Mali Mevzuat

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Öğretim elemanı-5

20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı Enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavını,

b) Dinleyici: Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarını,

c) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, düzeyini, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan, uluslararası şeffaflığı ve eğitim sonucunda kazanılan niteliklerin ulusal/uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmayı amaçlayan belgeyi,

ç) Enstitü: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ilgili Enstitünün yönetim kurulunu,

e) Kredi: Öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çerçevesinde hesaplanan kredileri,

f) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(2) Yeni bir lisansüstü program, anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü diploma programı açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri ilgili Enstitü Müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili Enstitü tarafından duyurulur.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dönemler

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bir lisansüstü programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Dersler

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Lisansüstü programlarda müfredat ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda her bir dönemde açılacak dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Dönem için belirlenen toplam hafta sayısından daha kısa süreli dersler açılabilir. Ancak bu derslerin toplam saatleri dersin kredisinde belirtilen süreden daha kısa tutulamaz. Hangi derslerin bu kapsamda açılabileceği ve bu derslerin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kredi değerleri

MADDE 8 – (1) Bir kredi değeri, öğrenci çalışma saati esas alınarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dönemde dönemlik kredi yükünün üçte biri oranında fazla kredi alınabilir.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili İngilizcedir. Diploma programlarında Senato kararıyla İngilizce dışındaki dillerde de dersler açılabilir.

(2) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla İngilizce dışındaki dillerde de tez yazılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Tezli yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların,

a) Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun veya mezun durumunda son sınıf öğrencisi olmaları,

b) İlgili program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavından (ALES) Senato tarafından belirlenen puanı veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) İngilizce alanından en az 55 veya denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları,

ç) Lisans genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması,

d) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamış olmaları,

gerekir.

(2) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde istenilen puanlar yükseltilebilir.

Tezsiz yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun veya mezun durumunda son sınıf öğrencisi olmaları gerekir.

Doktora programı başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adayların,

a) Türkiye’de bir yüksek lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir yüksek lisans programından mezun veya mezun durumunda son sınıf öğrencisi olmaları,

b) Senato tarafından ALES’ten ilgili program için belirlenen puanı veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları,

c) YDS İngilizce alanından en az 55 veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları,

ç) Yüksek lisans genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması,

d) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamış olmaları,

gerekir.

(2) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde istenilen puanlar yükseltilebilir.

Bütünleşik doktora programı başvuru koşulları

MADDE 13 – (1) Bütünleşik doktora programlarına başvuracak adayların,

a) Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun veya mezun durumunda son sınıf öğrencisi olmaları,

b) Senato tarafından ALES’ten ilgili program için belirlenen puanı veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS İngilizce alanından en az 55 veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları,

ç) Lisans genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması,

d) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamış olmaları,

gerekir.

(2) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde istenilen puanlar yükseltilebilir.

Yabancı öğrenci başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrencilik ve misafir öğrencilik

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, anabilim dalı başkanlığı tarafından öngörülen şartları taşımaları halinde, anabilim dalı başkanlığı önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere misafir öğrenci olarak kabul edilebilir.

(3) Özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(4) Özel öğrenciler ilgili lisansüstü programın toplam kredisinin üçte birinden fazlasını alamazlar.

(5) Özel ve misafir öğrencilerin kontenjan ve başvuru şartları Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş

MADDE 16 – (1) Başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış olan başarılı ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvuru süreci ve kontenjanları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Değişim programları

MADDE 17 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenciler değişim programları çerçevesinde, bir veya iki dönem yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir, bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) İkili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(3) Değişim programlarının yürütülme şekli Senato tarafından belirlenir.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diploma ve ortak diploma programı yürüten bölümlerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları notlar, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde not durum belgesine işlenir.

(5) İkili anlaşmalar çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Hazırlık Programları

Ön değerlendirme

MADDE 18 – (1) Programlara yapılan başvuruların ilan edilen kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) ALES puanının veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan alınan puanın % 60’ı ve adayların mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre kontenjanın üç katı kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Genel değerlendirme

MADDE 19 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalı başkanlığınca yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler oluşturulabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu,

a) ALES puanı veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan alınan puanın % 50’si,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si,

c) Mülakat ve/veya yazılı sınav tam notu üzerinden alınan puanın % 30’u,

alınarak hesaplanır.

(3) Genel başarı notundan tam notun en az % 65’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde ikinci fıkranın (c) bendindeki sınav notu dikkate alınır.

(4) Anabilim dalı başkanlığı, jüri sınav sonuçlarına göre başarılı adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjanın yarısı kadar yedek adayı ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna bildirir, liste Kurul kararı ile kesinleşir. Sonuçlar, ilgili Enstitü tarafından ilan edilir.

