GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İş Deneyim Belgesinin Noter Onayı ve Apostil Tasdik Şerhi (Kik Kararı)

İş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından, anılan belgelerin sunuluş şeklinin uygunolduğu

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 12
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UY.III-688
Şikayetçi:
Kur İnşaat A.Ş.- Yedigöze İnşaat Danışmanlık Oto. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (20.01.2016 tarih ve 2016/M.K-27 sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Malzeme Dairesi Başkanlığı)

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.07.2015 / 58219

Başvuruya Konu İhale:

2014/44979 İhale Kayıt Numaralı “Konya Buğday Pazarı Yht Garının Yaptırılması Yapım” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ,

Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kur İnşaat A.Ş.- Yedigöze İnş. Dan. Oto. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Oğuzlar Mah. 1391. Sokak No: 5 Balgat/ ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Malzeme Dairesi Başkanlığı,

Talatpaşa Bulvarı No: 3 06280 Altındağ/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/44979İhale Kayıt Numaralı “Konya Buğday Pazarı YHT Garının Yaptırılması Yapım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 24.06.2014 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Konya Buğday Pazarı YHT Garının Yaptırılması Yapım” ihalesine ilişkin olarak Kur İnşaat A.Ş.- Yedigöze İnş. Dan. Oto. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 15.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.06.2015 tarihli yazısı ile reddi sonrasında,  başvuru sahibince 09.07.2015 tarih ve 58219 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan  02.09.2015 tarihli ve 2015/UY.III-2405 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’na karşı başvuru sahibi tarafından dava açıldığı anlaşılmış, mahkemece verilen karar üzerine de Kamu İhale Kurulu’nun  20.01.2016 tarih ve 2016/M.K-27 sayılı Kararı ile esasın incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1811-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Özel ortağına ait iş deneyim belgesinin apostil tasdik şerhi bakımından mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle idare tarafından ön yeterlik aşamasında başvurusunun değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki söz konusu iş deneyim belgesinin Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı Azeryol Servis A.Ş. tarafından Azerice düzenlendiği, bu belgenin Bakü 1. Noterliği tarafından Türkçe’ye çevrildiği, son olarak Azerbaycan Adalet Bakanlığı tarafından söz konusu noterin imza ve mührünü tasdik edecek şekilde apostil tasdik şerhinin basıldığı, bu nedenle noterlikçe yapılan işlemin idare tarafından yok sayılarak anılan iş deneyim belgenin üzerindeki imza ve mührün tasdikinin aranması ve idare tarafından apostil tasdik şerhi yönünden bu iş deneyim belgesinin uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ikili antlaşmanın da dikkate alınarak anılan iş deneyim belgesinin tasdik işlemine bakılmaması gerektiği,

 

2) Ön yeterlik aşamasında yeterli görülen diğer adayların sundukları iş deneyim belgelerine konu işlerin idare tarafından ihaledeki benzer iş tanımına uygun kısımlarının ayrıştırılarak değerlendirilmediğiiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibince, idare tarafından verilen şikayet başvurusunun reddi kararı üzerine  09.07.2015 tarih ve 58219 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu yapılmış ve 02.09.2015 tarihli ve 2015/UY.III-2405 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda “Elitbay İnş. Dan. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgelerinin ekindeki apostil tasdikinin bahse konu iş deneyim belgelerini düzenleyen idareye (Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı Azeryol Servis A.A.Ş.) ait imza ve mührün tasdikine ilişkin olmadığı, ayrıca Azerbaycan Bakü 1. Noter’inin onayının ise sunulan belgeleri düzenleyen idareye ait imza ve mührün tasdikine ilişkin olmadığı anlaşıldığından, Elitbay İnş. Dan. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgelerinin belgelerin sunuluş şekli yönünden mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” ve “…Kur İnşaat A.Ş. – Yedigöze İnşaat Tic. Ltd. Şti.nin 2’nci iddiasına ilişkin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve başvuru ehliyetine haiz olmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” denilmek suretiyle Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir.

