Çeşitli MesleklerGÜNCEL HABERLERKARİYER

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Öğretim elemanı-5

25 Haziran 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28334
YÖNETMELİK
Maliye Bakanlığından:
MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, komisyonların oluşumunu, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, denetim ve inceleme işleriyle diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Defterdarlık birimleri: Muhasebat, Milli Emlak, Muhakemat ve Personel birimlerini,
ç) Fiili hizmet süresi: Aylıksız izinde geçen süreler ile diğer kamu idarelerinde geçici görevli olarak çalışılan süreler hariç Defterdarlık Uzmanı ve/veya Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,
d) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
e) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,
f) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,
g) MAYEM: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Defterdarlık Uzman Yardımcılığına Giriş
Defterdarlık Uzman Yardımcılığına giriş
MADDE 4 – (1) Defterdarlık Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak girilir.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak.
c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.
ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeşyaşını doldurmamış olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında, ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.
(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı ve yeri, sınav konuları, sınav tarihi, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrıbelirlenebilir.
Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(3) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Giriş sınavına başvuru
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini Genel Müdürlüğe veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları kabul edilir. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
(2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Genel Müdürlüğe ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.
Giriş sınavına çağrı
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ayrı ayrıbelirlenmesi durumunda, öğrenim durumları dikkate alınarak iki ayrı liste düzenlenir. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.
(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ya da öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrıbelirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.
(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalıve Bakanlık internet sayfasında sınavdan en az on gün önce ilan edilir.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Daire Başkanı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Gerekmesi halinde birden fazla giriş sınavı komisyonu kurulabilir.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için oluşturulan sınav komisyonunda üniversite öğretim üyeleri ve/veya Bakanlık veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler görevlendirilebilir.
(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Yazılı sınavı konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konular arasından yapılır.
a) İktisat Grubu;
1) Mikro iktisat,
2) Makro iktisat.
b) Maliye Grubu;
1) Kamu maliyesi,
2) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu;
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu;
1) Genel muhasebe.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için sınav konuları, Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatı ile birinci fıkrada belirlenen sınav konuları dikkate alınarak oluşturulur.
(3) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
(4) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.
(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.
(6) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.
(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilir ve Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
Yazılı sınav sonuçlarına itiraz ve sözlü sınava çağırma
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
Sınav sonuçları ve duyurulması
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.
(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.
(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atama
MADDE 19 – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Defterdarlık Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yetiştirilmedeki amaç
MADDE 21 – (1) Yetiştirilmedeki amaç;
a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
b) Denetim, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,
ç) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,
d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
f) Bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesini,
sağlamaktır.
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı süresi ve yetiştirilme
MADDE 22 – (1) Defterdarlık Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.
(2) Yetiştirilme döneminde Defterdarlık Uzman Yardımcıları;
a) Mesleğe girmelerini müteakip MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
b) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilir. Yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Defterdarlık birimleri arasında yer değişikliği yapılır.
c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunu olanlar, bir yıllık çalışmalarını müteakip MAYEM tarafından düzenlenecek iki ay süreli denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulur.
(3) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin ikinci fıkrada belirtilen hususlardaki koordinasyon Genel Müdürlükçe yerine getirilir.
Mesleki temel eğitim
MADDE 23 – (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, en az üç ay süreyle MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.
(2) Mesleki temel eğitim, konusunda uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek eğiticiler vasıtasıyla yürütülür.
(3) Mesleki temel eğitim konuları ile denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi, sınavlar ve buna ilişkin diğer hususlar MAYEM tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.
Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi
MADDE 24 – (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, MAYEM tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Atama
Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 25 – (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.
Yeterlik sınavı, konuları ve duyurusu
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için,
1) Kamu mali yönetimi, kamu gelirleri ve kamu harcamaları,
2) Kamu malları yönetimi,
3) Kamu hukuku ve kamu personeli,
4) Denetim ve inceleme usulleri,
konuları arasından yazılı ve sözlü olarak,
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için, görev alanına giren konularda yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak,
yapılır.
