Şirket Bölünmelerinde İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

bayan-56

Toplantı No : 2016/016
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 03.03.2016
Karar No : 2016/UH.II-707
Şikayetçi:
Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. – N S D Personel Ve Kurumsal Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

İhaleyi Yapan Daire:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı)

Başvuru Tarih ve Sayısı:

21.12.2015 / 98512

Başvuruya Konu İhale:

2015/135751 İhale Kayıt Numaralı “İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığınca Belediyemiz Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere (61 Kişi) Personel Hizmet Alımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik San. ve Tic. Ltd. Şti. – NSD Personel ve Kurumsal Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Dumlupınar Mah. Anafartalar Cad. Sayar İşhanı No: 28A/5 Karesi/ BALIKESİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sok. Özmerkez Kat: 5 10100 BALIKESİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/135751İhale Kayıt Numaralı “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca Belediyemiz Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere (61 Kişi) Personel Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2015 tarihinde açık usulü ile gerçekleştirilen “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca Belediyemiz Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere (61 Kişi) Personel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik San. ve Tic. Ltd. Şti. – N S D Personel ve Kurumsal Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 03.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2015 tarih ve 98512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/3405 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.11.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48.3’üncü maddesi gereğince değerlendirilme dışı bırakıldığı, ancak iş ortaklıklarını oluşturan Dukhan Tic. Ltd. Şti.nin ana olan Yosun Su Ltd. Şti. firmasından, NSD Ltd. Şti.nin ana şirket olan Hazar Kömür Ltd. Şti. firmasından kısmi bölünme ile oluştuğu, şirketlerin her ikisinin de farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere bölündüğü, iş ortaklıkları tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin anılan şirket bölünmelerine konu iş deneyim belgeleri olduğu, bu nedenle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48.3’üncü maddesinde atıf yapılan ortaklık durum belgesinin sunulmasına gerek olmadığı,bölünme işleminin Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilmesi ile geçerli bir işlem haline geldiği, taraflarınca bölünme işlemlerinin ticaret sicile tescil ve ilan ettirildiği ve ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin ihale dosyası kapsamında sunulduğu, bölünme işlemlerine konu olan iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kurulunun 2010/DK.D-181 sayılı düzenleyici kararı uyarınca geçerli kabul edilerek tekliflerinin değerlendirilmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname düzenlemeleri incelendiğinde ihale konusu işin “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca Belediyemiz Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere (61 Kişi) Personel Hizmet Alımı işi olduğu, işin açık ihale usulüyle ve birim fiyat alınmak suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; …
2 ) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

            b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

            c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

            d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

             

             İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “… 6) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

             a) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’inDeğerlendirmeye ilişkin esaslarbaşlıklı 48’inci maddesinde “…(3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde ise “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

            11.2. Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

            İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

            7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

            7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

            7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektördeki personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifini iş ortaklığı şeklinde sunduğu, İş Ortaklığının pilot ortağının (%99) Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, diğer ortağın (%1) ise Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgelerinin incelemesinde aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere,

 

İş Ortaklığının pilot ortağı Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin iş deneyiminin tevsiki amacı ile “Soma Elektrik A.Ş.” tarafından “Asim GÖL -%51- Yosun Su Sağ. Tem. Tur. Nak. Köm. Teks. Gıda Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti -%49- ortak girişimi“ adına düzenlenen ve kabul tarihi 30.06.2012, belge tutarı 4.044.983,19 TL olan iş bitirme belgesi sunduğu,

 

İş Ortaklığının özel ortağı Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketinin ise iş deneyiminin tevsiki amacıyla “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı“ tarafından “Hazar Köm. Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti -%51- Sağlık Hizm. Tur. İnş. Tic. Med. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. -%49- ortak girişimi” adına düzenlenen ve kabul tarihi 28.01.2011, belge tutarı 1.765.714,20 TL olan iş bitirme belgesi sunduğu görülmüştür.

 

 

 

 

İş Deneyim Belgesi

Pilot Ortak Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (%99)

Özel Ortak Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi (%1)

İşin Tanımı

Temizlik İşlerinin 152 Personel ile Yaptırılması İşi

Temizlik İşeri İçin Hizmet Alımı

Yüklenicinin adı

Asim GÖL -%51- Yosun Su Sağ. Tem. Tur. Nak. Köm. Teks. Gıda Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti -%49- ortak girişimi

Hazar Köm. Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti -%51– Sağlık Hizm. Tur. İnş. Tic. Med. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. -%49- ortak girişimi

Kabul Tarihi

  30.06.2012

   28.01.2011

Belge Tutarı

4.044.983,19 TL

1.765.714,20 TL

 

Başvuru sahibi iş ortaklığına ait ticaret sicil gazeteleri ile iş deneyim belgelerinde anılan işlerin yüklenicilerine ait ticaret sicil gazeteleri http://www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden incelenmiş ve aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmıştır.

