İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilir mi?

“Bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi, % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağı olduğunu tevsik eder mi?

Kararın Özü

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin onbirinci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 43’üncü maddesinde birinci fıkrası gereğince, tüzel kişilerin mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın kesintisiz bir şekilde en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur. Melih Ser B…k İnş. Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinde, inşaat mühendisliği diploması sunulan Eylem B…ak’ın ortaklık hisse oranı %85 gösterilmekle birlikte, belgenin metin kısmında “…bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 (sekiz) yıl boyunca Melih Ser B…k İnş. Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bu kapsamda belge düzenleme tarihi itibarıyle ortaklık hisse oranı %85 olmakla birlikte, metin kısmında yer alan “…bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 (sekiz) yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi dikkate alındığında, belge düzenlendiği tarihten itibaren geriye doğru kesintisiz olarak beş yıl boyunca en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağı olduğunun tevsik edilemediği sonucuna varılmıştır.

***KARAR***
Toplantı No: 2015/071
Gündem No: 1
Karar Tarihi: 09.12.2015
Karar No: 2015/UY.I-3276
Şikayetçi: 
Abdurrahman Ç…in Ve Mehmet Sait A…oğlu İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire: 

Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İçmesuyu Dairesi Başkanlığı)

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

28.09.2015 / 79007

Başvuruya Konu İhale: 

2015/100793 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçelerinde Muhtelif Çaplarda 60000 Mt İçme Suyu Şebeke Ve Ek Şebeke Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Abdurrahman Ç…in Ve Mehmet Sait A…oğlu İş Ortaklığı,

Osmangazi Mah. 398. Sok. Y. Emre Apt. ŞANLIURFA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı,

Ertuğrul Gazi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. No: 35 63300 ŞANLIURFA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/100793İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçelerinde Muhtelif Çaplarda 60000 Mt İçme Suyu Şebeke ve Ek Şebeke Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 31.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Merkez İlçelerinde Muhtelif Çaplarda 60000 Mt İçme Suyu Şebeke ve Ek Şebeke Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Abdurrahman Ç…in Ve Mehmet Sait A…oğlu İş Ortaklığının 10.09.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.09.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince28.09.2015 tarih ve 79007 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2474 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1)…

2) İhaleye teklif veren Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İbrahim Reşat T…cı – Mustafa K…a  İş Ortaklığı, İ…G İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Emin S…t – Mehmet G…üş –  Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, söz konusu firmaların mezuniyet belgelerinin 15 yıldan fazlasının hesaba katılması için mezuniyet belgelerinin yanında alt yapı işine ait iş deneyim belgelerini tevsik etmeleri gerekirken, anılan işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinin tevsik edildiği, ihale ilan tarihinin 10.08.2015 olduğu, ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz yukarda anılan isteklilerin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunu tevsik eden belgelerin anılan şirketler tarafından sunulmadığı, bu nedenle inşaat mühendisliği diplomasının anılan şirketlerin iş deneyimlerini tevsik eden belgeler niteliğinde olmadığı, ayrıca İdari Şartname’de  benzer iş tanımının, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri  olarak belirtilmesine karşın, ihaleye sunulan iş deneyim belgelerinin BI, BII grupları yani üst yapı grupları kapsamında olduğu, bu nedenle anılan iş deneyim belgelerinin ihaledeki benzer iş tanımı yönünden uygun olmadığı, böylece ilgili firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alındığı ve sınır değerin hatalı hesaplandığı,

3) …

iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)…

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “…h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırkbeş Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6)İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur….” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3)İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

….

(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

            43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

            43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

            43.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.” açıklaması,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde “MADDE 1 – 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı (bina) işleri”, “sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, “elektrik işleri” ve “elektronik ve iletişim işleri” olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır…” açıklaması yer almakta olup anılan tebliğin ekinde idare tarafından benzer iş olarak belirlenen (A) Altyapı İşleri’nin 4’üncü gurubunda yer alan AIV Grup İşler;

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

1.Kanalizasyon şebekeleri

2. Yağmursuyu şebekeleri

3.İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4.Mikrotünel işleri” şeklinde düzenlenmiştir:

