GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Konusu İşe Ait İnşaat Kalemlerine İlişkin Projelerin Bulunmaması (Kik Kararı)

Toplantı No :2007/011
Gündem No :95
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-980
Şikayetçi:
 Karacan İnş. Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti. vekili Av. Fatma Tıraşoğlu, Barbaros Cad. No: 38 K:2 D:3 Köksal Apt. Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2962
Başvuruya konu ihale:
 2006/167106 İhale Kayıt Numaralı “Asya Yakası 3. Kısım Dere, Yağmursuyu, Atıksu Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri” Yapım İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.03.2007 tarih ve 06.00.46.0157/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İSKİ Genel Müdürlüğünce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan“Asya Yakası 3. Kısım Dere, Yağmursuyu, Atıksu Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri” yapım ihalesine ilişkin olarak Karacan   İnş. Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti. vekili Av. Fatma Tıraşoğlu’ nun 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin   26.01.2007 tarih ve 2962 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

CD ortamında verilen ihale dokümanları içerisinde, ihale konusu işe ait inşaat kalemlerine ilişkin projelerin bulunmadığı, diğer iş kalemlerine ilişkin olarak verilen projelerin ise isteklilerin sağlıklı teklif verebilmelerini sağlayacak teknik özellikleri taşımadığı ve 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kesin proje tanımına uymadığı,

İdari Şartnamenin 7.4 maddesi ile 58 inci maddesindeki düzenlemelerin, ihaleye konsorsiyum olarak katılacak istekliler ile konsorsiyum oluşturmadan katılacak istekliler arasında “eşitsizliğe” yol açtığı, ayrıca 58 inci maddede belirtilen iş deneyim belgesi için herhangi bir miktar belirtilmediği,

İhale dokümanı kapsamında verilen metraj cetvelleri incelendiğinde, işin bütünü kapsamında inşaat işlerinin çok cüz’i kaldığı, işin tamamına yakın kısmının 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hizmet tanımı kapsamında olduğu, bu nedenle söz konusu işin yapım ihalesi olarak değil, hizmet ihalesi olarak ihale edilmesinin gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale konusu işin;

a) Adı: Asya Yakası 3.Kısım Dere, Yağmursuyu, Atıksu Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri

b) Yatırım proje no’su / kodu : DPT NO:97K060080 İSKİ:K 8595

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Atıksu-yağmursuyu sistemleri, tünel ve derelerinin yapım, bakım, onarım ve temizlik işi;

 

A- KOLEKTÖR

a-1) Açık kazıyla yapılacak imalatlar :

Muhtelif çaplarda kolektör bakımı, onarımı, baca yükseltilmesi ve standart yeni baca yapılması.

 

a-2) Kamera sistemi kullanılarak yapılacak imalatlar:

Muhtelif çaptaki kolektörlerinin (a-3) maddesinde belirtilen temizliğini müteakip kanal görüntüleme cihazı ile incelenerek rapor ve video kayıtlarının temini ile varsa kolektördeki arızaların üç boyutlu tespiti ve raporunun verilmesi.

 

            a-3) Temizlik İşleri :

Muhtelif çaplardaki kolektörlerin temizliği

 

B-DİĞER YAPILAR :

Derelerin, atıksu çevirme ve savak yapılarının, kum tutucuların, ızgaraların, menfezlerin vb. yapıların periyodik temizliği, gerekiyorsa onarımı.

d)Yapılacağı yer: İstanbul-Asya Yakasının Muhtelif İlçeleri

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale dokümanında yer alan Tahmini Metraj Keşfi, Özel Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Cetveline göre, ihale konusu işin niteliği itibari ile inşaat kalemleri kapsamında işin yapımı süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan,

Baca yenileme ve yükseltmeden dolayı idare tarafından temin edilen 100 adet baca kapağının yerine konması (TF230),

Tahribat ve yenilemeden dolayı idare tarafından temin edilen 120 m baca gövdesinin yerine konması (TF231),

Yükseltmeden dolayı idare tarafından temin edilen 130 adet sfero baca kapağının montajı (TF232),

