Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Üniversite Hastanelerinin Tedavi Giderlerin Terkini Hakkında Muhasebat Genel Yazısı

Muhasebe-17

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/320-07/8460                                                                   09/06/2008

Konu :

Bilindiği üzere, 06/06/2008 tarihli ve 26898 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında,

“Üniversite hastanelerinin (vakıf üniversiteleri hariç), tedavi giderleri genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından karşılanan kişiler ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı karşılanan kişilere sundukları tedavi hizmetleri karşılığı olarak, 31/3/2008 tarihinden önce (31/3/2008 dahil) düzenledikleri fatura bedellerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ile varılacak mutabakat çerçevesinde tahsil edemedikleri tespit edilen alacaklarının, Maliye Bakanlığı tarafından mutabakat tarihinden itibaren bir ay içerisinde % 85’inin ödenmesi halinde geri kalan kısmı terkin edilir. Terkin edilen kısım için herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunulamayacağı gibi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, bu maddede yer alan ve Maliye Bakanlığı tarafından doğrudan ödenmiş olan fatura bedelleri için Üniversite Hastanelerine ayrıca bir ödemede bulunmazlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.”

hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun 27 nci maddesinde ise anılan hükmün Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine gerekli duyuru Bakanlığımızın (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 09/06/2008 tarihli ve 7868 sayılı yazısı ile yapılmış olup, söz konusu yazıda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin üniversite hastanelerine olan 31/03/2008 tarihinden önceki (31/03/2008 dahil) borçlarının ilgili idarelerce ödenmeyeceği, söz konusu borçlara ilişkin fatura bedellerinin Bakanlığımız tarafından hazırlanacak esas ve usuller çerçevesinde üniversiteler ile varılacak mutabakat neticesinde Bakanlığımızca ödeneceği ve 01/04/2008 tarihinden sonra (01/04/2008 dahil) üniversite hastanelerince düzenlenmiş olan fatura bedellerinin ise mevcut bütçe imkanları dahilinde ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince ödenmeye devam edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri adına 31/03/2008 tarihinden önce (31/03/2008 dahil) düzenlenmiş faturaların, ilgili harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine intikal ettirilmemesi, intikal ettirilmiş bulunması halinde ise muhasebe birimlerince hesaplara alınmadan ilgili harcama birimlerine iade edilmesi ve anılan madde kapsamında bulunduğu halde Kanunun yürürlük tarihinden önce genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerine gelen ve “Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı”na alınan faturaların ödenmemesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine