GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Yabancı Ülkeden Alınan İş Deneyim Belgesinin Geçerli mi (Kik Kararı)

Mevzuat-16

Toplantı No: 2015/061
Gündem No: 21
Karar Tarihi: 21.10.2015
Karar No: 2015/UY.II-2765
Şikayetçi:
Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

12.08.2015 / 68947

Başvuruya Konu İhale:

2014/179713 İhale Kayıt Numaralı “Çayyolu Depo Sahası Yapım Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Horasan Sokak No:14 G.O.P./ Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,

Emek Hakkı Turaylıç No:5 06338 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/179713İhale Kayıt Numaralı “Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 09.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” ihalesine ilişkin olarak Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 12.08.2015 tarih ve 68947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2083 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin yurt dışında gerçekleştirilen yapım işine ilişkin bir belge olduğu, söz konusu belgenin ilgili idaresinin onayını müteakip Cezayir Ticaret Odası tarafından onaylandığı ve Cezayir’in “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine” taraf bir ülke olmaması nedeniyle sonrasında da aynı belgenin Türkiye’nin Cezayir Konsolosluğunca tasdik edildiği, ancak söz konusu tasdik işleminin belgedeki imzanın doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunu tasdikleyen bir işlem olmadığı, söz konusu belgenin geçerli bir belge olarak değerlendirilmesinin emsal Kurul kararları uyarınca mevzuata aykırı olduğu, ayrıca Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından başvuruya konu ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin Fransızca’dan Türkçe’ye tercümesinin Türkiye’de yaptırıldığı, hazırlanan tercümenin ekine müstenidi olarak eklenen belgelerin orijinal tasdikli belgelerin fotokopisi olduğu, bu haliyle sunulan belgenin Noterlik Kanunu ve ikincil mevzuatına göre “aslına uygunluk” onayını haiz olmayacağı, bu durumda söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve İdari Şartname hükümlerine aykırı olarak düzenlendiği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Aynı şekilde, Comsa Altyapı İnşaat ve Taah. Nakl. Çev. ve Temz. İthl.ve İhr.San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından sunulan iş deneyim belgesinin “apostil tasdik şerhi” onayı ve tercüme onayları bakımından gerekse de noter onayları açısından mevzuata aykırı olduğu, ayrıca anılan isteklinin istekli olma ehliyetinin de bu nedenle bulunmadığı, bu durumda anılan isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun ve buna bağlı olarak idarenin verdiği düzeltici işlem kararının da geçersiz olması gerektiği,

 

2) Comsa Altyapı İnşaat ve Taah. Nakl. Çev. ve Temz. İthl.ve İhr.San.ve Tic. Ltd. Şti  tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilmediği, asıl işin ek sözleşmelerle uzatıldığı bu nedenle 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde iş deneyim belgesi olarak kullanılmasının mümkün olmadığı,

 

Ayrıca adı geçen isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesine konu iş olan Murcia Tramvayı 1. Hattı” ile “Malaga Metrosu 1. ve Malaga Metrosu 2. Hattı” yapım işinin alt yapı, üst yapı ve elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerinin ayrı ayrı ihale edildiği, ihaleye sunulan söz konusu belgenin sadece alt yapı işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgesi olduğu bu nedenle A/VI (Altyapı+Üstyapı) grup işler kapsamında olmayan iş deneyim belgesinin iş deneyimini kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

 

Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Elron İnş. Tahh. ve Tic. Ltd İş Ortaklığı’nda pilot ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin A/VI (Altyapı + Üstyapı) benzer iş kriterini sağlamadığı hem altyapı hem de üst yapı işlerini birlikte içermediği,

 

Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Elron İnş. Tahh. ve Tic. Ltd İş Ortaklığı’nda pilot ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin belgeye konu iş kapsamında A/II Tünel işlerinin bulunması nedeniyle A/VI (Altyapı + Üstyapı) iş grubuna ait olma şartını karşılamadığı, ilgili İdari Şartname düzenlemesi gereği A/VI (Altyapı+Üstyapı) grubunda yer almayan iş kısımlarının ve ilgili kısımlara tekabül eden tutarların tespit edilmesi, akabinde söz konusu tutarın Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti adına düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan belge tutarından düşülmesi ve tespit edilen tutar üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği,

 

Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Elron İnş. Tahh. ve Tic. Ltd. İş Ortaklığının pilot ortağı Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş ile ilgili olarak da gerekli ayrıştırma işlemine gerçekleştirildiğinde tespit edilen benzer iş tutarının firmanın sunması gereken iş deneyim belgesi tutarını sağlamadığının açıkça görüleceği, bu sebeple de firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (a) bendinde ihale konusu işin adının “Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” olarak düzenlendiği, söz konusu maddenin (c) bendinde ise işin miktarı ve türünün “Çayyolu Depo Sahası ve Binaları tüm inşaat işleri,

M2 hattı bağlantısı,

Hat İşleri ve E&M işler,

Atölye ekipmanları ve yardımcı araçlar

Sistemlerin M2 Hattına entegrasyonu

Çayyolu Depo Sahasında;

•Çayyolu Depo Sahası ve Binaları (AtölyeBinası, Isı Merkezi, Elektrik ve Trafo Merkezi, Hat Bakım Araçları Binası, Su Deposu ve Giriş Kontrol Binası) tüm inşaat işleri (Park hatları arasında çelik sürücü platformları, betonarme yürüme yolları, kazıklı çevre kazısı ve kazıklı destek yapıları, toprakarme ve betonarme duvarlar, beton, asfalt kaplamalı alanlar, mevcut yağmursuyu ve atıksu kutu menfez deplasmanı, otopark peyzaj ve çevre düzenleme dahil),

•M2 metro hattına bağlantı yapıları (U-kesit, aç kapa ve hemzemin yapılar) inşaası,

•Taşıyıcı ray,  3. ray temin ve tesis,  elektromekanik (güç temini, cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemi) ve hat üstyapı işleri,

•Atölye binası içindeki sabit ve taşınabilir atölye ekipmanları ile yardımcı araçların temin ve tesisi,

•Sistemlerin mevcut M2 Hattı sistemlerine entegrasyonu,

işleridir.” şeklinde belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’inci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.” düzenlenmesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’nci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesinde; Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgelerin, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olduğu belirtilmiştir.

