GÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKUMahalli İdareler

Belediyeler Sponsor Olabilir mi?

Dolar-7

Belediyeler sponsor olabilir mi? 

Belediyelerin sponsor olabilmesi konusunu mevzuat olarak ele almadan önce “sponsor” kavramını incelememiz gerekir. Sponsor kelimesi Türk Dil Kurumuna göre “Destekleyici” anlamına gelmektedir. Belediyelerin kimlere hangi şartlarda destek verebileceğine ise 5393 Belediyeler Kanununda ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değinilmiştir.

5393 sayılı Kanununda bir çok maddede belediyelerin  bağış, nakdi yardım, destek ve diğer şekillerde yardım yapabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ancak en önemli hususlar 14’üncü maddesinde ve 75’nci maddesinde belirlenmiştir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

 Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

Buradan da anlaşılacağı üzere  genel yönetim kapsamında bulunan belediyeler 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin (c) fıkrasında sayılan meslek kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, Bakanlar kurulunca vergi mükellefiyeti tanınmış vakıflara, esnaf ve sanatkar meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştiribilir. Diğer dernek ve vakıflar ile ortak hizmet projesi kapsamında müki idare amirinin izni ile proje yapabilir. Sponsorluk adı altında doğrudan ödeme yapamayan belediyeler belirlenen şartlar doğrultusunda dolaylı yollardan ödeme yapabilir.

kaynak:http://www.kamumaliyonetimi.org/genel-konular/belediyeler-sponsor-olabilir-mi.html/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.