İdare İşçi Maaşlarının Ödenip Ödenmediğini Resen Kontrol Etmek Zorunda mı?

İşçi

İdare İşçi Maaşlarının Ödenip Ödenmediğini Resen Kontrol Etmek Zorunda mı?

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde “4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”hükmü bulunmaktadır.

Yukarda belirtilen amir hüküm ile işçi maaşlarının zamanında ve tam olarak işçilere ödeme yapılmasını teminden idareler sorumlu tutulmuşlardır.

Sözleşme hükümlerine de uygun olarak her ay banka listelerinin de hak edişlere eklenmesi sağlanmalı, sözleşmelerinde bu doğrultuda hüküm bulunmayan hizmet alımı ihalelerinde bu doğrultuda hüküm konularak personele ait banka listelerinin hak edişlere eklenmesi sağlanmalıdır.