(5) Başarılı aday sayısı Senato tarafından belirlenen sayının altında olursa, o dönem program açılmaz, adayların öğrenci kaydı yapılmaz; kazanan adaylar açılacak ilk programa giriş sınavında başarılı sayılır.

Yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin programa başlayabilmek için Üniversite tarafından yapılan İngilizce dil sınavında Senato tarafından belirlenen ölçüde başarı göstermeleri ya da eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir İngilizce dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(3) Yabancı dil hazırlık programı en fazla bir akademik yıldır.

(4) Yabancı dil hazırlık programının sonunda başarı gösteremeyen öğrenciler, başvurdukları programa kayıt yaptıramazlar.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 21 – (1) Kabul edildikleri programdan farklı bir lisans ya da yüksek lisans programından ve/veya farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun adaylara, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görmesi durumunda eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(4) Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programın derslerini de alabilir.

(5) Bilimsel Hazırlık Programının süresi, alınacak derslerin toplam kredi miktarı ve benzer diğer konular Senato tarafından belirlenir.

(6) Bilimsel Hazırlık Programında bir dersten başarılı sayılmak için alınması gereken en düşük not CB’dir.

(7) Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, lisansüstü programa kayıt yaptıramazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

İlk kayıt

MADDE 22 – (1) İlk kayıtlar, Senato tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kabul edilen adaylar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde ilgili Enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıtların hangi yolla (şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda) yapılacağı ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Kayıt yaptıran her öğrenciye dönem başında anabilim dalı başkanlığı tarafından bir ders danışmanı atanır. Öğrenciye tez danışmanı atandığında ders danışmanının görevi sona erer.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin bulundukları programdan mezun oluncaya kadar her dönem başında ilan edilen şekilde ve sürede kayıt yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrencinin başvurusu ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dönem, doktora öğrencileri ise en fazla dört dönem kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma başvuruları dönem başında ve kayıt yenileme dönemi içerisinde yapılır. Kaydı dondurulan öğrencinin o dönemi, öğrenim süresine dâhil edilmez.

Kayıt sildirme

MADDE 24 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Ders alma ve bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(2) Dersler, ders danışmanı onayı ile seçilir.

(3) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğrenci danışmanının gerekçeli önerisi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin,

a) Başka lisansüstü programlardan aldıkları dersleri,

b) Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce tamamladıkları ancak başka bir dereceye sayılmamış dersleri,

c) Özel öğrenci olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden aldıkları ve başarılı oldukları lisansüstü dersleri,

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt oldukları programın ders yükümlülüklerine sayılabilir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında saydırılabilecek derslerin kredi toplamı, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari ders kredisinin üçte birini geçemez.

(6) Dönem başında kayıt yaptıran öğrenciler, ancak akademik takvimde belirtilen günlerde ders ekleme ve silme işlemleri yapabilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Derslere ve uygulamalara devam esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenciye NA notu verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme ve bir de dönem sonu değerlendirmesi yapılır.

(2) Sınavlar her yıl akademik takvimde ilan edilen zaman aralığında yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendirmesine alınabilmesi için öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders planında belirlediği koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Öğretim elemanı, ders planını ilk derste öğrencilerle paylaşır.

(5) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(6) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar Notlar Katsayılar

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

65-69 DC 1,50

60-64 DD 1,00

50-59 FD 0,50

0-49 FF 0,00

b) NA notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir.

a) S: Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

b) U: Tez çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) P: Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) F: Doktora yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilere verilir.

d) PR: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olduğuna karar verilen öğrencilere verilir.

e) PX: Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremediğine karar verilen öğrencilere verilir.

f) EX: Müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

g) I: Dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren iki hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönem kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlarda bu işlemler, dersin verildiği ana bilim dalının önerisi üzerine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

ğ) NC: Öğrencinin alıp tamamladığı fakat genel not ortalamaları hesabına katılmayan dersler için verilir.

(8) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde, ana bilim dalının onayı üzerine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemleri, dersin verildiği ana bilim dalının önerisi üzerine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki dönemin kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yüksek lisans programlarında en az CB; doktora programlarında ise en az BB notu almaları gerekir.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan aynı kredi değerinde başka dersler alınabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Dönem sonu ve genel not ortalaması

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve buna göre başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile dönem sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Diploma Programları

Tezli yüksek lisans

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programının kaç kredi olacağı, 90 krediden az 120 krediden çok olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenir. Program en az yedi ders, seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile en az 30 kredilik tez çalışmasından oluşur.

(3) Her öğrenci yüksek lisans programına kayıt yaptırdıktan sonra, üçüncü dönem başından itibaren tez danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır.