8.2.1. 27/7/1984 tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, 16/9/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devletler ile bu devletlerde tasdik şerhi vermeye yetkili makamların Listesi, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nın internet sayfasında (http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=states.listing) yer almaktadır.

8.2.2. Anılan sözleşmenin 2 nci maddesi, sözleşmeye taraf akit devletlerin, sözleşmenin 1 inci maddesinde sayılan resmi belgelerden kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını hüküm altına almıştır. Bu sözleşmenin amaçları bakımından, tasdik işleminden, yalnız belgenin kullanıldığı ülkenin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının veya gerekirse üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyit işleminin anlaşılacağı öngörülmüştür.

8.2.3. Uygulamada yabancı ülkelerden alınan bazı belgelerin, Türkiye’deki tasdik şerhi (apostil) vermeye yetkili makamlara onaylatılarak idarelere sunulduğu görülmüş olup, yukarıda anılan sözleşmeye aykırı olarak onaylanan bu belgeler geçerli sayılmayacaktır.

8.2.4. İdareler, ön yeterlik şartnamesinin veya idari şartnamenin düzenlenmesi sırasında ihale işlemlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması için yurtdışından temin edilmiş teknik doküman, kişisel beyan gibi resmi makamlarca düzenlenmeyen belgelerin tasdik işleminden muaf olduğuna ilişkin düzenlemeler yapabilirler.

8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkan verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkan verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin;

 

-Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılacaktır.

 

-Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

-Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

-“Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde başvuruyu oluşturan bütün belgeler ve eklerin Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağından anılan Yönetmelik ve İdari Şartname’nin 7.7.5.2’nci maddesi uyarınca başvuru kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve tercümelerin tasdik işlemi;

 

-Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olup bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

-Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmayacak, bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mührün veya damganın, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

-Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

-Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmayacaktır.

 

 Diğer taraftan 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Yabancı dildeki kâğıdın örneği” başlıklı 99’uncu maddesinde “Örneği verilmesi istenen kağıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir.” hükmü,

           

 Aynı Kanun’un “Çevirme işlemi” başlıklı 103’üncü maddesinde “Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir. Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.” hükmü, 

 

13.07.1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Örnek ve kimlere verilebileceği” başlıklı 94’üncü maddesinde “Örnek, noterlikte yapılmış bir işlemin veya ilgilisince ibraz olunan bir belgenin tamamının veya istenilen kısmının istenildiği kadar, yazı, fotokopi veya benzeri usullerle çıkartılarak aslının aynı olduğuna dair bir şerhi kapsayan ve noterliği mührünü ve görevlinin imzasını taşıyan belgedir.

Örneklerin kimlere verileceği Noterlik Kanununun 94 ve 95. maddeleri hükümleri uyarınca saptanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Örnek verme şekilleri” başlıklı 95’inci maddesinde “a – İbrazdan örnek:

İlgili tarafından ibraz edilip, örneğin çıkartılması ve onaylanması istenilen bir belgenin usulünce örneğinin çıkartılarak verilmesine ibrazdan örnek çıkarma denir.

İbrazdan örneklerin altına (ibraz edilenin aynıdır) ibaresini kapsayan bir şerh konulur.

İbrazdan örnek vermede, örneklerden bir nüshası dairede saklanır. Bu nüshaya ilgilinin imzası (ibraz ettiğim aslına uygundur) şerhinin altına alınır. İbraz edilen aslına örneğin tarih ve yevmiye numarası yazılıp, noter mühürü ile mühürlenir.

Aslında bir bozukluk olan belgelerin, örneklerinde bu bozukluğun açıklanması şarttır.

İbraz olunan belgenin örneği ilgili tarafından dışarıda da çıkartılıp, onama için noterliğe ibraz olunabilir.

Bu takdirde örnek ile asıl belge noterlikçe karşılaştırılır. Asıl ve örneğin yekdiğerine uygunluğu şerhte belirtilir.

Her ne suretle olursa olsun çıkartılan örneklerde belgenin belirli bir kısmının örneği de ilgilinin isteği üzerine çıkartılabilir. Bu takdirde bu husus açıkça yazılır.

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. 

Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Çevirme işlemleri” başlıklı 96’ncı maddesinde “Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede 16 isteklinin teklif verdiği, 20.04.2015 tarihli ihale komisyon kararında Ankas Grup İnş. Tur. ve Tic. A.Ş.& Klv İnş. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle ve Polat Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.& E-M Elektrik Sistem Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39’uncu maddesinin onaltıncı fıkrasına uygunluğu firma tarafından tevsik edilemediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu tarafından geçerli teklif olarak 14 teklifin belirlendiği, ihalenin Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı 03.08.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile  Eferay Yapı Tic. A.Ş., Ermit Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fernas İnş. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin pilot ortak olan Eferay Yapı Tic. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesinin yapımla ilgili hizmet işine ait bir belge olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Polat Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.& E M Elektrik Sistem Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iş durum belgesi olarak düzenlendiği, ancak iş deneyimine konu sözleşme kapsamında Polat Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.nin alt yüklenici olduğu, bu durumun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinin (c) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu tarafından geçerli teklif olarak belirlenen 13 isteklinin teklifleri üzerinden hesaplanan sınır değerin 114.914.986,27 TL olduğu ve Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayete konu yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgelerinin sunuluş şeklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerekmekte olup yapılan inceleme kapsamında belgeler üzerinden sağlıklı tespitler yapabilmek amacıyla belgelerin idareye sunulan asılları idareden istenilmiş ve bu belgeler üzerinden tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Yapılan incelemede, Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan iş deneyim belgesinin Cezayir Demiryolları Yatırım, İnşaat, Etüd, Takip Milli Ajansının (ANESRİF) “Tizi Ouzou/Oued Aissi Demiryolu Bağlantısı Yapım Çalışmaları” işine ait olduğu,  söz konusu işin yüklenicisi olarak ETRHB – Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. iş ortaklığının belirtildiği, Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin yükümlülüğündeki işlerin bedelinin 69.837.522,86 Avro olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

