Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Hazine Müsteşartlığın Yapılacak İade Talepleri Hakkında Muhasebat Tebliği

dolar-3

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı       : B.07.0.MGM.0.20-100-02  /14434                                                             27/10/2010

Konu     :

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan 01/09/2010 tarih ve 42317 sayılı yazıda, kamu idarelerince ve bankalar tarafından yapılan vergi ve vergi dışı tahsilata ilişkin tutarların Müsteşarlık hesabına aktarımı sırasında, banka hesap numarasının yanlış yazılması ya da aktarılması gereken tutardan fazlasının aktarılması gibi sehven yapılan işlemler nedeniyle Müsteşarlığa iade talebi yapıldığı, hatalı işlemi gerçekleştiren tarafın öncelikle kamu idaresinin hesabının bulunduğu banka şubesine başvurduğu, iade talebinin gerek ilgili muhasebe birimi gerekse hatayı yapan diğer taraflarca nihayetinde Müsteşarlığa iletildiği, Sayıştay Başkanlığınca Hazine hesapları üzerinde yapılan sürekli denetimlerde, iade taleplerinin ilgili muhasebe birimlerine yapılması ve hiçbir surette Hazine tarafından iade yapılmaması gerektiğinin vurgulandığı belirtilerek, ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmadan doğrudan İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına gönderilen tutarlar hariç olmak üzere, Müsteşarlığa yapılacak iade taleplerinin karşılanmayacağı bildirilmektedir.

Bilindiği üzere Nakde Dayalı Ödeme Sistemi (NDÖS) uygulamasının yürütülmeye başlanılmasından bu yana, muhasebe birimlerince yapılan her türlü nakit talebi sistem üzerinden 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ile yapılmakta ve Hazine tarafından da sistemin genel işleyişi çerçevesinde talepler karşılanmaktadır.

Buna göre, gerek ilgili bankalar tarafından yapılan hesap hatalarından, gerekse fazladan yapılan aktarmalardan veya sair işlemlerden kaynaklan iade taleplerinin, hatayı yapan taraflarca ve yazı ile değil, muhasebe birimlerince ve 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ile Sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüklerine