Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Yerli istekli tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyiminin nasıl belgelendirilmelidir

Mühendis Bayan

Yerli istekli tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyiminin nasıl belgelendirilmelidir

Toplantı No : 2010/001
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 04.01.2010
Karar No : 2010/UM.II-26
Şikayetçi:
Tp Petrol Dağıtım A.Ş., | | |söğütözü Cd. |27||çankaya|merkez|ankara
İhaleyi yapan idare:
Malzeme Yönetim ve Tic. Dai. Bşk. , İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
09.12.2009 / 24475
Başvuruya konu ihale:
2009/97949 İhale Kayıt Numaralı “Ambarlı Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim San. İşl. Md. İh. Olan 150.000 Ton Fuel Oil” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.12.2009 tarih ve II.M.26.37.0228/2009-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı tarafından 17.09.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ambarlı Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 150.000 Ton 5 Nolu Fuel-Oil (ÖTV’siz) Nakliye Dahil İşletme Teslimi Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin 25.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.12.2009 tarih ve 24475 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

İş deneyimlerini tevsiken aslı idarece görülmüş yabancı dilde sözleşme, yeminli tercümesi yapılmış Türkçe sözleşme, bu sözleşme konusu işle ilgili toplam 55.500.992,23 USD tutarında Türkiye’de yeminli tercümesi yapılmış ve T.C. Ankara 13. Noterliği”nden onaylı 3 adet fatura ve söz konusu işin gerçekleştiğini ispatlaması bakımından gümrük beyannameleri sundukları, fakat idari şartnamenin 7.7.5.1.1 inci maddesine istinaden iş deneyim belgelerinin geçersiz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, idarenin işleminin yerinde olmadığı,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir.” hükmünün yer aldığı, bu hükme göre Türkiye”deki yeminli tercüman (Süreyya Tercüme Bürosu) vasıtasıyla tercüme edilmiş ve T.C. Ankara 13. Noterliği tarafından 27 Mart 2009 tarih ve 12495 yevmiye numarası ile onaylanmış faturanın, tek başına iş deneyim belgesi olarak yeterli niteliği haiz olduğu, ihaleye aynı tarihli ve aynı noterlikten onaylı 12493 ve 12494 yevmiye numaralı faturaları da iş deneyim belgeleri olarak sundukları, anılan Kanun maddesinde geçen “veya” ve “ya da ” ifadelerinin Türkiye”de yeminli tercüme bürosunda tercüme edilmiş ve Türk noterinde de onaylanmış faturaların idare tarafından iş deneyim belgesi olarak kabulünü açıkça ortaya koyduğu,

Tamamlayıcı belge olarak sundukları yabancı dildeki sözleşmenin 16/9/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi “nin 1 inci maddesi kapsamında mevzuata uygun olarak apostil kaşesi taşıdığı,

Faturanın iş deneyimini tevsik etmek bakımından tek başına yeterli olmadığı düşünülse dahi yabancı ülke noterliğince onaylanmış ve apostil tasdik şerhi taşıyan sözleşme ile bu sözleşmenin yabancı ülkede yapılmış yeminli Türkçe tercümesinin yine yabancı noter tarafından onaylanmış halini ihaleye sunduklarından idarenin gerekli belgelerin tamamlatılması veya eksiklerinin giderilmesini istemesi gerektiği,

İhaleye katılan şirketlerinin yerli istekli olmasına karşın iş deneyim belgesinin sahibi olan sermayedarları TPIC”in yabancı uyruklu olduğu, kullanılan belgenin tercümesinde uygulanacak hükümlerin tespitinde isteklinin yerli veya yabancı olması ölçütünden ziyade, iş deneyim belgesi ve benzeri tevsik edici evrakları düzenleyen kurum/kuruluşun uyruğuna göre mevzuattaki tercüme hükümlerinin yürütülmesi gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Kurulun 14.12.2009 tarih ve bila sayılı Kararı ile esasın incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesinde teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgelerin teklif ekinde verilmesi gerektiği düzenlemesi,

İdari şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7 nci maddesinde;

“…

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5 Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye ”deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

…” düzenlemesi,

İdari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının tetkiki neticesinde başvuru sahibinin %99,9 hissesine sahip ortağının TPIC (Turkish Petroleum Int. Co. Ltd.) olduğu, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsiken;

TPIC (Turkish Petroleum Int. Co. Ltd.) adına Global Energy Supplies SA tarafından düzenlenmiş, Cenevre noter makamı tarafından onaylanmış, apostil kaşesi yer alan İngilizce iş bitirme belgesi ve iş bitirme belgesinin Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonunda bulunan yeminli tercüman Ara SIMSAR tarafından yapılmış, Cenevre noter makamı tarafından onaylı, apostil kaşeli, Türkçe tercümesinin,

TPIC ile Global Energy Supplies SA arasında akdedilmiş 90.000 metrik ton fuel oil satışına ilişkin Cenevre noter makamı tarafından onaylanmış, apostil kaşesi yer alan İngilizce sözleşme ve sözleşmenin Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonunda bulunan yeminli tercüman Ara SIMSAR tarafından yapılmış, Cenevre noter makamı tarafından onaylı, apostil kaşeli, Türkçe tercümesinin,

Sözleşme konusu işe ilişkin toplam 55.500.992,23 USD tutarında Global Energy Supplies SA’dan TPIC’e kesilmiş 3 adet İngilizce fatura ve faturaların T.C Ankara 63. Noterliği”nden onaylı, yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğini gösterir kaşe yer almayan Türkçe tercümelerinin,

Söz konusu malın ihracına ilişkin gümrük beyannamelerinin,

sunulduğu görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46 ncı maddesinde; “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede; iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitirilme ve/veya kabul tarihinin gösterilmiş olması zorunludur…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde; “

(4) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

b)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

(5) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

…” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri gereği yerli istekli tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde şu usulün takip edilmesi gerekmektedir; istekli tarafından yurt dışında gerçekleştirilen işe ilişkin ya o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge ya da sözleşme sunulacak, sözleşme sunulması halinde sözleşmenin yanında mutlaka sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri veya da fatura dengi belgeler sunulacak; sunulan bu belgeleri tasdik etmek üzere belgelere apostil tasdik şerhi vurdurulacak; son olarak, sunulan belgeler yabancı dilde tanzim edilmiş ise Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yaptırılacak ve noterliğe onaylattırılacaktır.

Yerli istekli hüviyetine sahip başvuru sahibinin yurt dışında yapmış olduğu işe ilişkin iş bitirme belgesi sunduğu fakat belgenin o ülkenin resmi makamları tarafından düzenlenmediği, İngilizce sözleşme ve sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen faturaları sunduğu, ancak İngilizce sözleşmenin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından tercümesinin yaptırılmadığı, bu haliyle sözleşmenin usulüne uygun sunulduğunun kabul edilemeyeceği, usulüne uygun sözleşme sunulmaksızın sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen faturaların da tek başına iş deneyimini tevsikte yeterli görülemeyeceği, hakeza İngilizce faturaların Türkçe tercümelerinde de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğini gösterir kaşe yer almadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iş deneyimini tevsiken sunduğu belgelerin idare tarafından uygun bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Usulde oyçokluğu, Esasta

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.