İdare tarafından temin edilen prefabrik baca yükseltme elemanı ile 150 adet baca yükseltme işinin yapılması (TF233),

İdare malı, 50 m, Φ400-500 mm’lik betonarme boru döşenmesi (TF240),

İdare malı, 40 m, Φ700 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF241),

İdare malı, 40 m, Φ800 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF242),

İdare malı, 60 m, Φ1000 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF243),

İdare malı, 60 m, Φ1200 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF244),

İdare malı, 20 m, Φ1400 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF245),

İdare malı, 20 m, Φ1600 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF246),

İdare malı, 20 m, Φ1800 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF247),

İdare malı, 20 m, Φ2000 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF248),

İdare malı, 30 m, Φ2200 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF249),

İdare malı, 20 m, Φ2600 mm’lik betonarme boru tamiratı veya yenilenmesi (TF250),

Kalemlerinin nakliye, dolgu, kazı, söküm ve kesim, döşeme ve duvar ile çit vs ilişkin inşaat işleri, kalıp ve beton, demir ve metal işlerine ilişkin kalemlerle birlikte öngörüldüğü anlaşılmıştır. İhale konusu işin kapsamında bulunan diğer kalemler ise, atıksu kolektör ve atıksu yapılarının temizliği, atıksu alma, çevirme ve diğer yapıların temizliği, atıksu taşıyan dere yatağı temizliği iş grupları altında öngörülmüştür.

Söz konusu inşaat kalemlerin toplam tutarı, yaklaşık maliyetin %33’ünü bulmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; “…Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini…

…İfade eder” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulunun 29.01.2007 tarih ve 2007/AK.Y-46.1 sayılı kararı üzerine 01.02.2007 tarihinde saat 10:00’da Kamu İhale Kurumu Konferans Salonunda yapılan dinleme toplantısında, idare yetkililerinin yapmış oldukları açıklamalardan ve inceleme konusu ihaleye ait yaklaşık maliyetin incelemesinden; ihale konusu işin ortalama olarak % 67 oranını “sorun çıkan, arızalanan ve/veya tıkanan kolektörlerin temizliğini müteakip kanal görüntüleme cihazı ile incelenerek rapor ve video kayıtlarının temini ile varsa kolektördeki arızaların üç boyutlu tespiti ve raporunun verilmesi işlerinin” oluşturduğu, % 33 oranını ise “atıksu – yağmursuyu sistemleri, tünel ve derelerinin yapım ve onarım işlerinin” oluşturduğu ve söz konusu   ihale kapsamındaki onarım işlerinin yapılabilmesinin ön koşulunun kanal görüntülemesinin yapılması olduğu anlaşılmıştır.

Özel Teknik Şartnamenin “Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Yenileme ve Yeni Atıksu Kolektör Yapım İşleri” başlıklı 1. maddesinde,

1.1 Yeni yapılacak kanalların projesi mevcuttur.Ancak Kanalizasyon Daire Başkanlığındaki bu ihalenin konusu olan işlerin gayesi temizlik, bakım, onarım işleridir. Bu temizlik bakım ve onarım işlerinin ne zaman, nerede olacağı önceden bilinmediği için arızayı gidermek gayesiyle her ne sebeple olursa olsun, atıksu kanalı onarımı ve yenilenmesi işleri, varsa halihazır işletme projesi üzerinde veya ölçekli kroki üzerinde gösterilip gerekçeleri açıklanarak talep edilecek, Kanalizasyon Daire Başkanlığının tasvibi ile o işe ait gerekli Makam Oluru alındıktan sonra işe başlanacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dolayısıyla, yukarıda ifade edilen ve 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet ve yapım tanımları ile ihale konusu işin niteliği ve türü birlikte değerlendirildiğinde, inceleme konusu ihalenin % 67 oranındaki ağırlıklı kısmının hizmet tanımı kapsamında yer aldığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, inceleme konusu ihalenin “hizmet alımı” ihalesi olarak değil de, yapım işi olarak ihale edilmesi düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde Kanuna aykırı bulunmuştur.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.