İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Sözleşme Düzenlenmeden Önceki Tarihi Taşıyan Fatura İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilebilir mi?

SÖZLEŞME DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCEKİ TARİHİ TAŞIYAN FATURALARIN İŞ DENEYİMİNİ KANITLAYICI BELGE OLARAK KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

I-GİRİŞ
Kamu ihalelerine katılan firmaların belli bir iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. Sahip olunan bu iş demeyiminin ihale dökümanında belirtilen şartları taşıması gerekir.
Bu şartları taşımayan firmaların teklifleri ihale komisyonunca reddedilmesi gerekir.
İş deneyimi kanıtlayıcı belgelerden biri de, ihale konusu olan işin geçmişde belli bir sözleşme karşılığı olarak yapıldığını gösteren sözleşme ve faturalardır.
Bu çalışmada sözleşme ve faturaların hangi durumlarda, iş deneyimini kanıtlar nitelikte olduğunu ihale mevzuatı kapsamında irdeliceğiz ve konuya ilişkin Kamu İhale Kurulunun verdiği örnek bir kararı siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

II-MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde,

“(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./11.md.) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde;

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
……
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde yapılan taşımalı yemek işi veya malzemeli yemek işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemesi,

III-KAMU İHALE KURULU ÖRNEK KARARI (*)
Kamu İhale Kurulunun aşağıda belirtilen örnek kararında;
“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin 31 Mart 2009-31 Ağustos 2009 yıllarını kapsamakla birlikte, sözleşme ….2.Noterliği tarafından 27 Ağustos 2010 yılında tasdik edildiğinden ve sözleşmede düzenleme tarihine yer verilmediğinden, düzenleme tarihinin noter tarafından tasdik edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği ve bahsi geçen tarih öncesine dair sunulan faturaların geçerliliği ve hükmü bulunmadığı, söz konusu sözleşmenin konusu “muhtelif adreslerde yemek üretimi ve servisi ve sonrası hizmetleri” olduğundan sözleşme ekinde, sözleşmede belirtilen muhtelif adreslerde yapılan yemek üretimine dair işyeri bildirgesi, çalıştırılan personelin işe giriş bildirgelerinin sunulması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.
….
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla; D.T. Nakl. Gıd. Sosy. Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan, “muhtelif adreslerde yemek üretimi servisi ve sonrası hizmetleri” konulu, bedelinin 697.133,63 TL, işin başlama ve bitiş tarihlerinin ise 31 Mart 2009 -31 Ağustos 2010 olduğu anlaşılan, düzenlenme tarihi belirtilmemekle birlikte …….2.Noterliği huzurunda 27.10.2010 tarihinde sözleşmenin tarafı şirketleri temsile yetkili şahıslarca imzalandığı onaylanan hizmet sözleşmesi sunulduğu,

Sözleşme ekinde bahsi geçen iki şirket arasında 2009 yılının 10, 11 ve 12 nci aylarının muhtelif günlerinde düzenlenmiş ve toplam bedeli sözleşme bedeline uygun dokuz adet fatura örneği, bu belgelere ek olarak işe başlama ve bitiş tarihini kapsayan tüm aylara ilişkin ve o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerin yer aldığı,

Anlaşılmıştır.

Bir sözleşmenin kurucu unsurlarının başında taraf iradelerinin karşılıklı olarak birbirine uygun şekilde açıklanması gelmektedir. Yazılı sözleşmelerde aranan irade beyanı ise sözleşmenin taraflarının imzaları ile ortaya konulmakta ve taraflarca imzalanmadan önce bir sözleşmenin varlığından bahsetme imkanı bulunmamaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli P.K.Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşme incelendiğinde; işe başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgilerin sözleşme üzerinde yer aldığı ancak sözleşmenin yürürlük tarihinin belirtilmediği gibi taraflarca imzalanma tarihinin de belirtilmediği ancak sözleşme üzerinde bulunan, sözleşmeyi onaylayan notere ait beyanda sözleşmenin işin bitim tarihi olarak gösterilen 31.10.2010 tarihinden 4 gün önce, 27.10.2010 tarihinde noter huzurunda imzalandığının ifade edildiği anlaşılmaktadır.
Dolayısı ile sözleşme üzerinde bulunan noter beyanı sözleşmenin aslına uygunluğunu değil, 27.10.2010 tarihinde kendi huzurunda taraflarca sözleşmenin imzalanmış olduğunu ifade etmektedir. Bu itibarla irade beyanlarının ortaya çıkmadığı ve bu beyanların belirlenen şekil şartlarına uygun olarak ifade edilmediği bir sözleşmenin varlığından bahsetmek mümkün olmayacağından, noter huzurunda 27.10.2010 tarihinde imzalanan söz konusu sözleşmenin imzalanma tarihinden önce de geçerli olduğunu kabul etmek mümkün bulunmamaktadır.

Kuşkusuz taraflarca sözlü olarak bir uzlaşmaya varılması ve yazılı olmayan bir sözleşme çerçevesinde edimlerin ifa edilmesi mümkündür. Ancak kamu ihale mevzuatında iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılabilecek sözleşmeden kastedilen sözlü değil yazılı olarak akdedilen sözleşmelerdir. Yazılı sözleşmelerde irade beyanının ortaya çıkması ise yukarıda açıklandığı üzere tarafların sözleşmeyi imzalamaları ile gerçekleşmektedir. Bu itibarla, iddia edildiği üzere ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmenin imzalanma tarihi olan 27.10.2010 gününden itibaren geçerli kabul edilmesi ve sözleşme ekinde bu tarihten önceki döneme ilişkin sunulan faturaların iş deneyim tutarının tespitinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

Açıklanan şekilde sunulan faturalar incelendiğinde ise faturaların 2009 yılına ait olduğu ve 27.10.2010 tarihinden sonra düzenlenmiş bir faturanın bulunmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli P.K.Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, iş deneyiminin mevzuata uygun şekilde tevsik edilemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, P.K.Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”
Denilmiştir.
Bu çerçevede, iş deneyimi olarak sunulan faturaların mevzuatta aranan süre çerçevesinde, sözleşme yapıldıktan sonraki bir tarihi taşıması gerekir.
İbraz edilen faturaların, sözleşme yapılmasından önceki bir tarihi taşıması, bu faturaların iş deneyimini tevsik edici olma özelliğini kaldırır ve ihale dışı bırakılmaya sebep olur.
İhaleye katılan firmaların, bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerekir.

(*) Kamu ihale Kurulu 27.12.2012 tarıh ve 2012/UH.I-5033 nolu kararı.

kaynak:Ömer Köse

Maliye Bakanlığı

Muhasebat Başkontrolörü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.