Mali Mevzuat

21.03.2013 Tarihinde Yayınlanan Yurtdışı Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlere İlişkin Esas ve Usullerin Değerlendirmesi

Muhasebe-12

21.03.2013 Tarihinde Yayınlanan Yurtdışı Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlere İlişkin Esas ve Usullerin Değerlendirmesi

1.Giriş

6245 sayılı Harcırah Kanunun 34 üncü maddesi gereğince çıkarılan Yurtdışı Gündeliklere Dair Kararın 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan “Yurtdışı Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller” Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 21.03.2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Bu yazımızda yayınlanan Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.

2. Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller de Yapılan Değişiklikler

Yurtdışı Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerde yapılan değişikliklerin tespiti için 2012 yılında yayınlanan esas ve usuller ile karşılaştırılarak açıklanacaktır.

2012 yılında yayınlanan esas ve usullerin 5’inci maddesi dışındaki diğer maddelerin hepsinde 2013 yılı içinde birebir aynı ifadeler yer almıştır. 2013 yılı Esas ve Usullerde çok büyük değişikliklerin yapılmadığını söyleyebiliriz.

2.1 5’inci Maddenin Madde Bentlerindeki Numaralandırma Hatası

5 inci maddenin bent numaraları (1), (2), (3), ve (4) şeklinde numaralandırılması gerekirken, (1), (2), (3), (3) olarak numaralandırılmıştır. Bunun sehven bir hatadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. İki bent numarasının aynı olması esas ve usullerin uygulaması sırasında sıkıntı yaratacağı değerlendirilmektedir. Bu hata 2012 yılında da yapılmıştır.

2.2. Bakanla Birlikte Yurtdışı Toplantılara Katılan İfadensin Yönetmelikten Çıkarılması

2012 yılında yayınlanan Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin (2) inci bendinde yer alan;
“Bakan ile birlikte yurtdışı toplantılara katılan personel” ifadesi 2013 yılında yayınlanan yönetmelikten çıkarılmıştır.

2012 yılında yayınlanan Esas ve Usullerde, “Bakan ile birlikte yurtdışına toplantılara katılan personel” ifadesi, 2013 yılında; “Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar ile birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personeli” olarak değiştirilmiştir.

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolar; Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı, Bakan Yardımcılarından oluşmaktadır. 2012 yılında sadece Bakanla birlikte olanlar kapsamda iken, 2013 yılında Bakandan daha alt kademedeki Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı ve Bakan Yardımcıları olarak değiştirilerek Bakanın dışındaki bu kişilerle birlikte yurtdışına çıkanlarında konaklama giderlerin karşılanmasına olanak tanınmıştır. 2012 yılındaki esas ve usuller de Bakanla birlikte olan bakanlığa bağlı olmayan diğer kurum personelinin konaklama gideri karşılanırken, 2013 yılında yapılan diğer bir değişikle kurum personeli olma şartı getirilerek, kurum personeli olmayanların konaklama giderlerinin 5 inci madde kapsamında karşılanmasına son verilmiştir.

2.3 Genel Müdür ve Üst Makam İfadesindeki Değişiklik

“Genel Müdür ve daha üst makam yöneticileri ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticiler yararlanabilirler” ifadesi 2013 yılında yayınlanan Esas ve Usullerde “Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticiler yararlanabilirler.” Şeklinde değiştirilmiştir. 2012 yılı ile 2013 yılı arasındaki fark “ yöneticileri ile ek göstergeleri” ifadeleri arasına “ile” bağlacı eklenmiştir.

2.4 Genel Müdür Ek Göstergesi Altındakilerin de Konaklama Giderinin Karşılanması

2013 yılında yayınlanan esas ve usullerin 5 inci maddesinin 2 inci bendine;

“Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personel yararlanabilir.” İfadesi ilk kez eklenmiştir.