 

I- Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde yüklenici sıfatı ile yer alan Yosun Su Sağ. Tem. Tur. Nak. Köm. Teks. Gıda Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üç hafta üst üste -24 Temmuz 2015 sayı: 8869, 31 Temmuz 2015 sayı:8874, 7 Ağustos 2015 sayı: 8879- tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri ile bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı yaptığı, anılan şirkete ait 11 Kasım 2015 tarih 8944 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, şirketin hisse devri şeklinde “kısmi bölünme” yoluna giderek hisselerinin bir kısmı ile ihalede sunulan şikâyete konu iş deneyim belgesini Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devrettiği, bahsi geçen hususların 28.10.2015 tarihinde tescil edildiği, anılan Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan “Bölünmeye Esas Ana Sözleşme”nin “Bölünmenin Amacı ve Sonuçları” adlı alt başlığında,  bölünen ana şirketin kısmi bölünme sonucunda kamu ve özel sektöre vasıflı ve vasıfsız hizmet alımı ve taahhüt ve benzeri faaliyetlerine son vereceğinin, devir alan şirketin bu alanlarda faaliyetlerine daha etkin devam etmesinin amaçlandığının belirtildiği, yine aynı Ticaret Sicil Gazetesinde ana şirketin yeni amaç ve konuları arasında şikâyete konu olan iş deneyim belgesin kapsamında yer alan temizlik hizmetlerinin yer almadığı görülmüştür.

 

Kısmi bölünme sonucu hisse devrinin ve sayılan iş deneyim belgelerinin devrinin yapıldığı şirket olan Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 4 Kasım 2015 tarih ve 8939 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de “Bölünmeye Esas Ana Sözleşme”nin yukarıda ayrıntıları verilen bilgileri içerir şekilde yer aldığı görülmüştür.

 

II- Başvuru sahibi iş ortaklığının diğer ortağı olan Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde yüklenici sıfatı ile yer alan Hazar Köm. Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üç hafta üst üste -24 Temmuz 2015 sayı: 8869, 31 Temmuz 2015 sayı:8874, 7 Ağustos 2015 sayı: 8879- tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri ile bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı yaptığı, anılan şirkete ait 23 Eylül 2015 tarih 8912 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, şirketin hisse devri şeklinde “kısmi bölünme” yoluna giderek hisselerinin bir kısmı ile ihalede sunulan şikâyete konu iş deneyim belgesini Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketine devrettiği bahsi geçen hususların 18.09.2015 tarihinde tescil edildiği, anılan Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan “Bölünmeye Esas Ana Sözleşme”nin “Bölünmenin Amacı ve Sonuçları” adlı alt başlığında,  bölünen ana şirketin kısmi bölünme sonucunda kamu ve özel sektöre vasıflı ve vasıfsız hizmet alımı ve taahhüt ve benzeri faaliyetlerine son vereceğinin, devir alan şirketin bu alanlarda faaliyetlerine daha etkin devam etmesinin amaçlandığının belirtildiği, yine aynı Ticaret Sicil Gazetesinde ana şirketin yeni amaç ve konuları arasında şikâyete konu olan iş deneyim belgesin kapsamında yer alan temizlik hizmetlerinin yer almadığı görülmüştür.

 

Kısmi bölünme sonucu hisse devrinin ve sayılan iş deneyim belgelerinin devrinin yapıldığı şirket olan Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketine ait 23 Eylül 2015 tarih ve 8912 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de “Bölünmeye Esas Ana Sözleşme”nin yukarıda ayrıntıları verilen bilgileri içerir şekilde yer aldığı görülmüştür.

 

            Şirket bölünmelerinin yeterlik kriterlerine, yasaklılık durumuna ve sözleşmenin devrine etkisine dair Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Düzenleyici Kurul kararı ile “Şirket bölünmelerinin, bölünen şirketlerin iş deneyim belgeleri, ciro değerleri, bilançoları, haklarındaki yasaklama kararları ile bu şirketlerce verilmiş olan teklifler ve imzalanan kamu ihale sözleşmelerine etkisi, 12/11/2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Kurul kararı ile düzenlenmiştir. Ancak bu kararın, müessesesini detaylı olarak düzenleyen 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan önce alınmış olması sebebiyle, uygulamada konu ile ilgili bazı sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür. Bu durum, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen “uygulamayı yönlendirme” görevi çerçevesinde şirket bölünmeleri hususunda yeniden değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

           

 

            Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak;

 

            1) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabileceğine; bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılabileceğine, faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceğine,

 

            2) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirkete ait cironun sadece bölünen şirket tarafından kullanılabileceğine; buna karşın bölünen şirketin infisah ettiği hallerde bölünen şirkete ait cironun, faaliyet alanını esas alan bir bölünme söz konusu ise faaliyet alanına göre ayrıştırılarak, faaliyet alanına göre bir bölünme söz konusu değil ise bölünen malvarlığı değerlerinin büyüklükleri oranında bölünmek suretiyle, bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerce kullanılabileceğine,