24.06.2014 tarihinde düzenlenen söz konusu iş deneyim belgesinin Fransızca’dan Türkçe’ye Hedef Bilim Tercüme Hizmetleri Ltd. Şti.nin yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde noter yeminli mütercim tarafından “iş bu belge tarafından  FR aslından TR’ye tercüme edildiğini onaylarım” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve mührünün üzerinde imzasının yer aldığı, Beşiktaş 8. Noterliği tarafından “ işbu belge tercümenin Fr’den TR’ye … adresinde faaliyet gösteren … bürosu elemanlarından … tarafından yapıldığını onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı tespit edilmiştir. Yabancı dildeki belge üzerinde noterlik tarafından verilmiş olan tarih ve yevmiye numaralarının aynı olduğu, ayrıca üzerinde “müstenidattır tek başına kullanılamaz” ibaresinin yer aldığı, ilgili tercüme bürosu tarafından mühür üzerine imza atıldığı ve Beşiktaş 8. Noterliği tarafından mühürlenip imzalandığı görüldüğünden yabancı ülkede düzenlenmiş ve üzerinde yukarıda anlatıldığı şekilde noter onayı bulunan belgelenin belge asılları değil, tercüme sayfaların eki niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu yabancı dildeki belgenin arka sayfasında T.C Cezayir Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından “suretinin aslına uygunluğu onaylanır.” şeklinde ibare ile mühür ve ıslak imza bulunduğu görülmüştür. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler.” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca incelemeye konu iş deneyim belgesinin aslına uygunluğunun noter onayı ile tasdik edilebileceği, bu durumda anılan belgenin arka sayfasında yer alan tasdik işleminin 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’u kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde belgenin aslına uygunluğunu tevsik etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen hususlar göz önüne alındığında, Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan 24.06.2014 tarihli ve “Tizi Ouzou/ Oued Aissi Demiryolu Bağlantısı Yapım Çalışmaları” işine ait iş deneyim belgesinin tercümesinin Beşiktaş 8. Noterliği tarafından tasdik işlemine ilişkin onayının bulunduğu ve yabancı dildeki belgenin ise T.C Cezayir Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından asıl belgenin sureti olarak çıkarıldığı ve aynı belgenin ayrıca Beşiktaş 8. Noterliği tarafından da tercümenin müstenidatı olarak imzalanıp mühürlendiği tespit edilmiştir. Bu durumda, Türkçe tercüme ekinde yer alan Fransızca belge üzerindeki noter onayının belgenin aslının aynı olduğuna ilişkin değil, yalnızca tercüme işleminin teyidine yönelik olduğu, tercüme belge ve asıl belge üzerindeki noterlik yevmiye numaralarının aynı olduğu, buna göre söz konusu istekli tarafından ihaleye katılımda noter onaylı tercümeler ile birlikte Fransızca düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülen suretinin sunulmadığı, bu durumun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan 24.06.2014 tarihli ve “Tizi Ouzou/ Oued Aissi Demiryolu Bağlantısı Yapım Çalışmaları” işine ait iş deneyim belgesinin tasdik işlemleri açısından incelendiğinde, söz konusu iş deneyim belgesinin ön yüzünde T.C. Cezayir Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından yapılan tasdik işleminin yer aldığı görülmüştür. 03.09.2014 tarihli söz konusu tasdik işleminde “Aşağıdaki mühür ve imzanın Cezayir Dışişleri Bakanlığına ait olduğu tasdik olunur” şerhinin düşülerek onaylandığı, söz konusu belge üzerinde 05.03.2015 tarih ve 05161 yevmiye numarası ile Beşiktaş 8. Noterliğinin mührünün yer aldığı görülmüştür. Söz konusu iş deneyim belgesinin tercümesinde “Özgün firmasının (ETRHB/Özgün iş ortaklığı üyesi) talebi üzerine Türkiye’deki ihaleler için hazırlanan iş bu belge gerekli yerlerde kullanılması amacıyla verilmiştir.

İmza: A. KACI, Tizi-Ouzou/OuedAissi Proje Müdürü N.BOUHADEF

Mühür: Demiryolları Yatırım, İnşaat, Etüt Takip Milli Ajansı (Anesrif)

03 Eylül 2014

İmza: Servis Şefi BOUROUIS MedNabil

Müdür: Cezayir Sanayi ve Ticaret Odası

İşbu belgedeki imzanın Bay&Bayan BOUROUIS’e ait olduğu tasdik olunur, Cezayir 03 Eylül 2014