(2) Sınavda Defterdarlık birimlerinin görev alanına ilişkin konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
(3) Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavlarda her ikisinden ayrı ayrı en az yetmiş puan, sadece sözlü olarak yapılan sınavda yine en az yetmiş puan alan adaylar yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı ve sözlü birlikte yapılan sınavlarda bu iki sınavın ortalama puanı veya sadece sözlü yapılan sınavda sözlü puanı yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.
(4) Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Daire Başkanı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil beş asil ve üç yedek üyeden oluşturulur. Yeterlik sınav komisyonunda bir Defterdar görevlendirilebilir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik sınavı komisyonu kurulabilir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Komisyonun görevleri
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütmesiyle görevlidir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Ek sınav hakkı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Defterdarlık Uzmanlığına atama
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.
Defterdarlık Uzmanlığı kıdemi
MADDE 31 – (1) Defterdarlık Uzmanlığına aynı tarihte atananların kıdemi, yeterlik sınavı başarı notuna göre belirlenir.
Meslekten çıkarılma
MADDE 32 – (1) 29 uncu maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık taşra teşkilatında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Defterdarlık Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Defterdarlık Uzmanlarının görev ve yetkileri
MADDE 33 – (1) Defterdarlık Uzmanları;
a) Görevlendirildiği Defterdarlık biriminin görev alanına giren konular ile bu birimce yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
ç) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
d) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,
görevli ve yetkilidir.
(2) Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları;
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak,
b) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;
1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,
2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,
c) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,
görev ve yetkilerine sahiptir.
Defterdarlık Uzmanlarının sorumlulukları
MADDE 34 – (1) Defterdarlık Uzmanları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar.
a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Defterdarlık Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
ç) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlar.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
e) Denetim ve incelemeyle görevlendirilmeleri halinde;
1) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.
2) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.
Görev yerlerinin belirlenmesi ve yer değişikliği
MADDE 35 – (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanları Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilir.
(2) Defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilecekler giriş, temel mesleki eğitim ve yeterlik sınavı notları ile çalışmaları ve hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir. Defterdar, bunlardan birini koordinatör olarak belirler. Bunlar bu görevleri yürüttükleri sürece başka işlerle görevlendirilemez.
(3) Defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenlerin Defterdarlık birimlerinde, Defterdarlık birimlerinde görev yapanların ise Defterdar emrinde görevlendirilmeleri, çalışmaları ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(4) Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, bunların atama işlemleri 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir.
(5) Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanlarının atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Bunlardan, giriş sınavından sonra özür halleri ortaya çıkanlar beş yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilir. Özür halleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen atamaları kadro, ihtiyaç durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.
(6) Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanlarından sonradan Defterdarın emrine verilerek denetim ve incelemeyle görevlendirilecek olanlara MAYEM tarafından iki ay süreli denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve İnceleme
Denetim ve inceleme işleri
MADDE 36 – (1) 35 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen Defterdarlık Uzmanlarına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme yaptırılabilir.
Yıllık çalışma programı ve turne esası
MADDE 37 – (1) Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanlarının yıllık çalışma programları Defterdarın onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Defterdarlık Uzmanlarının memuriyet mahalli dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır.
(3) Turne programları, Defterdarlık Uzmanlarının farklı ilçelerde görev yapmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir.
(4) Turne süreleri, Defterdarlık Uzmanlarının kıdemlerine göre iki ila dört ay arasında belirlenir.
Haberleşme
MADDE 38 – (1) Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde, faksla veya elektronik imzalı elektronik posta ile de yapılabilir.
(2) Denetim ve inceleme görevi yapan Defterdarlık Uzmanları, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmelerini Defterdarlık kanalıyla; Defterdarlık birimleri ile haberleşmelerini doğrudan yapabilir.
Resmi mühür
MADDE 39 – (1) Denetim ve inceleme işleri ile görevlendirilenlere, bu görevlerinde bulundukları sürece resmi mühür verilir.
