzalarının yer aldığı, 22.08.2006 tarihli Komisyon Kararında ise komisyon üyelerinin ad-soyad ve imzalarının yer aldığı, komisyonun 7 üyeden oluştuğu görülmektedir

İdarenin 02.10.2006/11500 ve 04.10.2006 tarih ve 11597 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinde;

12.04.2004 tarih ve 2004/12 sayılı Genelgede “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun oluşturulmasına ilişkin 6 ncı maddesine göre 30.01.2003 tarih 3/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdüre verilen yetkiye dayanılarak TÜLOMSAŞ İhale komisyonunun aşağıdaki şekilde oluşturulduğu, 02.06.2003 tarih ve 2003/19 sayılı Genelgenin yürürlükten kalktığı,

İhale Komisyon Üyeleri:

Başkan   Satınalma ve İkmal Dairesi Başkanı : Ramazan GÜL

Üye        Hukuk Müşaviri veya Personel Daire Başkanı

Üye        Mali İşler Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü

Üye        Satınalma Şube Müdürü

Üye        Ürün Ar-Ge Daire Başkanı veya Şube Müdürü

Üye        Yabancı İsteklilere Açık İhalelerde Pazarlama Daire Başkanı ile İthalat Müdürü

Üye        Talep Sahibi İşyerinden Fabrika Müdürü, Daire Başkanı veya Şube Müdürü ve Bir Uzman

Not: Komisyon başkanının gaybubeti halinde, Pazarlama Daire Başkanı katılacaktır. Asil üyeler şirkette bulunduğu sürece ihale komisyon toplantılarına katılacaklardır.” denilmiştir.

11.03.2005 tarih ve 2194 sayılı yazıda; “12.04.2004 tarih ve 71.01.1/2004/12 sayılı Genelge ile Genel Müdürlükçe oluşturulan ihale komisyonunun başkan ve üyelerinin yayınlandığı, bilindiği üzere, Satınalma İkmal Dairesi Başkanlığından, Daire Başkanı (komisyon başkanı olarak) ile birlikte Satınalma Şube Müdürünün İhale Komisyonu toplantılarına katıldığı, Yönetim Kurulunun 25.02.2005 tarih ve 2/8 kararı ile Satınalma İkmal Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemasının değiştirildiği, Hazırlama ve Sözleşme Müdürlüğünün ihdas edildiği, görev alanı ve işlerin sağlıklı takibi gereğince Satınalma Şube Müdürü yerine, Hazırlama ve Sözleşme Müdürünün ihale komisyon toplantılarına katılmasının daha uygun olacağının” belirtildiği, söz konusu yazının aynı tarihte genel müdür tarafından onaylandığı,

 

İdarenin 04.10.2006 tarih ve 11597 sayılı yazısında “12.04.2004 tarih ve 12 sayılı Genelge ile 11.03.2005 tarih ve 2194 sayılı Genel Müdürlük Makam onayından da görüleceği üzere Kuruluşlarında ihale komisyonu üyelerinin her ihale için ayrı olarak belirlenmediği, anılan yazılarla ihale komisyonu başkan ve üyelerinin unvanları ve gaybubetlerinde (görevli/izinli/hasta olmaları halinde) Komisyona hangi unvandaki personelin katılacağının belirlendiği, ayrıca her hafta ihalelerin konu, tarih ve saatlerini içeren listenin gönderildiği, 4 kalem ATS sistemi parçaları ihalesinin de yer aldığı haftalık ihale listesinin ekte sunulduğu” belirtilmiştir.

Yazı ekinde sunulan 17.08.2006 tarihli ihale komisyonu başkanı tarafından yazılan yazıda; 21-25.08.2006 tarihleri arasındaki ihale tarih ve saatleri belirtilerek 22.08.2006 tarihli 4 kalem ATS Sistemi Parçaları ihalesinin de söz konusu listede yer aldığı, yazının gereği için Hukuk Müş., Mali İşl. D. Baş.,Ürün Ar-Ge D. Bşk., Vagon Fab. Md., Elektrik Mak. Fb. Md., Dişli Takım ve Kalıp Fb. Md., Bakım ve Yrd. Üretim Fb. Md.,Haz. ve Söz. Md.’ne, bilgi için Genel Müdür, Genel Md. Yrd.ları, Sağ. Sos. İşl. D. Bşk.’na ve Koruma Güv. Md.’ne gönderilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ihale Komisyonu düzenlenmiş ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde de söz konusu düzenlemeye açıklık getirilmiştir.

Yönetmeliğin İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarının düzenlendiği 20 nci maddesinde; “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. denilmektedir.

Bahse konu ihalede ihale komisyonunun asil ve yedek üyelerinin görevlendirilmesinin isim belirtilmek suretiyle yapılmadığı, ihale komisyonunca düzenlenen tutanaklarda komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanlarının bulunmadığı, 22.08.2006 tarihli komisyon kararında da komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları bulunmakla birlikte görev unvanları belirtilmemiştir.

Diğer taraftan, 12.04.2004 tarih ve 2004/12 sayılı Genelge 4734 sayılı Kanununa istinaden yapılan ihalelerde ihale komisyonunun 9 kişiden oluşması gerektiği kuralı getirildiği halde bahse konu ihalede ihale komisyonunun 7 üyeden oluştuğu tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle; ihale komisyonunun oluşumu, komisyon tarafından düzenlenen tutanaklarda görev unvanlarının belirtilmemesi ve Komisyonun eksik sayıyla toplanması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Esasta
Oybirliği Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
EK GEREKÇE:

İncelenen ihalede 4 isteklinin ihale dokümanı almasına karşın yalnızca 1 isteklinin teklif verdiği, bu teklifinde yaklaşık maliyetin üstünde olduğu görülmekte olup, bu durum 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde öngörülen temel ilkelerin incelenen ihalede oluşmadığını gösterdiği gibi kararda yapılan diğer mevzuata aykırılık tespitlerinin de açık göstergesi olmaktadır.

Belirtilen gerekçenin de kararda yer alması gerektiği oyuyla, karara bu ek gerekçeyle birlikte katılıyorum.

Adnan ZENGİN

Kurul Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.