İmza: Ofis Şefi Lanhcene KHEYAR

Mühür: Cezayir Dışişleri Bakanlığı” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen ifadelerden sunulan belge ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilen belgede yer alan Cezayir Sanayi ve Ticaret Odası adına belgeyi imzalayan Servis Şefi BOUROUIS’in imzasının doğruluğunun onaylandığı, ancak belgeyi düzenleyen Demiryolları Yatırım, İnşaat, Etüt Takip Milli Ajansı adına iş deneyim belgesinde imza ve mührü bulunan Demiryolları Yatırım, İnşaat, Etüt Takip Milli Ajansı Proje Müdürü N. Bouhadef ile A. Kaci’nin imzasının doğruluğunun, hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mührün teyidinin T.C. Cezayir Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi tarafından yapılmadığı anlaşıldığından anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı şekilde sunulduğu bu itibarla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından ayrıca Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin “apostil tasdik şerhi” onayı ve tercüme onayları bakımından gerekse de noter onayları açısından mevzuata aykırı olduğu, ayrıca firmanın istekli olma ehliyetini kaybettiğinden, idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun ve buna bağlı olarak idarenin almış olacağı düzeltici işlem kararının da geçersiz olması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Söz konusu sunulan yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesi kapsamında yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Murcia Trenyolu İmtiyazlı Şirketinin “Murcia Tramvayı 1.Hattı” işi olduğu, işin Comsa SA (%50) ve FCC Construccion SA (%50) şirketleri tarafından oluşturulan iş ortaklığı tarafından yüklenildiği, yapılan işlerin toplam tutarının KDV hariç 106.579.761,89 Euro olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin Noterlik Kanunu hükümleri ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan söz konusu iş deneyim belgesinin Aktif Tercüme Mühendislik danışmanlık Hizmetleri tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde noter yeminli mütercim tarafından “Tercüme edilmek üzere bana verilen İspanyolca dilindeki asıl belgeyi Türkçe diline tam ve doğru çevirdiğimi beyan ederim” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve imzasının yer aldığı, Ankara 17. Noterliği tarafından “Bu tercümenin noterliğimiz yeminli tercüman … tarafından İspanyolca dilinden Türkçe diline tercüme edildiğini onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı tespit edilmiştir. Yabancı dildeki belge üzerinde noterlik tarafından verilmiş olan tarih ve yevmiye numaralarının tercüme edilmiş nüsha ile aynı olduğu, her sayfasında tercüme bürosunun kaşe ve imzası ile Ankara 17. Noterliğinin mühür ve imzasının olduğu anlaşılmıştır. Belgenin İspanyolca nüshasının 12 sayfa olduğu, belgenin Türkçe tercümesinin belgenin 11. sayfasına tekabül eden çevirisinde Katalonya Noterler Birliği Yeminli Noteri Eugenio Corell Sancho tarafından 06.02.2013 tarihli “Ben, Barcelona’da mukim Katalonya Noterler Birliği Yeminli Noteri Eugenio Corell Sancho tasdik ederim: İş bu sayfa BE0004340 numaralı sayfa ve sonrasındaki sıra sayılarına sahip toplam on bir sayfa özel noter evrakı üzerine düzenlenmiş fotokopiler tarafımca orijinali ile kıyaslanmıştır ve aslının aynıdır” ifadesini içeren noter tasdiki ile söz konusu noter tasdikini teyit eden ve Katalonya Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Bay Jose Alberto Marin Sanchez tarafından yapılan 1 adet apostil tasdik şerhinin bulunduğu, 18.06.2014 tarihli apostil tasdik şerhinde “İşbu kamu belgesi Bay Eugenio Corell Sancho tarafından noter sıfatı ile imzalanmıştır, noterin kaşesi/mühürü ile onaylanmıştır” hususunun tasdik edildiği görülmüştür.

 

İspanyolca düzenlenmiş söz konusu belgenin yalnızca son sayfasında ıslak imza bulunduğu, her sayfasının ise mühürlendiği anlaşılmıştır. Belgenin Türkçe tercümesinin son sayfasının başlığının “belge ibraz tasdiği” olduğu ve “Ben, iş bu Başkentte mukim Madrid Noterler Birliği Noteri Salvador Baron Rivero tasdik ederim: iş bu ve bundan önceki sıra sayılarına sahip sayfalar olmak üzere toplam on iki sayfa özel noter kağıdı üzerine düzenlenmiş fotokopiler tarafımca görülen aslının tam ve birebir aynısıdır.” ibaresine yer verildiği, söz konusu belgenin çevirisinde ilgili belgenin 25.02.2015 tarihinde düzenlendiğine ilişkin ibarenin yer aldığı görülmüştür. Belgenin tercümesinde asıl belge üzerinden çeviri yapıldığı ibaresine yer verildiği tespit edilmiş olup söz konusu ibareye yabancı ülke noterliğinin “aslı gibidir” tasdikine dayalı olarak yer verildiği değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu “aslı gibidir” tasdik işlemini gerçekleştiren Madrid Noterler Birliği Noteri Salvador Baron Rivero’nun imzasına ilişkin “apostil tasdik şehri” bulunmadığı veya Yapım İşleri Uygulama Yönetmelik’inin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen tasdik işlemlerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede, ilgili tasdik onayı bulunmayan adı geçen belgenin noter tarafından onaylı belge olarak kabulünün mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçeyle, söz konusu iş deneyim belgesinin sunuluş şeklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

Yukarıda yer verildiği şekilde,  Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde Katalonya Noterler Birliği Yeminli Noteri Eugenio Corell Sancho tarafından 06.02.2013 tarihli “Ben, Barcelona’da mukim Katalonya Noterler Birliği Yeminli Noteri Eugenio Corell Sancho tasdik ederim: İş bu sayfa BE0004340 numaralı sayfa ve sonrasındaki sıra sayılarına sahip toplam on bir sayfa özel noter evrakı üzerine düzenlenmiş fotokopiler tarafımca orijinali ile kıyaslanmıştır ve aslının aynıdır” ifadesini içeren noter tasdiki  ile söz konusu noter tasdikini teyit eden ve Katalonya Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Bay Jose Alberto Marin Sanchez tarafından yapılan 1 adet apostil tasdik şerhinin bulunduğu, 18.06.2014 tarihli apostil tasdik şerhinde “İşbu kamu belgesi Bay Eugenio Corell Sancho tarafından noter sıfatı ile imzalanmıştır, noterin kaşesi/mühürü ile onaylanmıştır” hususunun tasdik edildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.2.2’nci maddesinde açık bir şekilde belirtildiği üzere, apostil tasdik şerhlerindeki tasdik işleminden yalnız belgenin kullanıldığı ülkenin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının veya gerekirse üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyit işleminin anlaşılacağı öngörülmüş olup, mevzuatta atıf yapılan teyit işleminin iş deneyim belgelerinde belge aslını düzenleyen veya düzenleyenler ile belge aslına basılan mühür veya damgaya ilişkin olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yabancı ülkede düzenlenen ve yabancı dilde sunulan bahse konu iş deneyim belgesindeki apostil tasdik şerhinde yer alan tasdik işleminin iş deneyim belgesini noter sıfatı ile onaylayan ilgili yabancı ülke noterine ilişkin olduğu, anılan apostil tasdik şerhinde söz konusu noterin belgeleri noter sıfatı ile imzaladığı ve belgenin noterin kaşesi/mühürü ile onaylandığı hususlarının tasdik edildiği belirlenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, yabancı ülkede düzenlenen ve yabancı dilde sunulan bahse konu iş deneyim belgesindeki imzaların doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin belgenin verildiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş apostil tasdik şerhinin basılması suretiyle yapılması veya bahse konu iş deneyim belgelerindeki imzaların doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidinin o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken yapılmadığı anlaşılmış olup anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu durumda da istekli olma ehliyetinin bulunmaması nedeniyle, anılan istekli tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunun ve buna bağlı olarak idarenin verdiği düzeltici işlem kararının da geçersiz sayılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54’üncü maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı görülmüştür. Söz konusu isteklinin şikâyet başvurusu tarihi olan 11.05.2015 tarihinde geçerli teklif sahibi olduğu anlaşıldığından, anılan şikâyet başvurusunun idare tarafından incelenerek düzeltici işlem tesisi edilmesinin önünde hukuki engel bulunmamaktadır.