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Şanlıurfa ili merkez ilçelerinde muhtelif çaplarda 60000 mt içme suyu şebeke ve ek şebeke yapım işi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 43 kalem (Şanlıurfa ili merkez ilçelerinde muhtelif çaplarda 60000 mt içme suyu şebeke ve ek şebeke yapım işi)”düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 60’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (A)Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği Bölüm Mezunları” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye 11 isteklinin katıldığı, 01.09.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile Mehmet Şerafettin A…cı’nın teklifinin geçici teminat mektubu olmadığı, Ş…nlı İnş. Elekt. Teks. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tahir K…z İş Ortaklığı’nın ise  birim fiyat teklif mektubu ile teklif cetvelindeki fiyatların farklı olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 9 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, sınır değerin 3.232.620,97 TL olarak hesaplandığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Y…ğlu Madencilik Yağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından, ihaleye teklif veren Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İbrahim Reşat T…cı – Mustafa K…a  İş Ortaklığı, İ…G İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Emin S…t İş Ortaklığı,  Mehmet G…üş –  Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman ürün. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, söz konusu firmaların mezuniyet belgelerinin 15 yıldan fazlasının hesaba katılması için mezuniyet belgelerinin yanında alt yapı işine ait iş deneyim belgelerini tevsik etmeleri gerekirken, anılan işe uygun olmayan iş deneyim belgelerinin tevsik edildiği, ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz yukarda anılan isteklilerin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunu tevsik eden belgelerin anılan şirketler tarafından sunulmadığı, bu nedenle inşaat mühendisliği diplomasının anılan şirketlerin iş deneyimlerini tevsik eden belgeler niteliğinde olmadığı iddia edilmektedir.

Yukarda aktarılan Yönetmelik hükmü ve Tebliğ açıklamalarından mühendis veya mimarların aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini kullanmaları durumunda, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın, Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın dikkate alınabilmesi için ise mezuniyet belgeleri ile birlikte başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği, mezuniyet belgesinin yanında sunulan söz konusu iş deneyim belgesinin yapım işine ilişkin olmasının yeterli olduğu, bu belgenin benzer iş tanımına uygun olması gerekmediği, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda ise mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’de yapılan düzenlemeden ise Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (A)Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşlerinin benzer iş olarak kabul edileceği ve  inşaat mühendisliği mezuniyet belgelerinin iş deneyimi olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi neticesinde;

1- Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Murat A…r tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 04.05.1998 tarihli diploma denklik belgesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Murat A…r adına düzenlenen 2013/143588 İKN’li Park yapımı işine ait 21.07.2015 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Anılan ortak tarafından sunulan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 04.05.1998 tarihli diploma denklik belgesinde “Diyarbakır Lisesi’nde gördüğü öğrenim üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği Programını başarıyla tamamlayarak bu alanda lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin  Denklik belgesi, 2547 Sayılı kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22 Nisan 1998 tarihli kararıyla verilmiştir.” bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretim Kurulunun görevleri” başlıklı 7’nci maddesinde “Yükseköğretim Kurulunun görevleri; “p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek,” hükmü veYurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…c) Denklik: Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini, ç) Denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgeyi, ifade eder.”düzenlemesi yer almaktadır.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca, yabancı ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaların Türkiye’de geçerli sayılabilmeleri için Türkiye’de denkliklerinin bulunmasının gerektiği, yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümlerine göre, diploma denklik işlemleri hususunda Yükseköğretim Kurulunun yetkili olduğu, yurt dışında gördüğü eğitime ilişkin diplomaları bulunan ve iş deneyimini tevsik etmek amacıyla bu diplomalarını teklifleri kapsamında sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek yerli isteklilerin, teklifleri kapsamında 2547 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin (p) bendi uyarınca yurt dışı yükseköğretim diplomaları ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulunca verilen denklik belgelerini sunmaları gerektiği,  incelemeye konu ihalede Murat A…r  tarafından iş deneyim belgesi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 04.05.1998 tarihli diploma denklik belgesinin sunulduğu,  ancak yurt dışı yükseköğretim diplomasının  sunulmadığı  anlaşılmış olmakla birlikte,Yükseköğretim Kurulu denklik belgesi düzenlenmesinin yurt dışı yükseköğretim diplomasının bulunduğuna karine teşkil ettiği, bu anlamda yurt dışı yükseköğretim diplomasının sunulmamasının bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış olup, anılan ortak tarafından sunulan denklik belgesinin uygun ve yeterli olduğu,

Diploma denklik belgesinin yanında sunulan iş bitirme belgesinin park yapımı işine ait olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Çevre düzenlemesi işi, park yapımı işi, peyzaj sahaları düzenleme ve tanzim işi” olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin konusunun şikayete konu ihale kapsamında istenen A IV Grubu benzer iş kapsamında olmadığı görülmekle birlikte, yukarda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, mezuniyet ve denklik belgeleri yanında sunulan iş deneyim belgelerinin onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın dikkate alınabilmesi amacıyla sunulduğu, bu anlamda  mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi sunulmasının yeterli olduğu,  söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olması gerekmediği anlaşıldığından, pilot ortak Murat A…r tarafından sunulan diploma denklik belgesinin ve iş bitirme belgesinin uygun ve yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Melih Ser B…k İnş. Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Eylem B…ak’a ait inşaat mühendisliği diploması ile adı geçen ortağın son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin %50’den fazla ortağı olduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin onbirinci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 43’üncü maddesinde birinci fıkrası gereğince, tüzel kişilerin mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın kesintisiz bir şekilde  en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra  SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