 

            3) Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bilançoların sadece namına düzenlendiği şirket tarafından kullanılabileceğine; buna karşın bölünen şirketin infisah ettiği hallerde bölünen şirkete ait bilançoların bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerce bilançolarının olmadığı yıllar için kullanılabileceğine,

 

            4) Bölünerek infisah etmeyen şirket hakkında yasaklama kararı bulunması halinde, mevcudiyetini devam ettiren şirket hakkındaki yasaklama kararının geçerliğini devam ettireceğine ve infisah etsin veya etmesin bölünen şirketin yasaklılık süresi boyunca bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan mevcut şirketlerin ihalelere katılamayacağına,

 

            5) Şirket bölünmelerinde ihale yetkilisinin izni ve ilk ihaledeki şartların aranarak sözleşmelerin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde devrinin mümkün olacağına,

 

            6) Hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin değerlendirmesinde şirket bölünmesinin etkisine ilişkin olarak;

 

            a) Sözleşme tutarına yönelik değerlendirmede, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde, bölünen şirket tarafından bölünme işleminden önce imzalanan sözleşmelerin ve bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan isteklinin imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarının dikkate alınması gerektiğine,

 

            b) İsteklinin ticari merkezine ilişkin değerlendirmede, bölünen ve bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan isteklinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı bulunması durumunda, isteklinin bu değerlendirmeden puan alması gerektiğine,

 

            c) İşçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin değerlendirmede; bölünen veya bölünme sonucu yeni kurulan veya bölünme ile malvarlığı devrolunan isteklinin herhangi birisi hakkında ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmaması durumunda; isteklinin bu değerlendirmeden puan alması gerektiğine,

 

            7) Kurulun 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı kararının iptaline, …” karar verilmiştir.

 

            Söz konusu Düzenleyici Kurul Kararından kısmî bölünmede bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabileceği; bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılabileceği, faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceği anlaşılmaktadır.

 

             Yukarıya aktarılan Düzenleyici Kurul kararı ile yapılan tüm tespitler birlikte değerlendirildiğinde şikâyete konu ihalede iş deneyim belgelerini devreden Yosun Su San. ve Tic. Ltd. Şti ve Hazar Köm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği, bu itibarla başvuru sahibi Dukhan İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti. – Nsd Per. Tem. Hiz. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyasında sunduğu bölünmeye konu iş deneyim belgelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde olarak kullanamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, şikayete konu ihalede iş deneyim belgelerini devreden Yosun Su San. ve Tic. Ltd. Şti ve Hazar Köm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği, başvuru sahibi Dukhan İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti. – Nsd Per. Tem. Hiz. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyasında sunduğu bölünmeye konu iş deneyim belgelerini 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Düzenleyici Kurul kararı gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde iş deneyim belgesi olarak kullanamayacakları gerekçesiyle “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Kararda da belirtildiği üzere, başvuru sahibi Dukhan İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti. – Nsd Per. Tem. Hiz. Ltd. Şti. iş ortaklığının, iş deneyiminin tevsiki amacı ile pilot ortağı Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Asim GÖL – Yosun Su Sağ. Tem. Tur. Nak. Köm. Teks. Gıda Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi adına düzenlenen iş bitirme belgesini, özel ortağı Nsd Personel ve Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi ise Hazar Köm. Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Sağlık Hizm. Tur. İnş. Tic. Med. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi” adına düzenlenen iş bitirme belgesini sunmuştur.

 

2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı 12.11.2010 tarihinde, 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kararı 28.01.2016 tarihinde alınmıştır. Başvuruya konu ihalenin ilanı ise 13.10.2015 tarihinde yapılmıştır. 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ihale ilanın yapıldığı tarihten önce alındığından ve 2016/DK.D-10 sayılı kararın alındığı 28.01.2016 tarihine kadar geçerliliğini koruduğundan, ilan tarihi de bu iki kararın kabul edildiği tarih aralığında olduğundan, idarenin değerlendirmesini 2010/DK.D-181 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararını dikkate alarak yapması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibi Dukhan İnş. Müt. San. Tic. Ltd. Şti. – Nsd Per. Tem. Hiz. Ltd. Şti. iş ortaklığının iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucunda, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvuruya konu ihalenin ilanı 13.10.2015 tarihinde yapıldığından ve ilan tarihinden sonra alınan 28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı başvuruya konu ihalede uygulanamayacağından, başvuru sahibinin pilot ortağı Dukhan İnşaat Plan Proje Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Yosun Su Sağ. Tem. Tur. Nak. Köm. Teks. Gıda Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen, özel ortağı Nsd Per. Tem. Hiz. Ltd. Şti.nin Hazar Köm. Taah. Sağ. Tem. Gıda Hay. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgesinin 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 sayılı Kurul kararı gereği kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem  belirlenmesine karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmıyorum.

 

 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.