Devlet Personel BaşkanlığıGÜNCEL HABERLER

İstifa eden memurlar sözleşmeli olarak çalışacakları zaman bekleme süresine tabi olmadıkları

Memur-5

İstifa eden memurlar sözleşmeli olarak çalışacakları zaman bekleme süresine tabi olmadıkları

Kategori Sözleşmeli/399
Kanun / Madde(ler) 657 / 92, 94
Tarih 11/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 78. sayfa
Özet Polis memuru olarak çalışmaktayken istifa ederek görevden ayrıldığınızı belirterek, tekrar memuriyete dönmek istemeniz halinde bekleme süresine tabi olmaksızın sözleşmeli personel olarak çalışabileceği hk.

Polis memuru olarak çalışmaktayken istifa ederek görevden ayrıldığınızı belirterek, tekrar memuriyete dönmek istemeniz halinde geçerli olan bekleme süresinde sözleşmeli personel olarak çalışıp çalışamayacağınız ve bu sürenin sonunda tekrardan memuriyete dönüp dönemeyeceğiniz konularında bilgi talep ettiğiniz ilgi yazı eki 21/04/2011 tarihli bilgi edinme talebi incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler?.” hükmü, 97 nci maddesinde ise; “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinde sözleşmeli personel; “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren

geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde tanımlanmıştır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Yukarda yer alan hükümlerden de anlaşılacağı üzere memur veya sözleşmeli personel için istifa veya sözleşmeyi feshetmeleri durumunda yeniden aynı statülere atanmada bekleme süreleri getirilmiş olup, Devlet memurluğundan istifa edip 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak atanacakların bekleme süresine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.