 

 Kaldı ki, 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ihale sürecinin ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanacağı ifade edildiğinden, idarenin sözleşme imzalanmadan önce geriye dönerek daha önceki aşamalardaki işlemleri yeniden gözden geçirmesi, ihale sürecinde sunulan tüm belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmesi ve gerektiğinde ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede, idarelerce teklif kapsamında sunulan tüm belgelerin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereğince yasal bir zorunluluk olduğundan, idarelerce şikâyet veya ihbar üzerine ya da kendiliğinden harekete geçilerek mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ve ihalenin esasını etkileyen işlemin düzeltici işlem kararı ile geri alınmasının mümkün olduğu da ifade edilmelidir.

 

Açıklanan gerekçelerle, Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Müh. Nak. Çevre Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şikayet başvurusu üzerine alınmış ve 03.08.2015 tarihli ihale komisyon kararında yer verilmiş düzeltici işlem kararının şikayet başvurusunda bulunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda iptal edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

                                                                           

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (c) bendinde ise işin miktarı ve türünün “Çayyolu Depo Sahası ve Binaları tüm inşaat işleri,

M2 hattı bağlantısı,

Hat İşleri ve E&M işler,

Atölye ekipmanları ve yardımcı araçlar

Sistemlerin M2 Hattına entegrasyonu

Çayyolu Depo Sahasında;

•Çayyolu Depo Sahası ve Binaları (Atölye Binası, Isı Merkezi, Elektrik ve Trafo Merkezi , Hat Bakım Araçları Binası, Su Deposu ve Giriş Kontrol Binası) tüm inşaat işleri (Park hatları arasında çelik sürücü platformları, betonarme yürüme yolları, kazıklı çevre kazısı ve kazıklı destek yapıları, toprakarme ve betonarme duvarlar, beton, asfalt kaplamalı alanlar, mevcut yağmursuyu ve atıksu kutu  menfez deplasmanı, otopark peyzaj ve çevre düzenleme dahil),

•M2 metro hattına bağlantı yapıları (U-kesit, aç kapa ve hemzemin yapılar) inşaası,

•Taşıyıcı ray,  3. ray temin ve tesis,  elektromekanik   (güç temini, cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemi) ve hat üstyapı işleri,

•Atölye binası içindeki sabit ve taşınabilir atölye ekipmanları ile yardımcı araçların temin ve tesisi,

•Sistemlerin mevcut M2 Hattı sistemlerine entegrasyonu,

işleridir.” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Anılan Şartname’nin “ Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur….” düzenlemesinin bulunduğu.

 

Bahse konu Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan

Benzer iş grupları A VI  [Demiryolu İşleri (Altyapı+ Üstyapı)] İşleridir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Diplomalarıdır.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin “Genel” başlıklı 1’inci bölümünün “İş kapsamı” başlıklı 1.1’inci maddesinde “İş kapsamı aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşmaktadır.

• Çayyolu Depo Sahası ve Binaları tüm inşaat isleri, demiryolu, 3. Ray isleri, ve elektromekanik (güç temini, cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemi) isleri ile sistemin 3 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması isleri,

• Bütün sistem ve sistemin parçalarının asgari bakım gerektirecek şekilde tasarlanma hizmetleri,

• Sistemlerin mevcut Kızılay-Çayyolu Metro (M2) Hattı sistemlerine entegrasyonu,

Sözleşme koşulları, yukarıdaki sistemlerin yapımının gerçekleştirilmesini ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kalemlerden oluşmasını öngörmektedir:

-Sözleşme kapsamı içerisinde depo sahası içinde hatlarının güzergahlarının kesin konumlarının belirlenmesi;

– Tüm inşaat islerine engel olan altyapıların aktarılması, korunması, eski yerine getirilmesi;

– Hatyolunun tasarlanıp yapılması ve çeşitli yapıların tesisatları ile birlikte yapımı;

– Hat donanımının temin ve tesis edilmesi;

-Sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Çayyolu Depo Sahasında depo/park hatlarının, atölye ve diğer binaların tasarımı ve tesisatları ile birlikte yapımı,

-Çayyolu Depo ve Atölye sahasında Macunköy Depo sahasında kurulu ekipmanları dikkate almadan gerekli atölye ekipmanının ve yardımcı araçların tasarım, temin ve tesis edilmesi,

-Depo Sinyalizasyon ve iletişim sistemlerinin M2 ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanıp imal, temin ve tesis edilerek işletmeye alınması,

-Depo Elektrifikasyon islerinin tasarlanıp M2 ile entegre olacak şekilde temin ve tesis edilerek işletmeye alınması,

– İşverenin yönetim, işletme ve bakım personelinin eğitilmesi,

-Toplam gelir işletmesi dönemi bir yıldan az olmamak üzere, sistemin işletilme ve bakımının gözetimi. Gelir İşletmesi hedefleri ile sistem temin gerekleri bu bölümün ekinde ve şartnamenin 10. bölümünde tanımlanmıştır.

