Sulama tesisi inşaası işi dolayısıyla yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

Muhasebe-32

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 02.07.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.50/5029-96-24593
KONU : inşaası işi dolayısıyla yapılacak
ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

……………….

İLGİ : 02.06.1997 tarihli dilekçeniz.

Dilekçenizde, şirketinizin ….. Bölge Müdürlüğüne karşı taahhüt etmiş olduğu toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri içerisindeki sulama tesisi inşaası dolayısıyla yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerine yer verilmiş, aynı Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde de 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden vergi kesileceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, aynı maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu tevkifat oranı % 5 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci madde kapsamında değerlendirilebilmesi için, yapılan işin inşaat ve onarım işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekir.

Şirketiniz ile ….. Bölge Müdürlüğü arasında yapılmış olan …. Köyü Tarımsal Altyapı işine ait sözleşme örneğinin incelenmesinde işin tarifi, “Bu proje kapsamında arazi toplulaştırma projesinin hazırlanması ve uygulanması arazi tesviyesi, tarla içi yollarının dolgusu ve stabilizesi, sulama tesisi ve sanat yapılarının inşaatının yapılması, drenaj tesislerinin inşası ve toprak ıslahının yapılmasına ait işler girmektedir.”

Buna göre sözkonusu taahhüt sözleşmesiyle, mühendislik hizmetlerinin yanında proje kapsamında olan inşaat işlerinin yapımını da üstlenmiş olduğunuzdan işin bir bütün olarak Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarım işi niteliğinde değerlendirilmesi gerekir.

Bu durumda, sözkonusu sözleşmeye göre şirketinizce yapılan işler karşılığında şirketinize ödenecek istihkak bedelleri üzerinden aynı Kanunun 94 üncü maddesine göre gerekli vergisi ve fon payı kesintisinin yapılması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.