Melih Ser B…k İnş. Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinde, inşaat mühendisliği diploması sunulan Eylem B…ak’ın ortaklık hisse oranı %85 gösterilmekle birlikte, belgenin metin kısmında  “…bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 (sekiz) yıl boyunca Melih Ser B…k İnş. Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz

.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.  

Bu kapsamda belge düzenleme tarihi itibarıyle ortaklık hisse oranı %85 olmakla birlikte, metin kısmında yer alan “…bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 (sekiz) yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi dikkate alındığında, belge düzenlendiği tarihten itibaren geriye doğru kesintisiz olarak beş yıl boyunca en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağı olduğunun tevsik edilemediği sonucuna varılmıştır. 

Buna göre Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin uygun olmadığı değerlendirildiğinden, Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan belgelerin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

2- İbrahim Reşat T…cı – Mustafa K…a  İş Ortaklığı’nın pilot ortağı İbrahim Reşat T…cı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla inşaat mühendisliği diploması ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İbrahim Reşat T…cı adına düzenlenen “Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı” işine ait 18.06.2013 tarihli  iş denetleme belgesinin sunulduğu, sunulan mezuniyet belgesinin benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgeleri/diploma tanımına uygun olduğu, onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın dikkate alınabilmesi amacıyla mezuniyet belgeleri yanında sunulan iş deneyim belgelerinin, mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi olmasının yeterli olduğu ve söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olması gerekmediğinden  pilot ortak tarafından sunulan iş deneyimini tevsik eden belgelerin uygun olduğu,

İbrahim Reşat T…cı – Mustafa K…a  İş Ortaklığı’nın özel ortağı Mustafa K…a  tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla inşaat mühendisliği diploması sunulduğu,

Buna göre İbrahim Reşat T…cı – Mustafa K…a  İş Ortaklığı tarafından  iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan mezuniyet belgelerinin, benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgeleri/diploma tanımına uygun olduğu anlaşıldığından  başvuru sahibinin bu konudaki  iddiası yerinde görülmemiştir.

3- İ…G İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 01.04.2015 tarih ve 1127898-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesine konu işin “2013/28471 İKN’li Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi”, sözleşme tarihinin 29.08.2013, toplam sözleşme bedeli ve belge tutarının 2.735.379,52 TL, geçici kabul tarihinin 20.05.2014 olduğu anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalede benzer işin (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri  olarak belirlendiği, İ…G İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesi kapsamında yapılan işin ve uygulanan yapı tekniğinin idarece belirlenen benzer iştanımına/grubuna uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

4- Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Emin S…t İş Ortaklığının pilot ortağı Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı Valilik (YİKOP) tarafından düzenlenen 13.02.2015 tarih ve 565850-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, iş deneyim belgesine konu işin “2012/134157 İKN’li Şanlıurfa Hilvan İlçesi Grup İçme Suyu Tesisi Yapım İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “Alt yapı (içme suyu isale hattı yapım işi)” sözleşme tarihinin 16.01.2013, toplam sözleşme bedelinin 5.364.477,97 TL, belge tutarının 4.823.710,18 TL, geçici kabul tarihinin 29.08.2014 olduğu anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalede benzer işin (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri  olarak belirlendiği, pilot ortak Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesi kapsamında yapılan işin ve uygulanan yapı tekniğinin idarece belirlenen benzer iş tanımına/grubuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Emin S…t İş Ortaklığının özel ortağı Mehmet Emin S…t tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla inşaat mühendisliği diploması sunulduğu anlaşılmıştır.

Buna göre Ham…oğlu Mak. İnş. Tarım Gıda Teks. Pet. Elkt. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Emin S…t İş Ortaklığı tarafından  iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına, mezuniyet belgesinin benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgeleri/diploma tanımına uygun olduğu anlaşıldığından  başvuru sahibinin bu konudaki  iddiası yerinde görülmemiştir.