Yukarıda tanımlanan is kapsamında kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman, bu Teknik Şartnamenin ilgili bölümlerinde tariflendiği nitelikte seçilerek ek bir maliyet talep edilmeksizin İdarenin tercihine ve onayına sunulacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Hat İşleri” başlıklı 3’üncü kısmının “Hat Yolu ve Çeşitli yapıları” başlıklı 3.1’inci maddesinde “Bu işler; Sistemin hatyolu tesisatı ile çeşitli yapıların tesis edilmesine ilişkin röleve çalışmalarını, emek, ekipman ve malzeme teminini, ve diğer tüm gerekleri kapsamakta olup tüm yapı temellerinden, tünel açılmasından, tünel kaplamalarından, hatyolu zemin ıslahından, düşük zeminli hat yapılarından, yüksek zeminli hatyolu kirişleri ile kolonlarından, röleve tertibinden, drenaj sistemlerinden, su sistemlerinden, havalandırma yapılarından, yollardan, hatyolu işaretlerinden, kablo yollarından, yürüme yollarından, güvenlik çitinden, bu sistemlerin çeşitli tesisat islerinden ve bozulan, yıkılan özel mülk bahçesi, duvarı, üst ve altyapısını yapımdan önceki haline getirmek için gerekli olabilecek diğer işlerden oluşmaktadır. Sistemin koordinatlarında, Türkiye Ulusal Sistemi esas alınacaktır. Hatyollarının sadece orta ekseni matematikleştirilmiştir. Yüklenici, her hatyolu için, çeşitli hat açıklığını ve özel hat donanımını da göz önüne alarak, ihale dokümanlarda gösterilen yaklaşık güzergaha dayalı, matematiklestirilmiş bir güzergah oluşturacaktır.” düzenlemesi,

           

Anılan Şartname’nin “Röleve Çalısmaları” başlıklı 3.3.2’nci maddesinde “Yatay kontrolde Türkiye Ulusal Sistemi esastır. Sistemin röleve tertibi ve kontrolü için nirengi noktalarını temin etmek Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. İşveren tarafından talep edildiği takdirde kamulaştırmaya esas planlar sayısal ortamda hazırlanarak sunulacaktır.

Yüklenici, İsin etkileyebileceği tüm binaların, yolların ve diğer islerin yapım öncesi bir rölevesini İşverene temin edecektir. İsten etkilenebilecek mevcut ya da onaylı imar planını göre yapılabilecek bina, yol ve diğer islere etkiyi yok etmek için alınacak önlemlerin ve oluşacak zararların bedeli Yükleniciye aittir. Bu rölevede fotoğraflar ve oturma noktaları yer alacaktır. Tüm oturma noktaları, geçici yapım sırasında haftada bir, kalıcı işler yerine konulduktan sonra ise iki haftada bir gözlenecektir.

Yüklenici, tünel açılması veya kazı çalışması dolayısıyla etkilenebilecek binalar için bir durum rölevesi çıkartacak, bu rölevede, mevcut kusurların ve çatlakların fotoğraflı kayıtları yer alacaktır. Bu röleve ve fotoğraflar kazı veya yıkıma başlamadan önce İşverene teslim edilecektir.

Tünel yapımı sürerken, imalat kotunun ve aksının projeye uygunluğunun teyidi için topoğrafik aletlerle günlük olarak ölçüm yapılacaktır.

Hassas tünel yapımı devam ederken oturma noktaları günlük olarak izlenecek olup bu izleme sıklığı, sonuca göre İşverenin da onayıyla haftada bire veya iki günde bire düşürülebilir. İzleme sonuçları, İşverenin isteğine göre haftada bir veya iki günde bir gönderilecektir. Gecikmeli oturmalar sistemin kesin kabulüne kadar ayda bir izlenip sonuçları İşverene gönderilecektir.” düzenlemesi,

           

Söz konusu Şartname’nin “Hatyolu Yapıları” başlıklı 3.4.2’nci maddesinde “Hatyolu planları çeşitli yapı türlerini göstermektedir.

Yüklenici aşağıdaki yapıların enkesit çizimlerinde gösterilen boyutlarda veya yapım yöntemlerinde değişikliğe giderken amaca uygun hareket etmelidir. Böyle bir değişiklik, düşey ve yatay güzergahta ve istasyon yerlerinde hiçbir şekilde değişikliğe yol açmayacaktır.

Böyle bir tadilatın, ilave altyapı aktarma veya destekleme isi getirmesi halinde, maliyeti ilgili yapının yapım maliyetine dahil olduğu kabul edilecektir. Tadilatlardan dolayı maliyet artısı konusunda İdare herhangi bir sorumluluk almayacaktır.

 

Hatyolu yapıları şunlardır:

a) Yeraltı

ı) Aç/kapa tünel

ıı) Geçiş yapısı

b) U Kesit, Düşük zeminli açık yarma

c) Hemzemin

e) Çeşitli diğer yapılar” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.” hükmü, anılan maddenin dördüncü fıkrasında “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “İhale Komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

İhale komisyonunun iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedikle karşılanır.”hükmü bulunmaktadır.

 

Yapım İşlerine Ait Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ek-1’inde yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” tablosunun “(A) Altyapı İşleri” kısmında “

II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ

1.  Karayolu ve demiryolu tünelleri

2.  Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri

3.  Atıksu tünelleri

4.  Deniz ve nehir altı tünelleri

5.  Metro tünelleri

6.  Galeri ve şaftlar

VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.  Demiryolları

2.  Metro inşaatları

3.  Raylı sistemler

4.  Füniküler raylı taşıma tesisleri

…” şeklinde gruplandırma yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin Comsa Altyapı İnşaat ve Taah. Nakl. Çev. ve Temz. İthl.ve İhr.San.ve Tic. Ltd. Şti  tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin iddiasının söz konusu belgeye konu işin tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilmediği ve söz konusu belgeye konu işin alt yapı, üst yapı ve elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerinin ayrı ayrı ihale edildiği, bu nedenle söz konusu belgenin sadece alt yapı işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgesi olduğu ve A/VI (Altyapı+Üstyapı) grup işler kapsamında olmayan söz konusu iş deneyim belgesinin iş deneyimini kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

“Murcia Tramvayı 1. Hattı projesinin düzenlenmesi, yapımı ve işletilmesi kamu işinin ihalesine”ne ilişkin olarak düzenlenen ve Comsa Altyapı İnşaat ve Taah. Nakl. Çev. ve Temz. İthl.ve İhr.San.ve Tic. Ltd. Şti  tarafından bahse konu ihalede sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, bahse konu belgenin çevirisinde “Ekte yer alan 10.05.2011 tarihli UTE IDOM-TYPSA Yapım Müdürlüğü ve SOCIEDAD CONCESIONARIA TRANVIA DE MURCIA S.A. (“Murcia Tramvayı 1. Hattı projesinin düzenlenmesi, yapımı ve işletilmesi kamu işinin ihalesi” kontratının üstlenicisi) tarafından FCC CONSTRUCCION ve COMSA S.A.U. şirketlerince kurulan geçici şirketler birliği lehine verilen iş denetim belgesi, bahsi geçen geçici şirketler birliğinin bu Belediye için gerçekleştirdiği İşleri tam ve gerçek şekilde tanımlamakta ve sunmaktadır.

