GENEL HUKUKMedeni Hukuk

İrtifak Hakkı Nedir?

Arsa-5

Tanım : İrtifak Hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan
hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili
için yapılması gereken işlemlerdir.
Kadastro Müdürlüðü Yönünden
Gerekli Belgeler :
1.Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya tapu kayýt örneði. (TAKBÝS’e baðlý
olan ve ilgili tapu sicil müdürlüðündeki tapu kayýt bilgilerine ulaþýlabilen
kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydý istenmez. Tapu senedi
veya tapu kayýt örneði kadastro müdürlüðünce TAKBÝS’ de sorgulanarak
kontrol edilir.)
2. Taþýnmaz mal malikinin kimliði ya da vekilinin vekâletname örneði ve kimliði.
(Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasýnýn bulunmasý zorunludur.)
– Taþýnmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyým ise mahkeme kararý ve
kimliði, veli ise aile nüfus kayýt örneði ve kimliði.
– Talep sahibi þirket, vakýf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, iþi yapýlmasý
için yetki verildiðini açýkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin
kimliði.
– Taþýnmaz malýn sahibi ölmüþ ise talepte bulunanlarýn mirasçý olduklarýný
gösterir veraset belgesi veya vukuatlý nüfus kayýt örneði ve kimliði.
(Mirasçýlarýn ilgili tapu sicil müdürlüðünden kendi adlarýna intikal iþlemini
yaptýrmýþ olmalarý gerekir.)
3. Ýrtifak hakký güzergâhýný belirten projenin istenmesi veya irtifak hakký
güzergâhýnýn ilgililerince zeminde iþaretlenmiþ olmasý zorunludur. (Lehine ve
aleyhine irtifak hakký tesis edilecek taþýnmaz malýn maliklerinin talep anýnda
hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakký tesis edileceðini açýkça
belirtmeleri zorunludur.)
4. Belediye Encümeni veya Ýl Encümen Kararý.
16
ÝRTÝFAK HAKKI
Ýþlemin Mali Yönü :
Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatýrýldýktan sonra talep
alýnýr, bu bedelin ödenmemesi halinde iþlemler kayýt altýna alýnmaz.
Ýzlenecek Yol :
1. Taþýnmaz malýn maliki veya hissedarlarýndan herhangi biri yukarýda
belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasýtasý ile taþýnmazýn
bulunduðu kadastro müdürlüðüne talepte bulunur.
2. Kadastro Müdürlüðünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karþýlanacaðý
gün ve saat ilgili idareye/talep sahibine bildirilir.
3. Gerekli inceleme ve ön hazýrlýklar görevli kadastro elemanlarý tarafýndan
yapýlýr.
4. Ýþlem yapýlacak parsellerin pafta tersimat ve yüzölçüm kontrolleri yapýlarak
hata olup olmadýðý araþtýrýlýr. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuatýna göre
iþlem yapýlýr.
5. Hisseli taþýnmaz mallara iliþkin irtifak hakký istemlerinde tescil iþlemi yerine
getirilirken bütün hissedarlarýn ya da yasal temsilcilerinin tescil bildiriminde
imzalarýnýn bulunmasý gerekir, ancak mahkeme kararý, kamulaþtýrma ve
kesinleþmiþ imar planlarý gibi maliklerin iradeleri dýþýnda yapýlan iþlemler,
ilgililerin talepleri aranýlmadan yerine getirilir.
6. Talep sahibi (Ýlgili kiþi/kamu kurum ve kuruluþlarý veya yapýmcýlar) istem
belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceði taþýt ile görevli kadastro
elemanýný taþýnmaz malýn mahalline götürür.
17
7. Ýlgilileri tarafýndan zeminde iþaretlenen irtifak hakký güzergâhý kontrollü
olarak ölçülür. Ýrtifak hakký güzergâhýnýn projede gösterilmiþ olmasý halinde
güzergâhýn paftaya iþlenmesi için gerekli ölçüler yapýlýr. Ölçü iþlemlerinden
sonra irtifak hakký ile ilgili olarak düzenlenen iki nüsha deðiþiklik tasarýmýnýn
Ýmar Yasasý ve yönetmeliklerine uygunluðunun onayý için taþýnmaz mallarýn
bulunduðu yere göre, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde belediye
encümeninin olumlu kararýnýn alýnmasý ve onay için belediye baþkanlýðýna,
belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda ise il encümeninin olumlu kararýnýn
alýnmasý ve onay için il makamýna bir üst yazý ile gönderilir. Kamulaþtýrma
Kanununa göre yapýlacak irtifak hakký tesislerinde Belediye Encümeni veya Ýl
Encümeninin kararý aranmaz.
8. Belediye veya Valilikten olumlu karar geldikten sonra, kararýn tarih ve
no’su tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle kadastro gören yerlerde, Genel
Müdürlük/Bölge Müdürlüðü, KadastroMüdürlüðü ve Tapu Sicil Müdürlüðü için
biri asýl diðerleri aslý niteliðinde olmak üzere üç nüsha, kadastro görmeyen
yerlerde kadastro müdürlüðü ve tapu sicil müdürlüðü için biri asýl diðeri aslý
niteliðinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Düzenlenen tescil
bildiriminde, Tapu Planlarý Tüzüðü gereðince yapýlan iþlemin üretim
yönteminin ve haritanýn ölçeðine göre hesaplanan yanýlma sýnýrlarýnýn
belirtilmesi esastýr.
9. Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiðine dair ilgilileri
tarafýndan imzalanýr. Kadastro Müdürlüðünün kontrol ve onayýný müteakip
tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazý ile ilgili tapu sicil müdürlüðüne
gönderilir. Tescil iþlemi yapýldýktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslý tapu
sicil müdürlüðünde kalýr, diðer nüshalarý tescili takip eden on gün içinde bir üst
yazý ile kadastro müdürlüðüne iade edilir.