(2) Denetim ve inceleme görevleri sona erenler, mühürlerini Defterdarlığa iade etmek zorundadır.
(3) Denetim ve inceleme görevlerinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılanların mühürleri Defterdarlıkta muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.
Denetime tabi olanların mecburiyeti
MADDE 40 – (1) Denetime tabi birimlerde görevli personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle ilgili, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.
(2) Denetim ve inceleme yapılan birimin yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.
(3) Denetim süresi içinde izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, denetim ve incelemeyle görevlendirilenlerin talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir veya ertelenir.
Bildirimde bulunma
MADDE 41 – (1) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenler; memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetlerine göre, 3628 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde doğrudan, 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ise Defterdarlıkları aracılığıyla ilgili mercilere bir raporla, inceleme veya soruşturma yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunur.
Yardım zorunluluğu
MADDE 42 – (1) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenlere görevleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Defterdarlık yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Düzenlenecek Raporlar ve Denetim Standartları
Düzenlenecek raporlar
MADDE 43 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinde;
a) Denetim sonucunda noksan veya hatalı olduğu tespit edilen ve düzeltilmesi istenen işlemler hakkında cevaplı rapor,
b) Denetlenen birimin; insan kaynakları, çalışma mekanı ve araçlarının yeterli olup olmadığı ile genel performansına, iş süreçlerinin analizine ve paydaşları nezdindeki algılamasına yönelik değerlendirmeler hakkında denetim raporu,
c) Tetkik ettirilen konularla ilgili olarak inceleme raporu,
ç) Hazine taşınmazları ile lüzumu halinde kamu ya da özel mülkiyete konu diğer taşınmazların, satış, kira, irtifak hakkı, trampa gibi işlemlere esas olmak üzere rayiç bedelinin uluslararası değerleme standartlarına göre belirlenmesi hakkında değerleme raporu,
d) 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılan soruşturma sonucunda soruşturma raporu,
e) 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu,
f) Disiplin soruşturması sonucunda disiplin soruşturması raporu,
düzenlenir.
(2) Ayrıca;
a) Araştırma işleri için araştırma raporu,
b) Hizmetin geliştirilmesi amacıyla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve tekliflerini ifade etmek üzere görüş ve öneri raporu,
düzenlenir.
Denetim standartları
MADDE 44 – (1) Denetim standartları ile denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek Yönerge ile belirlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürekli gelişim
MADDE 45 – (1) MAYEM, Defterdarlık Uzmanlarının bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla, Genel Müdürlüğün talebini de dikkate alarak sürekli eğitim ve gelişim programları hazırlar ve Defterdarlık Uzmanları bu programlara katılır. Ayrıca, Defterdarlıklarca eğitim programı düzenlenir.
(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanılabilir.
Kariyer dışı Defterdarlık Uzmanı atanamayacağı
MADDE 46 – (1) Defterdarlık Uzman Yardımcılığı safhasını geçirmeden Defterdarlık Uzmanlığına atama yapılamaz.
Yeniden atama
MADDE 47 – (1) Defterdarlık Uzmanı unvanını kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından ayrılanlardan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerinde görev yapıp da yeniden atanmak isteyenler, adli ve idari ceza almamış olması ve Defterdarlık Uzmanlığından ayrıldıktan sonra geçen sürenin beş yıldan fazla olmaması kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden Defterdarlık Uzmanlığına atanabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 48 – (1) 5/7/1995 tarihli ve 22334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 19/7/2001 tarihli ve 24467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanların Defterdarın emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilmeleri bu Yönetmeliğin yayımından itibaren üç ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.
(2) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanların Defterdarlık Uzmanlığına atanmaları, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan ilgili Yönetmeliklerinde belirtilen usule göre yapılır.
(3) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Defterdarlık Uzmanlığına atanmış sayılanlara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde MAYEM tarafından hazırlanacak bir program dahilinde Defterdarlıkların görev alanına giren konularda eğitim verilir.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.