Devlet Personel Başkanlığı

Bölge müdürünün verdiği cezaya itiraz merci

personel-8

Bölge müdürünün verdiği cezaya itiraz merci

Devlet Personel Başkanlığı görüşü

KategoriDisiplin
Kanun / Madde(ler)657 / 126, 134, 135
Tarih30/12/2011
Kaynak33 sayılı bülten 105. sayfa
Özet? Bölge Müdürü tarafından ? Tapu Müdürlüğünde görevli personele verilen uyarma ve aylıktan kesme cezalarına karşı ? il Disiplin Kuruluna itiraz edilmesi üzerine adı gecen Kurulca cezaların usul yönünden kaldırılmasına karar verildiğinden bahisle, tapu ve kadastro müdürleri, bölge müdürleri, kaymakamlar ve valiler tarafından Kurumunuzda görev yapan personele verilen disiplin cezalarına karşı itirazların hangi disiplin kurulları tarafından incelenmesi gerektiği, bölge disiplin kurulu kurulması için aranan şartların neler olduğu ve bahsi geçen il Disiplin Kurulu kararına karşı ne gibi bir işlem yapılacağı hk. (30/12/2011-23034)
? Bölge Müdürü tarafından ? Tapu Müdürlüğünde görevli personele verilen uyarma ve aylıktan kesme cezalarına karşı ? il Disiplin Kuruluna itiraz edilmesi üzerine adı gecen Kurulca cezaların usul yönünden kaldırılmasına karar verildiğinden bahisle, tapu ve kadastro müdürleri, bölge müdürleri, kaymakamlar ve valiler tarafından Kurumunuzda görev yapan personele verilen disiplin cezalarına karşı itirazların hangi disiplin kurulları tarafından incelenmesi gerektiği, bölge disiplin kurulu kurulması için aranan şartların neler olduğu ve bahsi geçen il Disiplin Kurulu kararına karşı ne gibi bir işlem yapılacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesinde, “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun karan alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.”
hükmüne, 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.” hükmü, 135 inci maddesinde ise disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebileceği, itirazın kabulü halinde ise, disiplin amirlerinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, kuruluş esasları itibariyle bu madde kapsamına girmeyen Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları da gösterilmiş ve Bölge Disiplin Kurulunun “Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının
başkanlığında,
a) Bölge Müdürü (Başkan),
b) Bölge Müdürü (Başkan)’nun görevlendireceği bir müdür yardımcısı
c) Sosyal ve idari hizmetleri yürütmekle görevli amir,
d) Personel veya ünite amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden” kurulacağı hüküm altına alınmış; ayrıca, 16 ncı maddesinde “Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir.
Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.
Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık
Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şefleri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre tespit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.
?
Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler.
Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler.
Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir,
Bölge müdürlüklerinin ilçe teşkilatındaki birimlerinin başında bulunan ilçe idare şube başkanlarının disiplin amiri kaymakam, üst disiplin amiri vali; il teşkilatındaki il idare şube başkanlarının disiplin amiri ise vali olup, bu il idare şube başkanları hakkında özel yönetmeliklere ekli cetvellerde üst disiplin amiri tespit edilmez.
Ancak, bölge müdürlüklerinde bölge müdürleri il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında, il idare şube başkanları ise ilçe idare şube başkanları ve ilçe teşkilatında görevli memurlar hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 31.10.2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde, disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış, Ek-2 sayılı Cetvelde ise, taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirleri belirlenmiştir.
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde;
1- ? Tapu Müdürlüğünde görevli memurlar hakkında ? Bölge Müdürünün doğrudan disiplin cezası verme yetkisini kullanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,
2- İlçe, il ve bölge müdürlüklerinde görevli personel hakkında tapu müdürleri, kadastro müdürleri, bölge müdürleri, kaymakam ve valiler tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Bölge Disiplin Kuruluna itiraz edilebileceği,
3- Bölge müdürlüklerinde Bölge Disiplin Kurulu kurulabilmesi için bu yöndeki talebin bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin Valilik makamına iletilmesi gerektiği,
4- ? Bölge Müdürü tarafından ? Tapu Müdürlüğünde görevli personele verilen uyarma ye aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz merciinin ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan Bölge Disiplin Kurulu olması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.