Devlet Personel Başkanlığı

Genel müdür yardımcısı artırılması ve kadrolarının ihdası konusunda özellik gösteren durumlar

personel-4

Genel müdür yardımcısı artırılması ve kadrolarının ihdası

Kategori Teşkilatlanma
Kanun / Madde(ler) 3046 / 16
Tarih 25/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 199. sayfa
Özet Genel Müdürlük bünyesinde var olan Genel Müdür Yardımcılığının kaldırılması, diğerinde de Genel Müdür Yardımcılığı sayısının artırılmasının müşterek kararname ile yapılması, akabinde de genel hükümlere göre kadro aktarımının yapılması gerektiği, aktarılacak Genel Müdürlükteki Genel Müdür Yardımcılığı sayısının 5 olması durumunda ise söz konusu Genel Müdür Yardımcılığının sayısının artırılmasına imkan bulunmadığı hk.

Anayasa değişikliği sonucunda Bakanlığınızın bazı görev ve yetkilerinin HSYK’ye devredildiğinden bahisle, Bakanlığınız merkez teşkilatına tahsis edilmiş bulunan genel müdür yardımcısı kadrolarının başka bir genel müdürlük bünyesine aktarımının nasıl gerçekleştirileceği hususuna ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinin (i) bendinde yer verilen “Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında 15 inci maddenin (a) ve (b) bendinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak bağlı olan birim miktarı esas alınmak kaydıyla müsteşar, genel müdür ve ana hizmet birimi niteliğindeki dairelerin başkanları için iki yardımcı kadrosu ihdas edilebilir. Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile müsteşar yardımcılarının ve genel müdür yardımcılarının sayısı beşe kadar çıkarılabilir.” hükmü ile yardımcılıkların kurulma usul ve esası belirlenmiş bulunmakta olup, söz konusu kadroların birimler arasında aktarımını sağlayan bağlantı değişikliğine yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesinde “Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak dağılımı yapılır.
Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay’a, bunlar dışında kalanlarda onay için onay merciine gönderilir.
Bu dağılımda sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usullere uyulur. Ancak taşra için tahsis edilmiş kadrolar, merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıyla, ilgili Bakanın onayıyla yapılır. Değiştirilen veya ihdas edilen kadrolar, bu kadroların dağılımına ilişkin cetvellerin ilgili mercilerce vize veya onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır ve aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.
Bu dağılıma ilişkin cetvellerin şekli ve onay mercileri altıncı maddede öngörülen yönetmelikte gösterilir. ” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir Genel Müdürlük bünyesinde var olan Genel Müdür Yardımcılığının kaldırılması, diğerinde de Genel Müdür Yardımcılığı sayısının artırılmasının müşterek kararname ile yapılması, akabinde de genel hükümlere göre kadro aktarımının yapılması gerektiği, aktarılacak Genel Müdürlükteki Genel Müdür Yardımcılığı sayısının 5 olması durumunda ise söz konusu Genel Müdür Yardımcılığının sayısının artırılmasına imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.