5- Mehmet G…üş –  Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Mehmet G…üş tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Diploma Yerine Geçerli Belge” ve Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Arnavut Taşı ile Yol Yapılması” işine ait 18.03.2014 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Diploma Yerine Geçerli Belge”de Mehmet G…üş’ün diplomasını kaybettiğine dair gazete ilanı getirdiğinden diploma yerine geçmek üzere bu belgenin birinci defa Rektörlük tarafından düzenlenerek verildiği, ayrıca Mehmet G…üş’ün Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümündeki öğrenimini 1984-1985 eğitim-öğretim yılında tamamlayarak 01.08.1995 tarih ve 10678 no’lu “İnşaat Mühendisliği Diploması” almaya hak kazandığının ifade edildiği görülmüş olup, mezuniyet belgesi kapsamında sunulabilecek bir belge olduğu ve benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgeleri/diploma tanımına uygun olduğu  sonucuna varılmıştır.

Diploma Yerine Geçerli Belge yanında Mehmet G…üş adına düzenlenen “Arnavut Taşı ile Yol Yapılması” işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesinin şikayete konu ihale kapsamında istenen benzer iş tanımına uygun olmadığı  görülmüş olmakla birlikte, yukarda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, mezuniyet ve denklik belgeleri yanında sunulan iş deneyim belgelerinin onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın dikkate alınabilmesi amacıyla sunulduğu, bu anlamda  mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi sunulmasının yeterli olduğu,  söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olması gerekmediği anlaşıldığından, pilot ortak Mehmet G…üş  tarafından sunulan diploma yerine geçerli belgenin ve iş bitirme belgesinin uygun ve yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Mehmet G…üş –  Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel  ortağı Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  2 adet iş deneyim belgesinin sunulduğu,

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 22.06.2012 tarih ve 040789 sayılı iş bitirme belgesine konu işin adının “2009/127566 İKN’li Ağrı Merkez 112 Adet HAİT İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “Konvansiyonel Kalıp Sistemi ile betonarme karkas inşaatı”, sözleşme tarihinin 04.01.2010, sözleşme bedelinin 7.497.000 TL, belge tutarının 7.192.094,97 TL, geçici kabul tarihinin 13.01.2012 olduğu, şikayete konu ihalede idare tarafından  (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşlerinin   benzer iş olarak belirlendiği dikkate alındığında,  sunulan “Ağrı Merkez 112 Adet HAİT İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”ne ait iş bitirme belgesinin  benzer işe uygun olmadığı, ayrıca söz konusu işin ihale konusu işe de benzerlik göstermediği,

Diyarbakır Su Kanal İdaresi tarafından Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. (%49), BTD Gıda İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. (%51) adına düzenlenen 24.03.2014 tarih ve 30-60 sayılı iş bitirme belgesine konu işin adının “2011/9439 İKN’li Diyarbakır Kent İçi Kanalizasyon Abone Bağlantı Hattı ve Kısmi Kanalizasyon Yapım İşi”, işin türü ve miktarının “Yapım işi Q200 mm HDPE Koruge 18.000 mt, Q200 mm HDPE Koruge 16.000 mt, Q300 mm HDPE Koruge 1.500 mt, Q400 mm HDPE Koruge 300 mt, Q150 mm HDPE Koruge 8.000 mt, Q1000 mm Buhar Kürlü Prefabrik Kanalizasyon Şebekesi Muayene Bacası 500 Adet, Q800 mm Buhar Kürlü Prefabrik Kanalizasyon Parsel Muayene Bacası 1000 Adet- 43.500mt.”, sözleşme tarihinin 03.10.2012, sözleşme bedelinin 2.847.600 TL, belge tutarının 3.398.677,23 TL olduğu, idare tarafından  (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşlerinin  benzer iş olarak belirlendiği gözönüne  alındığında, anılan  iş deneyim belgesine konu imalat kalemleri arasında benzer iş tanımına uyan ve uymayan kısımların yer aldığı ve benzer iş tanımına uyan kısımların ayrıştırılarak güncellenen tutarın dikkate alınması gerekmekle  birlikte,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde yer alan “(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.” hükmü gereğince, pilot ortak Mehmet G…üş tarafından sunulan mezuniyet belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu ve mezuniyet tarihinden (1995) sonra geçen süre ile (iş deneyim belgesi sunması  sebebiyle 20 yıl ile) 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar çarpıldığında elde edilen tutarın, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı, özel ortak Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 22.06.2012 tarih ve 040789 sayılı iş bitirme belgesine konu işin  benzer iş tanımına uygun olmamakla birlikte, belge tutarının istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ını sağladığı tespit edildiğinden, özel ortağın iş deneyiminin de uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Buna göre Mehmet G…üş –  Öz…l İnş. Elkt. Temz. Turz. Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından  iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına, Diploma Yerine Geçerli Belgenin benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgeleri/diploma tanımına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki  iddiası yerinde görülmemiştir.

Netice itibarıyle ihaleye teklif veren Murat A…r – Melih Ser B…k İnş.Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin uygun olmadığı anlaşılmış olup, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.