Devlet MemuruKARİYER

BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

Devlet memurlarına ikinci bir görevin verilmesi 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi ile yasaklanmıştır. Bir memurun kadrosundaki görevine bütün gününü ve zamanını ayırdığı kabul edilerek bu genel kural kabul edilmiştir. Ancak, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesini sağlamak ve özellikle bazı görevlerde eleman sıkıntısı çekilmesi nedeniyle bu ilkeye bazı istisnalar getirilmiştir.

Yasa ile getirilen istisnai hükümlerle memurlara asıl görevlerinin yanında;

1- Vekalet görevi,

2- İkinci görev,

3- Ek ders görevi,

İkinci görev olarak verilebilir.

Vekalet ve ikinci görev konuları bu çalışmanın önceki bölümlerinde incelenmişti. Ders görevi, DMK’nın 89 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen ve öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere ve öğretim üyelerine veya diğer memurlara ya da açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

DMK’nın 90 ıncı maddesine göre, memurlara esas görevlerinin yanında vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

Bir memurun, asli görevini bırakıp başka bir görevde çalışmasının hizmet ilkeleri ve yasanın amacıyla bağdaşmayacağı açıktır. O halde, ücretli ya da ücretsiz memurlara zorunluluk hallerinde vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir.