Devlet MemuruKARİYER

İkinci Görevde Ödenecek Zam ve Tazminatlar

ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR

İkinci görev verilen memurlara ödenecek zam ve tazminatlar 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında (Yan Ödeme Kararnamesi) ve 151 seri nolu DMK Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Buna göre;

657 sayılı Kanununun değişik 88 inci maddesine göre asli görevleri yanında kendilerine ikinci görev verilenlere, 1 Sayılı Cetvele göre, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamların ödeneceği; ayrıca mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya laboratuar açanlarla, özel hastane, muayenehane, poliklinik ve laboratuar gibi sağlık tesislerinde çalışanlara, 1475 sayılı Kanuna göre işyeri hekimi olarak görev yapan tabipler eğer ikinci görev almışlarsa, bunlara iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı ödenmeyeceği,

Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Yasanın 88 inci maddesine göre ikinci görev verilenlere, ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.