1- COMSA, S.A (%50) ve FCC CONSTRUCCION, S.A (%50) şirketleri tarafından oluşturulan geçici birlik, bahsi geçen işlerin üstlenicisi olarak 17/07/2009 tarihinde bu işlere başlamıştır ve 10/05/2011 tarihinde imza altına alınan şartlara uygun olarak tamamlamıştır.

2- Tamamlanan proje kapsamında yapılan işlerin toplam meblağı KDV hariç 106.579.761,89 € ‘dur, bunun 14.384.988,71 € kadarı 2009 yılında, 80.566.343,70 € kadarı 2010 yılında ve 11.628.429,48 € kadarı 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

3- Bahsi geçen işler gerekli altyapıların yapılmasını ayrıca elektrifikasyon sisteminin ve güvenlik ve iletişim sistemlerinin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere şehir merkezini Espinardo Üniversite Kampüsleri ve San Antonio Katolik Üniversitesi Kampüsleri ile ayrıca şehrin kuzeyindeki ticaret bölgesi ile birleştirecek olan gerekli yol üstyapısının (yaklaşık 18 km yerleşik yol) yapılmasını içermektedir. İşler ayrıca prefabrik beton yapısı ile ikizlenil bir şekilde oluşturulmuş iki binadan oluşan 5.755,27 m2’lik atölye ve garaj binalarının olduğu: iki kata ayrılmış bakım deposu ve iki kata ve ayrıca deponun üst katında yer alan kısma ek olarak küçük bir ara kata ayrılmış ofis binasını kapsamaktadır…” açıklamaları yer almakta olup, söz konusu belgenin İspanya mevzuatına göre FCC Construccion ve Comsa S.A.U. şirketleri adına verilmiş bir “iş denetim belgesi” olduğunun belge üzerinde yer aldığı, iş deneyim belgesinde demiryolu altyapı ve üstyapı işlerinin birlikte yer aldığı görülmüştür. Ancak, bahse konu belgede, yukarıdan anlaşıldığı üzere işe başlama tarihi 17.07.2009 olarak belirtilirken, söz konusu işin 10.05.2011 tarihinde imza altına alındığının belirtildiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu işin imza altına alınma tarihi işin başlama tarihinden sonraki bir tarih olup, itirazen şikâyete konu iş deneyim belgesine konu işin sözleşme tarihi net olarak anlaşılamamaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43’üncü maddesinde yer alan hüküm uyarınca iş deneyim belgelerinin yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenmeleri gerekmektedir. Yapılan değerlendirmede, idare tarafından Comsa Altyapı İnşaat ve Taah. Nakl. Çev. ve Temz. İthl. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti  tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işe ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50’nci maddesi uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin temininden sonra nihai kararın verilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu isteklinin teklifinin birinci iddia kapsamında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından anılan konuya ilişkin olarak idare tarafından araştırma yapılmasının ihale sonucunu etkilemeyeceği bu durumda anılan hususa ilişkin işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Elron İnş. Tahh. ve Tic. Ltd. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin iddialarının incelenmesinden aşağıda yer verilen husus tespit edilmiştir. 

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları çerçevesinde, idare tarafından benzer iş olarak kabul edilen işlerin niteliğinin alt yapı ve üst yapı işlerini birlikte içeren demiryolları, metro inşaatları, raylı sistemler ve füniküler raylı taşıma tesisleri olduğu, isteklilerin söz konusu işlere ilişkin iş deneyimlerini benzer işe ilişkin belge olarak sunabileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri gereği isteklilerin ihale konusu işe ilişkin olarak da deneyimlerini tevsik etmeleri durumda iş deneyimlerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

            Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin incelenmesinden Teknik Şartname’nin “Hat İşleri” başlıklı 3’üncü kısmında yer alan “Hat Yolu ve Çeşitli yapıları” başlıklı 3.1’inci maddesinde ve  “Hatyolu Yapıları” başlıklı 3.4.2’nci maddesinde idarece tünel işlerine ilişkin düzenlemeye yer verildiği ve idarenin 30.09.2015 tarihli ve 64818 sayılı yazısında “İhale konusu iş kapsamında mevcut demiryolu hattının makas tüneline değişken boyutlu en kesitte ve 97,22 metre uzunluğunda imal edilecek aç-kapa tünel ile bağlantı teşkil edilecektir. Aç-kapa tünelin ve bağlantı yapısının tüm betonarme imalatları, hat üst yapısına ilişkin imalatlar ile elektromekanik işleri ihale kapsamındadır…” açıklamasına yer verildiği görüldüğünden, idare tarafından ihale konusu iş dikkate alınarak benzer imalat kalemleri içeren iş deneyim belgelerinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin anılan isteklilerin iş deneyim belgelerine konu iş kapsamında yer alan tünel işlerinin ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Ayrıca, Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan 24.06.2014 tarihli ve “Tizi Ouzou/ Oued Aissi Demiryolu Bağlantısı Yapım Çalışmaları” işine ait iş deneyim belgesi incelendiğinde, proje kapsamında “03 Tünel 1679 m, 14 km demiryolu, 08 viyadük 1937 m, 02 demiryolu istasyon binası, 01 durak, drenaj yapıları ve drenaj ağı, şevlerin tahkimatı ve korunması, hafriyat işleri.”nin yer aldığı, bahse konu proje kapsamında görüldüğü üzere demiryolu işleri kapsamında hem altyapı hem üst yapı işlerinin yer aldığı görülmüş olup, bahse konu istekli tarafından sunulan iş durum belgesinin söz konusu ihalede benzer iş olarak düzenlenen A/VI (Altyapı+Üstyapı) grup işler kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

