Arazilerin kiralanmasından dolayı kira bedellerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

mevzuat-10

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 28.11.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4106-393/55893
KONU : Arazilerin kiralanmasından dolayı kira
bedellerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.
BOLU VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 22.10.2000 tarih ve B.07.4.DEF.0.14.10-450-3853 sayılı yazınız.
İlgi yazı ve ekinin incelenmesi sonucu; 12.11.1999 tarihinde Bolu ilinde meydana gelen deprem nedeniyle İl Kriz Merkezince bazı gerçek ve tüzel kişilerin arazi ve arsalarının üzerilerine geçici olarak prefabrik konutlar yapıldığı, bu araziler üzerinde bulunan tarım ürünlerinin (buğday, patates, pancar) kaybından dolayı ödenecek ürün bedellerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde “Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme, ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların ürünlerinin istihsalini, avlanmasını, avlanan veya yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 53 üncü maddesinde de “çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir.” denilmiştir.

Diğer taraftan söz konusu Kanunun 56 ncı maddesinde zirai işletme hesabı esasında hasılatın hangi unsurlardan oluştuğu sayılmıştır. Buna göre söz konusu ürünlerin kaybından dolayı ödenecek ürün bedellerinin anılan madde gereğince hasılat olarak sayılarak, aynı Kanunun 94 üncü maddesi gereğince de tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, arazilerin kiralanmasından dolayı kira bedellerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 5/a bendine göre % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması yönündeki Defterdarlık görüşünüz Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.