Devlet MemuruKARİYER

Kadronun Boş Olması Nedemektir?

1-KADRONUN BOŞ OLMASI

 

DMK’nın 86 ncı maddesinde boş kadroya vekaletten bahsedilmesine karşın, kadronun boş olması açıklanmamıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasında kadronun geçici olarak boşalması halleri ise sayılmıştır. Bu nedenle, boş kadroya vekalet konusuna geçmeden önce “boş kadro” deyiminin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Göreve tahsis edilmiş bir kadro mevcutken, henüz asaleten bir atama yapılmamış ise kadro boştur. Bunun dışında Devlet memurlarının memurluklarının sona ermesi durumunda da kadro boşalacaktır. Yine DMK dışındaki kanunlar gereğince de memurların görevlerinden çıkarılması halinde de kadro boşalacaktır.

Bunların dışında, Devlet memurlarının başka bir göreve atanmaları halinde de kadronun boşalması söz konusudur.

Atama yapılmamış bulunan veya daha önce atama yapılmış olmakla birlikte ilgilinin ölümü, istifa etmesi, memuriyetten çıkarılması veya başka bir yere atanması nedeniyle boşalan kadrolara boş kadro adı verilir.[1]

Boş kadro denilince, herhangi bir kamu görevlisiyle atanma dolayısıyla aslen ve sürekli bir şekilde ilgisi bulunmayan bir kadro anlaşılmalıdır.[2]

Ancak, Danıştay 5 inci dairesinin 961/2712 sayılı kararına göre, boş bir kadroya yetkili makamlarca bir atama yapılmış, ancak atanan memur çeşitli mazeretlerle henüz işine başlamamış ise kadro dolu sayılacaktır.

Memurluğun sona ermesi DMK’nın 98 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Devlet memurlarının;

a)Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması,

b)Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

c)Memurluktan çekilmesi,

d)İstek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması,

e)Ölümü,

hallerinde memurluğu sona erer.

Memurların, Devlet memurluğundan çıkarılması sadece 657 sayılı Kanunda düzenlenmemiştir. Kefalet, Muhasebe-i Umumiye, Harcırah ve Ceza Kanunlarının ilgili maddelerine uymayan memurlarında Devlet memurluğundan çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır.

[1] SÖYLER İlhami, a.g.m. s.35

[2] DAMAR Emrullah, Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Mevzuatı, Ankara 1993, s.288

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.