Devlet Personel Başkanlığı

Hastalık izinlerinin kuruma usulüne uygun şekilde ibraz etmeyenler hakkında yapılacak işlem nedir?

personel-9

Hastalık izinlerinin kuruma usulüne uygun şekilde ibraz etmeyenler hakkında yapılacak işlem nedir?

Devlet Personel Başkanlığı görüşü

KategoriHastalık İzni
Kanun / Madde(ler)657 / 105, 124, 125
Tarih17/11/2011
Kaynak33 sayılı bülten 199. sayfa
ÖzetHastalık raporunu Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen süre içinde çalıştığı kuruma iletmeyen memura uygulanacak işlem hk. (17/11/2011-19238)
Devlet memurlarına tek hekim tarafından 10 gün süreyle verilen hastalık raporlarının bitiminde yapılan kontrol muayenesi sonucunda tekrar 10 günlük rapor verildiğini, ikinci 10 günlük istirahat süresinin eski rapora yazıldığını, bu sebeple eski raporun istirahat süresince Devlet memurunda kaldığını ve Kurumunuzun zamanında bilgilendirilmediği belirterek, memurlara verilecek ikinci on günlük istirahat raporlarının yazım şekli hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık ve refakat iznini düzenleyen 105 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm gereğince hazırlanarak 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Hastalık raporu ve izin süreleri”
başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.” hükmü, “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “3)Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.” hükmü, “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 11 inci maddesinde ise, “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun “Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 11 inci maddesinde “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.”
hükmü yer almakta, 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre mezkur Kanunun 125 nci maddesinde sıralanan disiplin cezalarından birisinin verileceği belirtilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde,
– Devlet memurlarına tek hekim tarafından verilen ve kontrol muayenesi öngörülen hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerekmekte olup; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesinin zorunlu olması sebebiyle, tek hekim tarafından verilen ve kontrol muayenesi öngörülen raporun, aslını veya bir örneğini söz konusu süre içerisinde Kurumunuza iletmeyen ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılabileceği,
– tek hekim tarafından kontrol muayenesi sonrasında verilen hastalık raporlarının yazım şekli hususunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş alınması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.