Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet

HİZMET ALIM İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ

HİZMET ALIM İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ

Konuyla ilgili Uygulama Yön maddeleri ve iki genelge aşağıda

1. HİZMET ALIM YÖN İLGİLİ MADDELERİ:

Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar
Madde 10- Yaklaşık maliyetin tespitinde;
a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,
b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,
c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,
d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,
Esas alınır.
İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.
Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar
Madde 11- a) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 5 md.) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.
b) (Değişik: 26/02/2006 – 26092 R.G. /1 md.) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatların alındığı ay dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 1/1/2006 tarihinden önce hesaplanmış yaklaşık maliyetlerin güncellenmesinde, hesaplanmış olan yaklaşık maliyet 2005 yılı sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo 2 genel satırındaki endeks) üzerinden güncellendikten sonra, bulunan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak güncelleme yapılır.
c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.
d) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.
Yaklaşık maliyetin hesaplanması
Madde 12- Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.

2. BUT RAKAMLARI İÇİN GENELGE

08.08.2005 tarih ve 2005 / 124 sayılı Strateji Başkanlığı Genelgesi: yaklaşık maliyet tespitinde bütçe uygulama talimatı rakamları göz önünde bulundurulsun
….
1- Tıbbi cihaz hizmet alımında yükleniciye, yılı bütçe uygulama talimatlarında belirlenen fiyatları geçmemek üzere cihazın özelliğine göre çekim, tetkik, tahlil veya test gibi her işlem başına (ihalede oluşan) bir bedelin ödenmesi ve ihale dokümanlarına ödemelerin bu yönde yapılacağına dair hükümlerin konulması gerekmektedir.
2- Yaklaşık maliyetin tespitinde ve ihalede teklif edilen teklif bedellerinin değerlendirilmesinde; Yılı Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen fiyatların ve bu fiyatlardan döner sermaye işletmelerimizin Hazine hissesi, SHÇEK payı ve Merkez payı (yaklaşık %20 oranında) yatırdıklarının dikkate alınması gerekmektedir.

3. İBS İÇİN GENELGE

22.02.2005 tarih ve 2005/29 sayılı Strateji Başkanlığı Genelgesi yaklaşık maliyet tespitinde ihale bilgi sistemi göz önünde bulundurulsun

III– İHALE BİLGİ SİSTEMİ ve YAKLAŞIK MALİYET
Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarca ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan ihaleler sonucu ortaya çıkan fiyatlar arasındaki aşırı fiyat farklılıklarını önlemek ve kurumlarımızın yaklaşık maliyet tespitinde gerçekçi fiyatlara daha hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla, kurumlarımızca yapılan ihale sonuçlarının mahallinde ve web üzerinden merkezi veri tabanına girilmesini, veri tabanına aktarılan verilerin kurum, il veya Türkiye genelinde izlenmesini sağlayacak bir program geliştirildiği, ayrıca bu programın (İhale Bilgi Sistemi) hazır modüllerinin 01.09.2004 tarihinde kullanıma açılacağı ve kurumlarımızın 01.01.2004 tarihinden itibaren yapılan ve bundan sonra yapılacak olan ihalelerin sonuçlarına ait verileri bu sisteme en geç 1 ay içinde aktarmaları gerektiği, 23 Ağustos 2004 tarihli ve 4628 sayılı (Genelge No: 2004/109) genelge ile kurumlarımıza bildirilmişti. Sistemin sağlıklı işlemesi için sözleşmeye bağlanan her ihaleye ait bilgilerin en geç 3 gün içinde sisteme (hazır modüllere) aktarılması gerekmektedir.
Yaklaşık Maliyetin nasıl tespit edileceği Uygulama Yönetmeliklerinde detaylı bir şekilde açıklanmış ve yaklaşık maliyet hesaplamalarında dikkate alınacak fiyatlar arasında “ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş fiyatlar/ücretler” sıralanmıştır. Bu nedenle yaklaşık maliyet tespitinde daha gerçekçi fiyatlara ulaşılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemine aktarılan, kurumlarımıza ait ihale sonuçlarına ilişkin verilerden mutlaka faydalanılması gerekmektedir.
Diğer taraftan yaklaşık maliyet tespitinde;
a) İhalelerde ihale konusu işin en ekonomik bir şekilde temin edilmesinde, yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilmesinin önemi büyük olduğundan, yaklaşık maliyet tespiti araştırmalarının çok yönlü yapılması ve yeteri kadar zaman ayrılarak günün koşullarına uygun doğru ve gerçekçi fiyatlara ulaşılmaya çalışılması,
b) Malzemeli yemek ihalelerinde, şartnamedeki kahvaltı ve yemek malzeme gramajlarının fiyatlandırılması yoluyla tespit edilen yemek ve kahvaltı malzeme maliyetine, çalıştırılacak personelin (niteliklerine göre tahmini piyasa fiyatlarından ücretlendirilerek) işçilik maliyetlerinin, kullanılacak demirbaş malzemenin kullanım bedelinin ve firma karının da eklenmesi suretiyle bulunacak maliyete göre ihaleye çıkılması,
c) İlaç ve serum alımı gibi ihalelerin yaklaşık maliyet tespitinde, klinik ambalaj formu fiyatının baz alınması,
gerekmektedir.

(eski düzenleme)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.