GÜNCEL HABERLERSağlık HarcamalarıSOSYAL GÜVENLİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ( TİTUBB ) Projesi Nedir?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası  ( TİTUBB ) Projesi Nedir?

Ülkemizde kamu mali yönetiminde en büyük sorunların başında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen harcamaların etkin ekonomik ve verimli olması ilkesinin nasıl uygulanacağının Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere hiç bir idare tarafından tam olarak anlaşılamamış olması gelmektedir.

Ülkemizde dolaylı veya doğrudan en fazla kamu kaynağının harcandığı alanların başında sosyal güvenlik harcamaları gelmektedir.  Sosyal güvenlik harcamalarının diğer bi özelliği ise harcamalarının hem kamu hem de özel sektöre yapılmasıdır.

Yani SGK tarafından alınan hizmetlerin bir kısmı kamu kurumlarından bir kısmı ise özel sektörden temin edilmektedir. Bu aşamada kamu kaynağının harcanmasında etkili ekonomik ve verimli olarak harcanmasına yönelik geliştirilen projelerden birisi tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde dünya çapında üst düzey kalitede bir sağlık enstrümanını Türk Sağlık Sitemine entegre edecek olan  ve kazanımlar ve faydalar tüm satıcı tarafı, alıcı tarafı ve ödeyici tarafları arasında paylaşılacak olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası  ( TİTUBB ) Projesidir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) SUT’ta ne zaman tanımlanmıştır?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan sigortalı, emekli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak sağlık yardımlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmış, 15 Haziran 2007 tarihinden geçerli olmak üzere; devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının sağlık hizmetlerinde uygulama birlikteliği getirilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemekte olup, 25.03.2010 tarih, 27532 – 1 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin “Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları” başlıklı 7. maddesi; “Kurumla sözleşmeli sağlık kurumları tarafından temin edilen tıbbi malzemeler; SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Kuruma fatura edilen tıbbi malzemelerden TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesinde; Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. TİTUBB kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olmalıdır. Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca ödenmesi için tek başına yeterli değildir.” hükmüne amirdir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının ( TİTUBB ) amacı nedir?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına yürütülen “Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilmiştir. Ulusal Bilgi Bankasının web sitesinin adında yer alan “huap”, projenin kod adı olan “Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir.
İlaç ve tıbbi cihazların ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya order, fatura ve ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her kişi ve kurum tarafından elektronik ortamda yürütülebilmesi projenin ulaşmak istediği temel hedeftir. Ulusal Bilgi Bankası e ticaret için temel altyapıyı sağlamış olacaktır.
Ulusal Bilgi Bankası, tüm tarafların kendi iç sistemleri de dâhil olmak üzere, tedarik zincirinin her halkasında, tamamen aynı verilerin kullanmalarını sağlayacaktır. Bu kavram Temel Veri Hizalaması (Master Data Alignment) olarak bilinir ve ürünler, perakende satış fiyatları, tanıtım, bulunduğu yer, nakliye, sınıflama vb. çeşitli gereksinimler için güncel ve doğru veritabanlarının idame edilmesini kapsar.
(http://212.174.130.231/ubbeski/Documents/Sık%20Sorulan%20Sorular.htm)

TİTUBB Sistemine ürün bilgileri nasıl kaydedilecektir? Bu süreçte tedarikçi firmaların rolü nedir?

Ürünler hakkında en güncel ve doğru veriler, onların sahibi olan üretici veya tedarikçi firmalardadır. Ürünlerle ilgili değişikliklerin, yeni ürünlerin, artık üretilmeyen ürünlerin Ulusal Bilgi Bankasında güncel ve doğru olarak tutulmasında sorumluluk, tüm dünyada olduğu gibi, tedarikçi firmalarda olacak ve veri akış süreci doğrudan firmalar tarafından başlatılacaktır. Bu amaçla tedarikçi firmalar hazırlanan web tabanlı sistemi kullanacaklardır. Firmaların sisteme veri girebilmeleri için önce kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
(http://212.174.130.231/ubbeski/Documents/Sık%20Sorulan%20Sorular.htm#_Toc141164012)

TİTUBB Sistemine kaydolmanın ve ürün bilgilerini girmenin firmaya ne tür katkıları olacaktır?