 

            Anılan karara ilişkin olarak açılan dava neticesinde Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2015 tarih ve E:2015/2639 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup bu çerçevede alınan 20.01.2016 tarihli ve 2016/MK-27 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda “1- Kamu İhale Kurulunun 02.09.2015 tarihli ve 2015/UY.III-2405 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda işin esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2015 tarih ve E:2015/2639 sayılı kararının gerekçesinde “…Uyuşmazlık konusu olayda Kamu İhale Kurulu tarafından, iş deneyim belgelerini düzenleyen kişilerin sıfatlarına ve imzalarına yönelik apostil tasdik şerhi düşülmediği, şerhin noterin sıfatına ve imzasına ilişkin verildiğinden bahisle belgelerin Yönetmeliğe uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görülmekle birlikte; iş deneyim belgelerinin aslının aynı olduğunun noter tarafından tasdik edildiği, bunun üzerine Azerbeycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun kabul edildiği görülmektedir

 

Bu durumda, iş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından, anılan belgelerin sunuluş şeklinin uygun olmadığı gerekçesiyle, ön yeterlilik aşamasında değerlendirilmemesine ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” denildiğinden başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulduğunun kabulünün gerekeceği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin iddiası ile Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı değerlendirildiğinden, söz konusu iddia kapsamında ihale komisyonu tarafından iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde ayrıştırma yapılıp yapılmadığı hususuna yönelik inceleme aşağıda yapılmıştır.

 

            İhale İlan tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,… ifade eder. ” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in  “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz…. ” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” 48’inci maddesinde “… (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü bulunmaktadır.

 

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Konya Buğday Pazarı YHT Garının yaptırılması

c) Miktarı ve türü: Toplam inşaat alanı 29325 m2 olan Konya YHT Garı ve toplam inşaat alanı 12332 m2 peron imalatlarının sözleşme eki olan uygulama projeleri doğrultusunda yapılması işi… ” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1 eki, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan “BII” grubu işlerinden biri benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, adayların ön yeterlik değerlendirmesi için yapacakları başvurularda mesleki yeterlik kriterini karşılamak üzere Ön Yeterlik Şartnamesi’nde belirlenmiş olan benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi sunabilecekleri, bununla birlikte benzer iş tanımına uygun olarak sunulmayan iş deneyim belgelerinin ise ihale konusu işe uygun olup olmadıkları hususunda değerlendirme yapılacağı, sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerde ihale konusu işe uygun kısımlara ait imalat tutarlarının ayrıştırılarak mesleki yeterlik kriterini karşılaması hususunda değerlendirmede kullanılabileceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibince yeterlik alan diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinde ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun ayrıştırma yapılmadan ihale komisyonu tarafından değerlendirildiği iddia edilmektedir.

 

İhale komisyonu tarafından alınmış olan 28.10.2015 tarihli ihale komisyonu kararında yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucu, ihaleye katılan 44 adaydan 34’ünün yeterli görüldüğü, yeterli görülen 34 adaydan 27’sinin yapılan puanlama sonucu tam puan aldığı, ön yeterlik şartnamesinde yapılan düzenlemeye göre puanlama sonucu oluşturulacak listenin ilk 8 sırasındaki adayların teklif vermeye davet edileceği, 27 adayında tam ve eşit puan almasından dolayı bu adayların tamamının teklif vermeye davet edildiği, 7 adayın da yeterli görülmekle beraber yapılan puanlama sonucu almış oldukları toplam puan ile teklif vermeye davet edilecek adaylar arasına giremediği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası kapsamında 34 adayın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin incelemeye konu olabileceği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla yeterli görülen adaylar tarafından yeterlik için sunulan iş deneyim belgeleri için yapılan değerlendirme aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Adayın Adı

İş Deneyim Belgesinin Benzer iş tanımına uygunluğu hakkında değerlendirme

İntes Grup İnş. ve Tic. A.Ş.

