Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Kuruluna İtirazen Şikayet Başvurusu Süresi ve Bu Sürenin Ne Zaman Dolacağı

duruşma-1

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 62
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UH.IV-726
Şikayetçi:
Yamanlar Turizm Mad. Enerji İth. İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (İdari Mercii Tecavüzü)

İhaleyi Yapan Daire:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

29.02.2016 / 13006

Başvuruya Konu İhale:

2015/116939 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv 2 Grup 8 Adet İletim Trafo Merkezlerinin Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç, İşletme İle İlgili Hizmetlerin Teknik Şartname Ve Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Hizmet Alımı Yolu İle Yapılması İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Yamanlar Turizm Mad. Enerji İth. İhracat ve Tic. Ltd. Şti.,

 

VEKİLİ:

Av. Kıvanç ATAKUL,

Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı Alp İş Merkezi Kat: 2 Bucak/BURDUR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü,

Havaalanı Karşısı Ortahisar/TRABZON

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/116939İhale Kayıt Numaralı “154 KV 2 Grup 8 Adet İletim Trafo Merkezlerinin Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç, İşletme ile İlgili Hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Hizmet Alımı Yolu ile Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.09.2015 tarihinde diğer ile gerçekleştirilen “154 KV 2 Grup 8 Adet İletim Trafo Merkezlerinin Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç, İşletme ile İlgili Hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Hizmet Alımı Yolu ile Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.02.2016 tarih ve 13006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/559 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Trabzon İdare Mahkemesince 11.02.2016 tarihli ve E:2016/169 K:2016/177 sayılı karar ekinde Kuruma gönderilen ve 29.02.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dava dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararının 05.10.2015 tarihinde kendilerine bildirildiği, idareye 10.10.2015 tarihli başvurunun yapıldığı ancak idarece şikâyet başvurusunun reddedildiği, başvuru yolu ve süresinin de doğru bildirilmediği,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye katılamayacağı, ihale dışı kalması gerektiği,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesi ve 04.03.2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TEİAŞ’ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelik” in 38’inci ve 51’inci maddeleri gereği ihaleye katılma yasağı bulunduğu anlaşılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

           

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

           

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinde …“g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli …  Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı geçici 4’üncü maddesinde   Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 4.3’üncü maddesinde ise, 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında alım yapılabilmesi için Kuruma yapılacak başvuruların usul ve şekil şartlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

            EKAP üzerinde yer alan “Bir bakışta ihale” sayfasında bahse konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine göre gerçekleştirildiği, bu çerçe vede başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan itirazen şikâyet başvurusuna konu alımın, idare tarafından Kuruma yapılan başvuru kapsamında alınan Düzenleyici Kurul Kararlarının çizdiği sınırlara ve Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limite uygunluğu hususlarındaki sorumluluk idareye aittir.   

 

Öte yandan İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Trabzon İdare Mahkemesince 11.02.2016 tarihli karar ekinde Kuruma gönderilen dava dilekçesinin incelenmesi neticesinde, başvuru sahibi tarafından 12.10.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 23.10.2015 tarihinde ve 09.11.2015 tarihinde kendisine bildirilen cevap yazıları üzerine 05.01.2016 tarihli dilekçe ile  İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, Mahkemenin 11.02.2016 tarihli ve E:2016/169 K:2016/177 sayılı merciine tevdi kararının ise 29.02.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı görülmektedir.

 

            4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.” hükmü uyarınca Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvuru tarihinin 29.02.2016 olarak kabul edilmesi gerektiğinden idarenin cevap yazısının başvuru sahibine bildirimi iddia edildiği gibi 09.11.2015 tarihi kabul edilse dahi, bu tarihi izleyen on günlük süre içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu sürenin bitiminden sonra 29.02.2016 tarihinde Kuruma yapılan başvurunun görev yönünden uygun olsaydı dahi süre yönünden uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

 

          Diğer taraftan şikâyet başvurusunda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış örneklerinin ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca itirazen şikâyet başvurusunda bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmediği de tespit edilen diğer hususlardır.

 

            Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev ve şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.