2012 yılında yayınlanan Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin 2 inci bendine göre; “Genel Müdür ve daha üst makam yöneticileri ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticiler” yararlanabilmekteydi.

Genel müdürlük kadrosu birinci dereceli ve 6400 ek göstergeli bir makamdır. Yapılan düzenleme ile yurtdışı konaklama bedeli ödenebilecek personele ek göstergesi 6400 ve üstünde olan personele konaklama giderlerinin tamamı ödenebilirken, ek göstergesi 6400 ve altında olan personele konaklama giderinin %70’inin ödenebileceği düzenlemesi getirilmişti.

2013 yılındaki düzenlemede zorunlu ve istisnai hallerde Bakanın onayı ile diğer kapsam dışındaki, 6400 ek göstergenin altında kalan personelinde yararlanabilecektir.

2.5 Bakan Onayının Kalkması

2012 yılında yayınlanan Ödenecek Konaklamam Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin 4 üncü bendi;

“(4) Konaklama bedelinin Kararın 5 inci maddesine göre ödenebilmesi için; görevlendirme onayında bu hususun belirtilmesi zorunludur. Söz konusu hususun görevlendirme onayında yer almaması halinde, konaklama bedeli kararın 4 üncü maddesine göre ödenir. Kararın 5 inci maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerin bizzat ilgili bakan onayı ile yapılması zorunludur. Ancak bu onay her bir görevlendirme için ayrı ayrı alınabileceği gibi mali yılbaşında bir defaya mahsusu ve tüm yıl için geçerli olacak şekilde de alınabilir. Diğer taraftan bir bakanlığa bağlı olmayan kurumlar için bu onay o kurumun en üst amiri tarafından yapılır.” Şeklindeki düzenleme,

2013 yılında yapılan değişiklikle;

“(4) Konaklama bedelinin Kararın 5 inci maddesine göre ödenebilmesi için görevlendirme onayında bu hususun belirtilmesi zorunludur. Söz konusu hususun görevlendirme onayında yer alması, halinde konaklama bedeli Kararın 4 üncü maddesine göre ödenir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

2013 yılında yapılan düzenlemeye göre Konaklama bedelinin Kararın 5 inci maddesine göre ödenebilmesi için görevlendirme onayının Bakan tarafından yapılma şartı ve görevlendirme onaylarının mali yılla sınırlı olmak kaydıyla, bir defaya mahsus tüm yıl için geçerli olacak şekilde alınması şartları kaldırılmıştır. Her hangi bir bakanlığa bağlı olmayan kurumların görevlendirme onayları yine eskiden olduğu gibi o kurumun en üst amiri tarafından yapılmasına devam edilecektir.

2.6 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Görevlendirilenlerin Konaklama Ücreti

6245 sayılı Harcırah Kanunun 34’uncü maddesi gereğince çıkarılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 5 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazırlanan “ Yurtdışına Geçici Görevli Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici görevle gönderilenlere uygulanmamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici görevle görevlendirilenlere 17.3.2013 tarih, 28590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik ödeneklerinin, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirilenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenerek uygulanmaktadır.

3.Sonuç:

2013 Yılı için yayınlanan “Yurtdışına Geçici Görevli Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller”de yapılan değişiklikler, Bakanlık Onayının kaldırılması, Bakanla birlikte gidenlerin yerine, ek göstergesi 8000 ve üstü olanlarla birlikte gidenlerin konaklama bedeli ödeneceği, yalnız kurum personeli olanların konaklama bedelinin ödeneceği, istisnai ve zaruri durumlarla sınırlı olarak ek göstergesi 6400 ün altında olara da konaklama gideri ödeneceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Esas ve usullere eklenen “istisnai ve zaruri durumlarda ek göstergesi 6400’ün altındakilere de konaklama gideri ödeneceğine ilişkin hükmündeki “istisnai ve zaruri” durumların ne olduğu açıkça belirtilmediğinden uygulamada sıkıntıların yaşanacağı değerlendirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.