Benzer iş tanımına uygun

Yapımaks İnş. ve Tic. A.Ş. – Mafer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Tekfem Yapı Tic. A.Ş. – Ankas Grup İnş. Tur. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Haşemoğlu İnş. San. Ltd. Şti. – Peker  İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Sarıdağlar İnş. San. ve Tic. A.Ş. – YEDA İnş. ve Tes. Taah. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

İzka İnş. Taah. Müh. Ltd. Şti. – LEDA Yapı Prj. Taah. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

ENK Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. – Vestan İnş. San. ve Tic. A.Ş.  İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Mercan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. – Ceylan İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

EKO İnş. ve Tic. A.Ş. – İkiz İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Kalyon İnş. ve Tic. A.Ş.

Benzer iş tanımına uygun

Kırcal İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Elit Prj. Müş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Öztaş İnş. İnş. Malz. Tic. A.Ş.

Benzer iş tanımına uygun

Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Benzer iş tanımına uygun

Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Atay Taah. İnş. Yapı Tar. Tur. Kuy. Ürt. San. ve Tic. A. Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Arıkan İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. – Eksen Proje İnş. Turz. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve  Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Ünal Akpınar İnş. San. Turz. Mad. ve Tic. A.Ş.

Benzer iş tanımına uygun

AKM Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

ZEK-SAN İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Alfen Taah. İnş. Mad. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

ÖZGE İnş. Taah. ve Tic. San. ve Turz. A.Ş. – CEY Grup İnş. Turz. Yat. Ve Işl. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

İntim İnş. Tic. Müş. Ltd. Şti. + Altındağ İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Durmaz İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. – VE-DU İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Benzer iş tanımına uygun

Akay İnş. A.Ş. – Yılka-Nur İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımına uygun

Terminal Yapı ve Tic. Ltd. Şti.

Benzer iş tanımına uygun

MAY İnş. Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Benzer iş tanımına uygun

Oraka İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Benzer iş tanımına uygun

Dido – Ray Yapı San. ve Tic. A.Ş. – Demce Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımında yer alan gruptan farklı bir gruba ait

Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – İntekar Yapı Tur. Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımında yer alan gruptan farklı bir gruba ait

Gülermak Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş. – Kolin İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş. İş Ort.

Benzer iş tanımında yer alan gruptan farklı bir gruba ait

ADFA Taah. İnş. Müh. San.Tic.A.Ş. – Yörük Yapı Mad. Müh. Nakl. Ith. Ihr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ort.

Benzer iş tanımında yer alan gruptan farklı bir gruba ait

Ultra Tekn. San. ve Tic. A.Ş. + NAS İnş. San. Tic. A.Ş. Iş Ort.

Benzer iş tanımında yer alan gruptan farklı bir gruba ait

 

İhaleye katılıp yeterli görülen adaylardan 5’inin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi, ön yeterlik şartnamesinde yer alan ve B-II grubu olarak belirlenen benzer iş tanımı dışında, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ve birden fazla gruptan işlerin bir arada gerçekleştirilmiş olan işlere ait olduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye ilişkin tablo incelendiğinde de adayların sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun kısımlarına ait imalat tutarlarının kullanıldığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede ihale komisyonu tarafından yeterlik değerlendirmesinde benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi sunmayan adayların iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe uygun imalatlar ile ilgili gerekli ayrıştırmanın yapılmış olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin 2’nci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) Nur-Soy İnş. Uluslararası Nakl. San. ve Tic. A.Ş. – Doğan Aksel İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin ön yeterlik başvurusunun Nur-Soy İnş. Uluslararası Nakl. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş bitirme belgesinin belgedeki belgeyi düzenleyen idareye ait imza ile belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının tasdik edilmediği ve sunulan diğer iş deneyim belgesine konu işin de benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Nur-Soy İnş. Uluslararası Nakl. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu 23.09.2008 tarih ve 510 sayılı diğer iş bitirme belgesinde ise, işin sahibi Brayan Şirketi ile birlikte belgeyi düzenleyen resmi makam olan Erbil Valiliğine ait imza ve kaşenin T.C. Erbil Başkonsolosluğunun 30.12.2012 tarih ve 13557949 sayılı tasdik işlemi ile teyit edildiği, öte yandan bu iş bitirme belgesinin Türkiye’deki bir yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrildiği ve bu Türkçe tercümenin noter tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

