İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin bitmesi, ihalenin iptaline sebep olarak gösterilebilir mi?

Kararın Özü

İhale sürecinin uzaması ve isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolması halinde bu sürenin uzatılabilmesinin mümkün olduğu ayrıca ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği dikkate alındığında, idare tarafından teklif geçerlilik süresinin bitmesinin, ihalenin iptaline sebep olarak görülmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2390 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7 nci maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’ nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24 üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.”düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “Soğuk Hava Deposu Yapımı” işi olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, söz konusu ihalede başvuru sahibi D… Yal. İnş. Isıt. ve Soğut. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 14.05.2014 tarihli ve 2014/UY.I-2082 sayılı Kurul kararında, S…. Soğutma Tesisat –S… D…’ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesi kararı alındığı,

İdare tarafından düzeltici işlem sonrası gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan 23.05.2014 tarihli İhale komisyonu kararında “S…. Soğutma Tesisat –S… D…firmasının teklifinin 14.05.2014 tarih ve 2014/UY.I-2082 sayılı Kurul kararı ile değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiğinden dolayı ihalede 1 geçerli teklifin kaldığı, dolayısıyla ihalede gerekli rekabet koşullarının sağlanamadığı anlaşılmıştır. Ayrıca idari şartnamenin 24. Maddesinde belirlenen teklif geçerlilik süresinin bitmesinden dolayı 23.05.2014 tarihi itibariyle geçerli teklif kalmamasından dolayı 05.03.2014 tarihinde düzenlenen ihalenin iptal edilmesine…”  ifadelerine yer verilerek ihalenin iptal edildiği ve söz konusu kararın aynı gün ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

İhalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmıştır.

Bu çerçevede, idarenin iptal kararını hukuka uygun şekilde ve yukarıda belirtilen kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif sebeplere dayandırması gerekmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları doğrultusunda ihale sürecinin uzaması ve isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolması halinde bu sürenin uzatılabilmesinin mümkün olduğu ayrıca ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği dikkate alındığında, idare tarafından teklif geçerlilik süresinin bitmesinin, ihalenin iptaline sebep olarak görülmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, başvuruya konu ihaleye 3  isteklinin katıldığı, bir isteklinin teklifinin Kurulun 14.05.2014 tarihli ve 2014/UY.I-2082 sayılı kararı ile uygun olmadığına karar verildiği, bir isteklinin ise teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede tek geçerli teklif kaldığı belirlenmiş olup söz konusu isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyetten %13-14 oranında daha düşük olduğu da dikkate alındığında, ihalenin iptal edilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.