 

Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Elron İnş. Tahh. ve Tic. Ltd. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinden pilot ortak Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınmış “Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 1. Etap (Esenkent-Hasanbey arası) İnşaatı Yapım İşi”ne ilişkin olarak Ferhat Demirtaş adına düzenlenen iş yönetme belgesi incelendiğinde uygulanan yapı tekniğinin “Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Esenkent-Hasanbey arasında orta engebeli arazide toplam 206 km’lik çift hatlı (tek hat olarak toplam uzunluk 412 km’dir.) yüksek hızlı (250 km/saat) demiryolu inşaatının komple yapılması işi kapsamında altyapı ve üstyapı işleri. Projelendirme ile birlikte altyapı ve üstyapı işleri ile işin tamamına ait teknik bilgiler ekte sunulmaktadır.” şeklinde olduğu, ilgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusunda “Altyapı ve üstyapı işleri” yazıldığı, söz konusu kişinin bahse konu işlerin gerçekleştirilmesinde inşaat mühendisi olarak görev aldığı görülmüş olup, söz konusu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak düzenlenen A/VI (Altyapı+Üstyapı) grup işler kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

KMB Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. Ltd. Şti.- Doğan Aksel İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı KMB Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, Kiev Metropoliten kamu kurumu Metropoliten İnşaat Dairesi Altyapı Organizasyonu Müdürlüğü tarafından “Elektrik deposu ile Harkivska istasyonundan Harkivska meydanında kadar Kiev metrosu Sıretsko Peçerska hattı  işine ilişkin düzenlenmiş 1.793.321.800,00 Grivna bedelli iş deneyim belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu iş deneyim belgesinin Ukraynaca’dan Türkçe’ye Fırat Tercüme Turizm Dış Tic. Ltd. Şti.nin yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde noter yeminli mütercim tarafından “iş bu çeviri Ukraynaca aslından Türkçe’ye tarafımdan ve aslına sadık kalınarak çevrilmiştir” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin imzasının yer aldığı, Ankara 41. Noterliği tarafından “iş bu çevirinin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız … tarafından Ukraynaca dan Türkçe ye çevrilmiş olduğunu onaylarım ” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı, söz konusu belgelerin daha sonra Ankara 57. Noterliği tarafından 13.02.2015 tarih ve 06746 yevmiye numarası ile “aslına uygundur” şeklinde onaylanan suretinin çıkarıldığı ve teklif mektubu kapsamında bu suretin sunulduğu görülmüştür.

 

Ankara 57. Noterliği tarafından “aslına uygundur” ifadesi ile sureti çıkartılan belge üzerinde Ankara 41. Noterinin mührünün ve yevmiye numarasının yer aldığı, 12.02.2015 tarih ve 05033 yevmiye numaralı işlemin “aslına uygundur” şerhini içermediği, Türkçe tercüme sureti üzerinde de Ankara 41. Noterinin mührünün ve aynı tarih ile yevmiye numarasının yer aldığı görülmüştür.

 

Anılan belgelerin Ankara 57. Noteri tarafından ilgili belgenin sureti üzerinden yeni suretinin çıkartıldığı, mevzuat hükümlerine göre belgelerin asıllarının ve aslına uygun suretlerinin sunulmasının zorunlu olduğu, idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin de asıl belge niteliğinde kabul edileceği, ancak çıkartılan ilk suretler üzerinde “aslı gibidir” şerhinin bulunması gerektiği, anılan belgede noter tarafından çıkartılan ilk suretin üzerinde “aslına uygundur” şerhinin yer almadığı, bu nedenle söz konusu belgenin anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olmadığı belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

Söz konusu iş deneyim belgesinin tercümesinde, belge üzerinde Kyivmetropolitan Genel Müdür Yardımcısı M.A. Oliynyk adına imza ve mührün bulunduğu, iş deneyim belgesinin T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi tarafından 04.02.2015 tarihinde “Yukarıdaki imzanın 12.03.1948 doğumlu Anatoliy oğlu Mikola Oliynik’e ait olduğu ve önümüzde atıldığı onaylanır…” şerhinin düşülerek onaylandığı görülmüştür.

 

          Yukarıda yer verilen onay ifadesinden, T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi onayının belgede imzası bulunan M.A. Oliynyk’in imzasının doğruluğuna ilişkin olduğu, M.A. Oliynyk’in belgeyi hangi sıfatla imzaladığının ve belge üzerindeki mührün teyidinin T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi tarafından yapılmadığı anlaşıldığından anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun şekilde sunulmadığı bu itibarla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Diğer taraftan, anılan iş deneyim belgesinin tercümesinin üzerinde “M.A. Oliynik’in Kyivmetropolitan Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile imzası ve Kyivmetropolitan’ın kaşesini tasdik ederiz. Ukrayna dışişleri Bakanlığı T.C. Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi  Oleksandr DIMCHEV Üçüncü katip (mühür ve imza)” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Tercümenin müstenidatı olarak sunulan belge üzerinde de yukarıda yer verilen Türkçe ibare ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın evraktaki mühür ve imzanın Ukrayna Büyükelçiliğine ait olduğuna ilişkin onayının bulunduğu görülmekle birlikte anılan onaya tercüme belgede yer verilmediği tespit edilmiştir. İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tercümesinde yer verilmeyen Dışişleri Bakanlığı onayının yalnızca tercümeye ilişkin noter onayı bulunan müstenidat belge üzerinde yer aldığı görüldüğünden söz konusu onayın belgenin tercümesi gerçekleştirildikten sonra verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun şekilde sunulmadığının kabulü gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin, Comsa Altyapı İnş. ve Taah. Mühen. Nakli. Çevre ve Tem. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Doğan Mühendislik Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ve KMB Metro İnş. ve Altyapı San. Tic. Ltd. Şti.- Doğan Aksel İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.