Öte yandan, Nur-Soy İnş. Uluslararası Nakl. San. ve Tic. A.Ş.nin nin sunduğu iş deneyim belgesine ilişkin 29.04.2015 tarih ve 2015/UY.III-1231 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “Diğer taraftan, 23.09.2008 tarih ve 510 sayılı diğer iş bitirme belgesinde ise, işin sahibi Brayan Şirketi ile birlikte belgeyi düzenleyen resmi makam olan Erbil Valiliğine ait imza ve kaşenin T.C. Erbil Başkonsolosluğunun 30.12.2012 tarih ve 13557949 sayılı tasdik işlemi ile teyit edildiği görülmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıya aktarılan hükümleri kapsamında yapılacak tasdik işlemlerinden ilgili belgenin kurucu unsuru olan irade beyanının, bu beyanın sahibi kişi ya da kişilere ait olup olmadığının imza, mühür ve sıfat hususları bakımından teyidinin anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibine ait 23.09.2008 tarih ve 510 sayılı iş bitirme belgesinin usulüne uygun olarak sunulduğu…” hususu belirtilerek anılan iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idareye ait imza ile belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının tasdiki yönüyle uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan tespitler doğrultusunda, Nur-Soy İnş. Uluslararası Nakl. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş bitirme belgesinin belgeyi düzenleyen idareye ait imza ile belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının tasdiki yönünden mevzuata uygun olduğu, ancak idare tarafından Nur-Soy İnş. Uluslararası Nakl. San. ve Tic. A.Ş. – Doğan Aksel İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin şikayete konu iddia dışında farklı bir gerekçe ile ön yeterlik başvurusunun değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu hususun şikâyete konu edilmediği anlaşıldığından, söz konusu iş bitirme belgesine ilişkin Kurumca yapılan tespitin bu Ortak Girişim’in ön yeterlik başvurusunun idarece değerlendirilmesinin esasına etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

2) Gürbağ İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin belgedeki belgeyi düzenleyen idareye ait imza ile belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının tasdik edilmediği, yeminli tercümanın yaptığı tercümelerin eksik olduğu ve noter tasdik şerhlerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle bu adayın ön yeterlik başvurusunun değerlendirmesinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Gürbağ İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Irak Kürdistan Bölgesi Duhok Valiliğinin düzenlediği 11.01.2012 tarih ve 037 sayılı ingilizce iş deneyim belgesinin sunulduğu, Duhok Valisi tarafından irade beyanı ortaya konularak bu iş deneyim belgesini düzenleyen idare adına söz konusu belgenin imzalanıp kaşelendiği, T.C. Erbil Başkonsolosluğu tarafından ise “Aşağıdaki mavi imza ve kaşenin Duhok Valiliğine ait olduğu onaylanır. İşbu onay metne şamil değildir.” şerhi düşülerek anılan belgedeki Duhok Valiliğine ait imza ve kaşenin tasdik edildiği, ayrıca bu belge Türkiye’deki ilgili yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilerek ayrı bir Türkçe tercüme belge olarak da ihaleye sunulduğu, bu yeminli tercümana ait şerhte Türkçe tercümenin belgenin ingilizce aslından eksiksiz olarak yapıldığının belirtildiği anlaşıldığından, Gürbağ İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idareye ait imza ile belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının tasdiki yönüyle ve yeminli tercümanın yaptığı bu belgenin tercümesi yönüyle mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, idare tarafından Gürbağ İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ön yeterlik başvurusunun noter tasdik şerhlerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu hususun şikâyete konu edilmediği anlaşıldığından, söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin Kurumca yapılan tespitin Gürbağ İnş. Müh. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ön yeterlik başvurusunun idarece değerlendirilmesinin esasına etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Kur İnşaat A.Ş.- Yedigöze İnş. Dan. Oto. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ön yeterlik başvurusunun değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.