Devlet Personel BaşkanlığıKARİYER

Sözleşmeli Sürelerin Adaylığın Kaldırılmasında ve Kazanılmış Hak Aylıkta Değerlendirilmesi

Denetçi-5

Sözleşmeli sürelerin adaylığın kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylıkta değerlendirilmesi

Kategori Sözleşmeli/399
Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 54
Tarih 16/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 56. sayfa
Özet Genel İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetler Sınıflarında münhal bulunan kadrolara Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda yerleştirilen personelin, yerleştirme işlemi öncesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalıştıkları sürelerin, adaylığın kaldırılması için öngörülen sürelere ve hak aylık hesabında Genel İdare Hizmetleri Sınıfındakiler için değerlendirilemeyeceği, Teknik Hizmetler sınıflarında istihdam edilenler açısından ise bir kısmının değerlendirilmesinin mümkün olduğu, emekli müktesebinde değerlendirilebilmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş alınması gerektiği hk.
Merkezi yerleştirme işlemi öncesinde 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarında geçen sürelerin adaylığın kaldırılması için öngörülen sürelere dahil edilip edilmeyeceği ile hak aylık ve emekli müktesebinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarındaki görüş talebi incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun adaylığa kabul edilme başlıklı 54 üncü maddesinde; ?Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.? hükmüne yer verilmek suretiyle sınavları kazanarak ilk defa devlet memuru olarak atananların aday memur olacağı belirtilmiştir. Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmekte olup, 657 sayılı Kanunun ?Tesis edilen sınıflar? başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında ?Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.?denilmektedir. Mezkur hüküm ile hizmetin değerlendirilmesinden faydalanabilmek için teknik hizmetler sınıfında görev alınması, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra edilmesi, mesleğin icrası için mer?i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir. 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun, “unvanlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, “teknisyen”, b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, “tekniker”, c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, “yüksek tekniker”, d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara “teknik öğretmen”, e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında “mühendis”, unvanı verilir.”hükmü uyarınca teknisyen, tekniker, teknik öğretmen ve mühendis unvanını kullanabilecek olanlar tespit edilmiştir. Ayrıca, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 31/12/2005 tarihli ve 3. Mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde ödemelerin yapılması gerekmektedir. Anılan Yönetmeliğin aylıklara ilişkin 9 uncu maddesinin (c) bendinde ?Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.).?denilmekte olup, anılan onayın alına bilmesi için belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Öte yandan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 5510 sayılı Kanunla mülga ek 30 uncu maddesinde ?İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir. Sandıkça mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece ve kademe üstündeki derece ve kademe aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması, iştirakçilere emeklilik bakımından bir hak sağlamaz.?hükmü bulunmaktadır. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; memurluk kadrolarına atanmadan önce 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan sözleşmeli personelin; -Söz konusu statüde geçen hizmet sürelerinin adaylığın kaldırılması için öngörülen sürelere dahil edilemeyeceği, -Genel İdari Hizmetler Sınıfına atananların hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilemeyeceği, -Teknik hizmetler sınıfında görev alanların, hizmetlere ilişkin belgeleri teslim etmeleri halinde memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılmak suretiyle mesleklerini icra etmek şartıyla, kamu kurumlarında çalıştığı hizmet sürelerinin statülerine bakılmaksızın tamamının ve varsa özel sektörde ve serbest çalıştıkları hizmet sürelerinin 3/4?ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca mümkün bulunduğu, -Sözleşmeli statüdeki hizmet sürelerinin emeklilik müktesep derece ve kademelerinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda ise, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 30 uncu maddesi hükmü uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş alınması ve bu görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.