Mali Mevzuat

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

doğalgaz

30 Aralık 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI

FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması, uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine,

b) Fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere,

c) Fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına,

ç) Fiyat değişikliklerine,

d) Fiyat ilanına,

e) Piyasaya müdahaleye,

dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Fiyat: Teslim veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına aynen ödenmesi gereken meblağı,

c) İlan Panosu: Otogaz istasyonlarında satışa sunulan otogazın fiyatının ilan edildiği panoyu,

ç) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

d) Kanun: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) LPG dağıtım fiyatı: Dağıtıcıların LPG’yi tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satışını yapabileceği tavan fiyatı,

ğ) Otogaz bayi fiyatı: Otogaz Bayilerinin otogaz istasyonlarında araçlara LPG satışı yapabileceği fiyatı,

h) Piyasa: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,

ı) Tavan fiyat: Teslimin veya hizmet ifasının karşılığı olarak, birim başına en fazla ödenmesi gereken meblağı,

ifade eder.

LPG piyasasında fiyatlandırma

MADDE 5 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşur.

(2) Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirirler.

(3) Otogaz bayilik lisansı sahipleri otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan ederler.

(4) Yukarıda sayılan lisans sahipleri faaliyetlerini bildirdiği veya ilan ettiği tavan fiyatlara uygun bir şekilde yapmakla yükümlüdür.

Fiyatlandırmaya ilişkin ilkeler

MADDE 6 – (1) Fiyat bildirimlerinde ve ilanlarında;

a) Para birimi olarak, Türk Lirası,

b) Hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak;

1) Dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya tanker sayaçları ile teslimatta 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri,

2) Otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş litre,

3) Tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri,

kullanılır.

Fiyat değişiklikleri ve fiyatların kamuoyuna açıklanması

MADDE 7 – (1) Fiyat değişikliği uygulamaya gireceği günün mesai saatinden önce Kuruma bildirilir ve bildirimi yapan lisans sahibinin (rafinerici lisansı sahibi hariç) web sayfasında yayınlanır ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanır.

(2) Dağıtıcılarca bayileri için iller bazında tavan olarak belirlenen fiyatlar Kuruma bildirilir ve internet aracılığıyla yayınlanır.

Fiyat ilanı

MADDE 8 – (1) LPG Otogaz Bayilik lisansı sahipleri;

a) İstasyonlarında satışa sundukları otogazın fiyatını istasyonlarının ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan etmekle,

b) İlan panosunda yer alan fiyatların üzerinde otogaz satışı yapmamakla,

c) Dağıtıcısı tarafından Kuruma bildirilen il tavan fiyatını aşmamakla,

yükümlüdür.

(2) İlan panolarında; bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı yer alır. Aynı istasyonda akaryakıt ve otogaz satışı yapılması halinde bu bilgilere aynı ilan panosunda yer verilebilir.

(3) İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla yapılır.

(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki otogaz fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır.

Piyasaya müdahale

MADDE 9 – (1) LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur.

(2) LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir.

Uyum yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ilan panolarını 31/12/2015 tarihine kadar 8 inci maddede yer alan hükümlere uygun hale getirir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.