(4) Öğrenciler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kendi programları dışında dersler seçebilir. Bu derslerin toplam kredisi programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Bir öğrencinin programı tamamlayabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması gerekir.

(6) Bütün tezli yüksek lisans öğrencileri, yüksek lisans tez çalışmasına en geç üçüncü dönemin başından itibaren her dönem kayıt yaptırırlar.

(7) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç dönem, azami üç yıldır.

(8) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Öğrenci, en geç ikinci dönemin başına kadar tez danışmanını belirler. Öğrencinin belirlediği tez danışmanı, yüksek lisans programına kayıt yaptırmasından sonra en geç ikinci dönem sonuna kadar anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın görev tanımı ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.

(3) Tez danışmanları, öğretim üyeleri veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri olabilir. Tez danışmanı başka bir anabilim dalından veya Üniversite dışından olabilir. Bu durumda ikinci tez danışmanı ilgili anabilim dalından olmak zorundadır.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Tez danışmanının kabul ettiği yüksek lisans tez konusu en geç ikinci dönemin sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı onayıyla ilgili Enstitüye bildirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler tez danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığı onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Tez çalışması etik kurul onayı gerektiriyorsa, tez konusu ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Senato tarafından belirlenen kurallara uygun olarak yazılan yüksek lisans tezi, jüri önünde sözlü olarak savunulur.

(2) Tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Öğrenci, tezini, etik beyanı ve düzenleyeceği intihal programı raporunu jüri üyelerine dağıtılmak üzere ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü, tezi en geç bir hafta içinde jüri üyelerine ulaştırır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın yeri ve tarihi en az yedi gün önceden danışmanın önerisiyle anabilim dalı başkanlığı tarafından ilan edilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi kesilir.

(7) Kendisine yeni tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırır. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının tüm koşullarını sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve ilgili Enstitü tarafından belirlenen formatta bir dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine diploma ekiyle birlikte Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı en az 90 kredidir. Program en az 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrenci, programda belirtilen dönemde dönem projesine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor verir.

(4) Öğrencinin dönem projesini yürütmesi için bir danışman belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç dönem, azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine diploma ekiyle birlikte Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Doktora programları

MADDE 37 – (1) Doktora programlarının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı 180 krediden az, 240 krediden fazla olmamak koşuluyla; en az yedi ders, seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile en az 90 kredilik tez çalışmasından oluşur.

(4) Bütünleşik doktora programı en az ondört ders, seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 90 kredilik tez çalışmasından oluşur.

(5) Öğrenciler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kendi programı dışında dersler seçebilir. Bu derslerin toplam kredisi kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(6) Lisans dersleri ilgili programın ders yüküne sayılmaz.

(7) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(8) Bir öğrencinin programı tamamlayabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(9) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(10) Doktora programı derslerini azami süre içinde başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı

MADDE 38 – (1) Doktora programında kayıtlı olan her öğrenciye programa kayıt yaptırmasından sonra en geç üçüncü dönemin başına kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir tez danışmanı atanır. İhtiyaç durumunda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı sınavın ağırlığı %60’tan az olmamak kaydıyla, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavların usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Bir öğrencinin yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavlarının ağırlıklı ortalamasının en az yüz üzerinden yetmiş olması gerekir.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ile öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek salt çoğunlukla karar verir. Komitenin kararı, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, eksiklerini gidermek amacıyla toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders almasına karar verebilir.

(9) Bütünleşik doktora programına devam eden ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilere yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli olan ilgili hükümler uygulanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi kurulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı da isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Tez İzleme Komitesinin üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az üç hafta önce ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü tez önerisini en geç bir hafta içinde jüri üyelerine teslim eder.

(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, hazırladığı yazılı raporunu komitenin toplanma tarihinden en az beş hafta önce komite üyelerine dağıtılmak üzere ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü, raporu en geç bir hafta içinde komite üyelerine teslim eder.

(5) Öğrenci, hazırladığı raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özetini ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin çalışmasının başarıyla devam edip etmediğine karar verir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur.

(3) Öğrenci, tezini, etik beyanı ve düzenleyeceği intihal programı raporunu jüri üyelerine dağıtılmak üzere ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü, tezi en geç bir hafta içerisinde jüri üyelerine ulaştırır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın yeri ve tarihi en az yedi gün önceden ilgili Enstitü tarafından ilan edilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(6) Gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla bütünleşik doktora programı öğrencilerinden doktora tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve doktora programıyla ilişiği kesilir.

(7) Bütünleşik doktora programına devam eden öğrencilere gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ara derece olarak tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. Bu öğrenciler programa devam ederler.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma ekiyle birlikte Doktora Diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 44 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sağlanır.

İzinler

MADDE 45 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğrenim süresine eklenir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 46 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.