Sektör AnaliziYATIRIM&FİNANS

Elektrik Fiyatlarında Yeni Düzenleme

enerji-3

5 Ocak 2017 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29939
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (p) bendi teselsül sonrası (r) bendi olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Net satış hasılatı: Toplam satış hasılatından Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, organize toptan satış piyasasında yapılan enerji satışları, dengeden sorumlu grup içi satışları, alınan destekleme tutarlarının düşülmesi suretiyle yeniden hesaplanan tutarı,”

“r) Tahsilat riski: Görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden, ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların, net satış hasılatına oranını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetlerinden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, faturalama ve müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetleri gibi işletme giderleri, aktif enerji maliyetleri ile faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kâr marjı dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı şirket tarafından kontrol edilemeyen ve PS faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. Aşağıdaki işletme giderleri bu kapsamda değerlendirilir:

a) Görevli tedarik faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler.

b) Kıdem ve ihbar tazminatı giderleri.

c) Azami olarak sabit işletme giderinin %10’u olmak üzere 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri.

ç) Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin net satış hasılatı ile çarpılması suretiyle bulunan tutar, kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dikkate alınır. Hesaplamalara esas ülke tahsilat riski ortalaması %1’i aşamaz. Bu oranın aşılması halinde aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yükümlenilen tutar (YT) aşağıdaki eşitlik (10)’a göre hesaplanır:

i                   : 2011-2015 dönemindeki her bir yılı,

n                  : 2015 yılını,

Yi                 : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarını,

İSi                : i yılı için geçerli olan itfa süresini,

∆RMGi         : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarları dikkate alınarak i yılı için hesaplanan olması gereken reel makul getiri tutarı ile ilgili yıl için gelir gereksinimi hesaplamalarında dikkate alınan reel makul getiri tutarı arasındaki farkı,

∆İi                : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarları dikkate alınarak i yılı için hesaplanan olması gereken itfa tutarı ile ilgili yıl için gelir gereksinimi hesaplamalarında dikkate alınan itfa tutarı arasındaki farkı,

VFi                   : 2011-2014 dönemindeki her bir yılı için kabul edilen net yatırım harcaması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarlarına ilişkin olarak itfa süresi ve amortisman süresi farkından kaynaklanan ilgili dönemlere ilişkin tarifelerde dikkate alınan vergi farklarının tarifeye yansımamış kalan kısmı,

TÜFEn,6       : 2015 yılı Haziran ayı TÜFE’sini,

TÜFEi,6        : i yılının Haziran ayı TÜFE’sini,

FOn              : 2015 yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen faiz oranını,

DRMGOud-1 : 2011-2015 yıllarını kapsayan uygulama dönemi için belirlenen yıl ortasına göre düzeltilmiş makul getiri oranını (net reel makul getiri oranını) (%),

gösterir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti (ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)’ya göre hesaplanır:

DGTt            : t perakende satış tarife dönemine ilişkin diğer giderler tutarını,

TMd,u            : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

BKMT          : Perakende enerji satışı brüt kâr marjı tavanını,

SFd,u             : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı (kr/kWh),

PTFd,u           : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında oluşması öngörülen piyasa takas fiyatını (kr/kWh),

GÖPd,u          : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

GİPd,u           : t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

DGPd,u          : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji dengesizlik miktarı öngörüsünü (kWh),

MYEKd,u      : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde belirlenen en düşük fiyat öngörüsünü (kr/kWh),

İAFd,u,r          : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma döneminde r numaralı şirketten ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji için Kurul tarafından tarife hesaplamalarında dikkate alınmak üzere belirlenen fiyatı (kr/kWh),

MKd,u,z          : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh),

İAd,u,r            : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

Ω1                : YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını göstermek üzere) (a-3) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan net bedelin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω2                : Perakende satış lisansı sahibine organize toptan satış piyasalarındaki işlemler kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen, geçmişe dönük düzeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti, süresinde ödenmeyen alacaklar payı, fark fonu ve Kurulca uygun bulunan kalemler ile Kurulca uygun bulunan diğer kalemlerin (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylardaki toplam tutarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω3                : Bir perakende satış tarife dönemi için DUY’da yer alan ikili fiyat uygulaması kapsamında (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan farkın perakende satış lisansı sahibinin ilgili aylardaki sıfır bakiye düzeltme katsayısı (SBDK) ile çarpımı suretiyle piyasa işletmecisi tarafından hesaplanan sistem enerji dengesizlik gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω4                : Herhangi bir d perakende satış tarife dönemi için, eşitlik (20)’ye göre hesaplanan enerji tedariği düzeltme bileşenini,

Ω5                : PS gelir tavanının ilgili perakende satış tarife dönemi içerisinde görevli tedarik şirketi tarafından gelir olarak toplanması Kurum tarafından öngörülen kısmı,

K                   : k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4) pozitif olduğu durumda (1-k1), negatif olduğu durumda (1+k2) olan düzeltme katsayısını,

A                  : a1 ve a2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında enerji alınması durumunda (1-a1), satılması durumunda (1+a2) olan düzeltme katsayısını,

gösterir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
30/12/201529578

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.