FİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLERİnşaat Muhasebesi / Maliyet Muhasebesi

Yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı hk.

inşaat-9

Yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı hk.

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-75

Tarih: 01/02/2011

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-75

01/02/2011

Konu :Yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı başvurunuzda, … Vergi Dairesinin … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, … Büyükşehir Belediyesi … Su ve Kanalizasyon İdaresi ile 13/07/2007 tarihinde … İçme Suyu Arıtma Tesisi, İsale Hattı, Ana Besleme Hatları ve Depolar Projesi İnşaatı işini yapmak üzere sözleşme imzaladığınız, sözleşmeye göre 13/07/2007 tarihinden 20/10/2008 tarihine kadar yapım işi

, 09/11/2008 tarihinden 09/11/2009 tarihine kadar işletme işini ifa ettiğiniz, yapım işleriyle ilgili olarak bir kısım eksik ve noksan işlerin de tamamlanması koşuluyla geçici kabulün sözleşmeye taraf idarece 28/11/2008 tarihinde onaylandığı belirtilerek;
-söz konusu yapım ve işletim işlerinin tek bir sözleşme kapsamında üstlenilmesi nedeniyle tamamının tek bir iş gibi değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı,
-işletim ve yapım işlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde, bir kısım eksikve noksan işlerin de tamamlanması koşuluyla onaylanan geçici kabul göz önünde bulundurulduğunda işin bitim tarihinin hangi tarihin esas alınması gerektiği,
hususlarında Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42.maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinden kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almış aynı Kanunun “İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi” başlıklı 44. maddesinde ise; “(2361 sayılı Kanunun 31’inci maddesiyle değişen madde) İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 Sayılı Kanunun 48/4-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.
Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, yalnızca inşaat ve onarım işleri Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesi kapsamında kabul edilebildiğinden, tesis yapım ve işletim işleri tek bir sözleşme dahilinde yapılmış olsa dahi, tesis işletim işlerinden elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesi kapsamında vergilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan ve birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih işin bitim tarihi olarak kabul edilecek olup, bu tarihe kadar, firmanıza ödenecek istihkak bedelleri üzerinden gerekli tevkifatın yapılması ve bu tarih itibariyle çıkarılan kar ve zararın bu yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, işin bitim tarihini belirleyen geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten, işin kesin kabulünü sağlamak için kesin (kati) kabul tarihine kadar yapılan işler karşılığında firmanıza ödenecek istihkak bedelleri, ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, bu istihkak bedelleri üzerinden söz konusu tevkifatın yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.
Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.