GÜNCEL HABERLERKARİYERKariyer Yargı Kararları

Vekalet Görevinin Asalete Çevrilmemesi ve Maddi Zarar

Davanın konusu ve hasmın doğru tespit edilmesi

          T.C.D A N I Ş T A Yİkinci DaireEsas  No   : 2004/6799Karar No   : 2007/605Özeti : Davanın konusu tam tespit edilmek ve doğru hasımla dosya tekemmül ettirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerektiği hakkında.            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …            Karşı Taraf        : Kırıkkale Valiliği            İsteğin  Özeti   : Kırıkkale İdare Mahkemesi’nin 14.4.2004 günlü, E:2003/869, K:2004/201 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.            Cevabın Özeti :
Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.            Danıştay Tetkik Hakimi :            Düşüncesi : İdare  Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.            Danıştay Savcısı :            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:            Dava, … Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevlendirilen davacının görevlendirme onayının iptaline ilişkin 25.7.2003 tarih ve 11008 sayılı işlem ile yerine yapılan asaleten atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.7.2003 tarihli işleminin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle tazmini istemiyle açılmıştır.            Kırıkkale İdare Mahkemesinin 14.4.2004 günlü, E:2003/869,  K:2004/201 sayılı kararıyla; davacının şube müdürlüğü kadrosunda geçici olarak görevlendirildiği açık olup, geçici görevlendirmenin söz konusu kadroya asaleten atama yapılması durumunda hukuken sona erecek olması karşısında geçici görevlendirme onayının iptali yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır, denilerek davanın reddine karar verilmiştir.            Davacı, vekalet görevinin asalete çevrilmemesinin hukuka aykırı olduğunu, dava konusu ettiği  yerine başkasının asaleten atanmasına yönelik işlemin iptali istemi hakkında bir karar verilmediğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.            Olayda; …, Merkez Eğitim Hizmetleri (ASO) Müdürlüğü’nde Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmakta iken  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görevlendirilen davacının görevlendirmesinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.11.2002 tarih ve 115100 sayılı Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yönetim kadrolarında vekaleten, geçici olarak veya tedviren görevlendirilenlerin görevlendirilmelerinin sona erdirilmesine ilişkin işlemine istinaden iptal edildiği, ancak Danıştay Beşinci Dairesi’nin 6.5.2003 günlü, E:2002/5263 sayılı kararıyla anılan işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine davacının eski görev yerine atamasının yapılması istemiyle başvuruda bulunduğu, 4.7.2003 tarihli Valilik onayıyla tekrar eski görev yerinde görevlendirilen davacının, ilgili kadroya asaleten atama yapılması nedeniyle görevlendirilmesinin sona erdirildiği ve asaleten atamaya ilişkin 25.7.2003 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemiyle geçici görevlendirmenin sona erdirilmesine ilişkin 25.7.2003 tarih ve 11008 sayılı Valilik işlemini iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta olup, sadece geçici görevlendirmenin sona erdirilmesinin dava konusu edilen işlem olarak alınmak suretiyle bu konuda hüküm tesis edilirken, asaleten atama işlemi hakkında bir karar verilmeksizin verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.            Bu durumda, asaleten atama yapan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da hasım konumuna alınıp dosya yeniden tekemmül ettirilerek inceleme yapılması ve ulaşılacak sonuca göre yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Kırıkkale İdare Mahkemesi’nin 14.4.2004 günlü, E:2003/869, K:2004/201 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, 16.2.2007  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.