Bu sistem tedarikçi firmaların müşterilerine ürünleri hakkında doğru ve güncel bilgileri iletebilmeleri için çok önemli ve ucuz bir araçtır. Mevcut durumda firmalar ürün bilgilerini müşterilerine ulaştırmak için yoğun faaliyetler yürütmektedir ve doğal olarak bunların bir maliyeti vardır. Ulusal Bilgi Bankası firmaları tüm bu maliyetlerden doğal olarak kurtarmayacaktır ancak önemli ölçüde tasarrufa imkân sağlayacaktır. Ayrıca aşağıdaki konularda da sistemin firmalara katkısı olacaktır:
Genellikle el ile yapılan işlemlerde neyin sipariş edildiği, hangi ürünün alıcıya gönderildiği ve hangi ürün üzerinden faturalandırılma yapıldığı konularında çeşitli hatalar yapılmaktadır. Bu da hesap akışının yavaş gerçekleşmesine ve ekstra maliyete neden olmaktadır. Sistem, nakit akışının hızlanmasını sağlayacaktır.
Yıllık hatalı ürün transferi, geri iadelerin oluşturduğu maliyeti ve kredi kaybını büyük oranda azaltacaktır. Ancak sisteme kaydolmanın sağlayacağı çok önemli bir fayda daha var: sosyal güvenlik kurumlarının geri ödeme sistemleri de Ulusal Bilgi Bankasını kullanacaklardır. Sisteme kaydedilmemiş ürünleri ödememe olasılığı bertaraf edilmiş olacaktır. TİTUBB’da kayıtlı olmak o ürünün ödeneceği anlamına gelmez.
(http://212.174.130.231/ubbeski/Documents/Sık%20Sorulan%20Sorular.htm#_Toc141164013)

Sisteme kayıt olmayan firmaları ne tür bir süreç bekliyor?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde dünya çapında üst düzey kalitede bir e sağlık enstrümanı Türk Sağlık Sitemine entegre olmuş olacaktır. Kazanımlar ve faydalar tüm satıcı tarafı, alıcı tarafı ve ödeyici tarafları arasında paylaşılacaktır.

Sisteme dâhil olmayan tedarikçiler için sonuç olarak tanınmama ve akredite olamama durumu ortaya çıkacak geri ödeme talebinde bulunamayacaklardır.

Hangi firmaların TİTUBB sistemine kayıt yaptırması gereklidir?
Türkiye’de tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren ve tedarik zincirinin en üstünde yer alan üretici veya ithalatçı tüm firmalar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt olmalıdır.
Buna göre tıbbi cihaz imal eden tüm firmalar ile doğrudan ithal edip dağıtım zincirini başlatan tüm firmalar sisteme kayıt olacaktır.
Bir başka tedarikçinin bayisi olarak çalışan firmaların sisteme kayıt yaptırmaları eski TİTUBB sisteminde gerekli değil iken, yeni TİTUBB sisteminde bayilerin de kaydolmaları zorunluluğu getirilmiştir. Ancak tıbbi cihaz imal ya da ithal eden firmaların yetkili bayileri olduklarına dair kayıt işlemi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde yürütülmektedir.

Ulusal Bilgi Bankasındaki  ( TİTUBB ) verilere kimler nasıl erişecektir?

Ulusal Bilgi Bankasındaki verilerin sahibi firmalardır. Devlet ise bu bilgileri sağlıklı bir şekilde toplamak ve ilgili taraflara ulaştırmak işini üstlenmiştir. Ulusal Bilgi Bankasındaki veriler tüm toplumun erişimine açıktır. Verilere erişim için kayıt ya da benzeri bir işlem gerekli değildir. İsteyen herkes sistemin Bilgi Bankası bölümünden, kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duymadan ürün bilgilerine erişebilecektir.
Ayrıca ürünlerle ilgili çeşitli elektronik sistemler işleten kurumlar, kuruluşlar ürün bilgilerini toplu olarak indirip kendi sistemlerine aktarabileceklerdir
Ancak, ticari sır niteliğinde olan veriler ortak erişime açık olmayacak, sadece ürünlerin genel bilgilerine erişim serbest olacaktır.

Ulusal Bilgi Bankasında ( TİTUBB ) ürünlerin fiyat bilgileri yer alacak mı?

