Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Genel Yönetim Mali İstatistiklerine İlişkin Muhasebat Genel Yazısı

borsa-10

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.48/042.10.01.0                          24/04/2012*04508

Konu: Genel Yönetim Mali İstatistikleri

Genel Tebliği (Sıra No:5)

………………………. VALİLİĞİNE

Genel yönetim mali istatistikleri veri derleme ve inceleme sürecinin daha etkin yönetilmesi için, bu süreçte rol alan görevlilerin görev ve sorumluluklarının açıklanması, veri kalitesinin arttırılması, genel yönetim sektörü kapsamının güncellenmesi ve uluslararası uygulamalar gereğince belediye şirketlerine ait mali verilerin derlenmesi amacıyla Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No:5), 06/04/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak 01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup 1, 2 ve 4 sıra nolu Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu tebliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

1- İl özel idareleri, belediyeler, belediye bağlı idareleri ve mahalli idare birliklerince aylık; kalkınma ajansları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ve sosyal tesislerce üçer aylık dönemlerde yapılan veri giriş işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp mevcut uygulamaya devam edilecektir.

2- Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “belediye şirketlerine ait mali veriler bağlı oldukları belediye tarafından KBS’ye girilir” hükmü çerçevesinde, gerekli altyapının kurulması amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesi kapsamındaki belediye şirketlerinin listesi belediyelerce defterdarlıklara bildirilecektir.

3- Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, tebliğ kapsamında olan birimler ile yazışmalar Valilikler aracılığıyla yapılacaktır.

4- Valiliklerin ildeki verilerin zamanında ve doğru bir şekilde derlenmesi amacıyla vali yardımcısı başkanlığında defterdar ve il kontrol görevlisi üçer aylık dönemler itibariyle değerlendirme toplantısı yapacaklar ve toplantı sonucunda düzenleyecekleri raporu, istenmesi veya ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımıza göndereceklerdir.

5- Genel yönetim mali istatistiklerinin önemi konusunda birimlerin üst yöneticilerinin farkındalıklarını arttırmak ve gerekli kurumsal çerçeveyi oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla valiliklerce bilgilendirme faaliyetlerine özel önem verilecektir.

Bu çerçevede, söz konusu tebliğin ilinizdeki il özel idaresine, belediyelere, varsa belediyelere bağlı idarelere, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, varsa kalkınma ajansına, sosyal tesislerin bağlı bulundukları birimlere, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki mahalli idare birliklerine ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki birliklere duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet SARITAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliği