GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Banka Referans Mektubunda “Serbest Mevduat” Yazısı Olması Durumu Mevzuata Uygun mudur?

Euro-1

Banka Referans Mektubunda “Serbest Mevduat” Yazısı Olması Durumu Mevzuata Uygun mudur?

Toplantı No : 2009/076
Gündem No : 57
Karar Tarihi : 19.10.2009
Karar No : 2009/UH.I-2568
Şikayetçi:
Ay – Ka Teknik İnşaat Temz. Peyzaj İnsan Kayn. San. Tic. Ltd. Şti., Mansuroğlu Mahallesi 613. Sokak Kat.5 D.14 12/9 Bayraklı/İZMİR
İhaleyi yapan idare:
Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 20 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
09.09.2009 / 20155
Başvuruya konu ihale:
2009/79630 İhale Kayıt Numaralı “Gaziosmanpaşa İlçesi Dahilindeki Mevcut Parkların Bakımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.10.2009 tarih ve I.H.18.81.G031/2009-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 10.08.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gaziosmanpaşa İlçesi Dahilindeki Mevcut Parkların Bakımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ay – Ka Teknik İnşaat Temz. Peyzaj İnsan Kayn. San. Tic. Ltd. Şti.’nin02.09.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.09.2009 tarih ve 20155 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.09.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

19.08.2009 tarihinde yapılan ihalede, geçici teminat mektubu ve banka referans mektubunun standart formlara uygun olmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikayet üzerine idare tarafından; banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığı ve geçici teminat mektubunda idarenin adının Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olması gerekirken, Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı yazılması nedeniyle teminat mektubunun ilgili idareye sunulmuş bir mektup olmadığı gerekçeleriyle şikayetlerinin kabul edilmediği,

Banka referans mektubunun “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı” bölümüne banka tarafından “serbest mevduat” yazıldığı, bu ibarenin hem anlam hem de içerik olarak aynı olduğu, ihale ilanında; Bankalardan temin edilecek belgeler başlığında belirtildiği üzere, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu sunulması gerektiği, sunmuş oldukları banka referans mektubundaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredi miktarının teklif ettikleri bedelin % 10’dan fazla olduğu ve esas alınması gereken bu kısmın olduğu, dolayısıyla sunulan banka referans mektubunun istenen kriteri fazlasıyla karşıladığı,

İhaleyi sonuçlandırıp sözleşmeyi yapıncaya kadar tek yetkili kurumun ihale komisyonları olduğu için geçici teminat mektubunun ilgili komisyona hitaben yazıldığı, teklif dosyasında mevzuata aykırı bir durum olduğunda geçici teminatın tazmin edilmesi yetkisi de ihale komisyonuna ait olduğundan geçici teminatın muhatabının doğru yazıldığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde;

“(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmüne belirtilen miktara ilişkin kriterlere idari şartname ve ihale ilanında da yer verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından ihale dosyasında sunulan ve daha önce yürürlükte olan standart form örneğine uygun olarak Finansbank tarafından düzenlenen 10.07.2009 tarih ve 092 nolu banka referans mektubunda isteklinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanın yazıldığı, ayrıca mali durumu bildirmek üzere serbest mevduatın değişken, kullanılmış krediler kısmına 728.170 TL teminat, kullanılmamış krediler kısmına 150.000 TL nakit ve 3.121.830 TL teminat tutarlarının yazıldığı, yazılan bu rakamlara göre AY-KA Teknik İnş. Tem. Pey. İns. Kaynak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin mali yapısının anılan Yönetmelik maddesi ile idari şartnamenin 7.4.1 maddesi ve ihale ilanının 4.2.1 maddesinde belirtilen kriteri fazlasıyla karşıladığı, ayrıca ilgili bankaca söz konusu referans mektubuna ilişkin teyit yazısının da bulunduğu anlaşılmıştır.

Banka referans mektupları isteklilerin mali yeterliliklerine ilişkin olmak üzere idareler tarafından istenen belgelerdir. Söz konusu bu belgenin Kurumumuz tarafından düzenlenen standart formda, isteklinin halen bir kısıtlamaya maruz kalmamış ve kullanmakta olduğu mevduatın belirtilmesi amacıyla hazırlanan sütunda “Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduatı”, başvuru sahibinin ihale dosyasında sunduğu banka referans mektubunda ise bu konuya ilişkin sütunda “Serbest Mevduat” ifadesine yer verilmiştir. İsteklinin mevduatı üzerinde bir kısıtlama bulunmaması bu mevduatın serbest kullanıma haiz bir mevduat olduğunu göstermektedir. Diğer bir anlatımla, “Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduatı” ile “Serbest Mevduat” ifadeleri aynı anlamı taşımaktadır. Buradaki farklı ifadelerin kullanılmasının eski standart form örneğinin kullanılmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bu hususta tereddüte düşülmesi halinde konunun ilgili bankadan sorulmak suretiyle açıklığa kavuşturulması da mümkündür.

Görüleceği üzere, başvuru sahibi tarafından mali yeterliliğinin ispatına yönelik olarak ihaleye sunduğu banka referans mektubunun mevzuatta aranan hususları içerdiği, aynı anlama gelen farklı ifadelerin kullanılmasının anlam değişikliğine sebep olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla geçerli bir belge olduğu anlaşılan söz konusu banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle geçersiz olarak değerlendirilmesi yerinde bulunmamıştır.

Bu durumda, başvuru sahibi AY-KA Teknik İnş. Tem. Pey. İns. Kaynak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında sunduğu geçici teminat mektubunun muhatap idarenin adı kısmında yer alan “Gaziosmanpaşa Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” ifadesi ile banka referans mektubunda “Üzerinde Kısıtlama Bulunmayan Mevduatı” yerine aynı anlamı taşıyan “Serbest Mevduat” ifadesinin yazılmış olması, bu belgelerin standart formlara uygun düzenlenmediği anlamına gelmediği ve söz konusu belgelerin mevcut haliyle geçerli belgeler olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.