Tıbbi cihazlar için evet. Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. UBB sisteminde 22.12.2008 tarihi itibariyle ‘Y’ yeni konumunda olup ta fiyat bilgileri girilmeyen ürünlerin bu tarihten sonra UBB onayı için değerlendirmeleri fiyat bilgileri girilinceye kadar gerçekleştirilmeyecektir. Öte yandan sistemde 22.12.2008 tarihi itibariyle Onaylı olan ürünlerin fiyat bilgileri 31.03.2009 tarihine kadar girilmemesi durumunda bu tarihten sonra UBB’de Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrolü kaldırılacağından ürünler Yeni ‘Y’ konuma geçirilecektir. Ürün fiyat bilgileri girişlerinin yapılması, sistemde ürün üzerinde yeni tarihle güncellenmeyeceğinden ürün kayıt/onay bilgileri ‘Y’ yeni Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. UBB sisteminde 22.12.2008 tarihi itibariyle ‘Y’ yeni konumunda olup ta fiyat bilgileri girilmeyen ürünlerin bu tarihten sonra UBB onayı için değerlendirmeleri fiyat bilgileri girilinceye kadar gerçekleştirilmeyecektir. Öte yandan sistemde 22.12.2008 tarihi itibariyle Onaylı olan ürünlerin fiyat bilgileri 31.03.2009 tarihine kadar girilmemesi durumunda bu tarihten sonra UBB’de Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrolü kaldırılacağından ürünler Yeni ‘Y’ konuma geçirilecektir. Ürün fiyat bilgileri girişlerinin yapılması, sistemde ürün üzerinde yeni tarihle güncellenmeyeceğinden ürün kayıt/onay bilgileri ‘Y’(Yeni) konumuna dönüşmeyecektir. Girişleri yapılan ürün fiyat bilgileri geri ödemeye esas olarak değerlendirilmeyecektir.

Hangi tıbbi ürünler TİTUBB sistemine kaydedilmelidir? Tıbbi cihazın tanımı nedir?

13 Mart 2002 tarih ve 24694 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentlerinde tanımlanan tüm malları kapsamaktadır:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentleri aşağıda aynen verilmiştir:

i) Tıbbî cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri (bundan sonra, “cihaz” olarak anılacaktır),

n) İn vitro tıbbi tanı cihazı: Genel laboratuar kullanımına yönelik cihazlar, özellikleri bakımından üreticileri tarafından bilhassa in vitro inceleme amaçlı kullanılmıyorlar ise, in vitro tıbbî tanı cihazı değildir. Üreticinin sadece, fizyolojik veya patolojik durum veya kalıtımsal anomalilerle ilgili bilgi edinmek veya güvenlik seviyesini ve muhtemel kullanıcılara uygunluğunu tespit etmek veya tedavi edici tedbirleri izlemek için tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, insan vücudundan alınan kan ve doku bağışlarını da içeren numunelerin incelenmesinde in vitro kullanmayı amaçladığı, ayıraç (reaktif), ayıraç ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbî cihazları ve vakumlu özelliğe sahip olsun veya olmasın, üreticileri tarafından özellikle, in vitro tıbbî tanı incelemesi için insan vücudundan alınan örneklerin konulması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan numune kaplarını.

GTIN (Global Trade Item Number) veya UPN (Universal Product Number) nedir? Ürün kaydı için zorunlu mudur?

Kısaca hatalı olsa da “barkod” olarak bilinen numaradır. Bu numara ürünü dünya genelinde tek olarak tanımlamak için kullanılan ortak anahtardır. Elektronik sistemlerin veri alışverişinde olmazsa olmaz olan bu numaralar aynı zamanda numara doğrulama algoritmaları sayesinde gerek barkod okuyucu cihazların gerekse elle yapılan veri girişlerinde hataları önlemektedir.
Bu numaralar uluslararası standart kuruluşları tarafından belirli bir ücret karşılığında verilmektedir. Bu kuruluşlardan GS1 (Global Synchroniazation 1 eski adı EAN) en yaygın olanıdır ve ürettiği numaralar tüm dünyada her tür ürünle kullanılmaktadır.
Sadece sağlık sektörüne özel ürünler için numara sağlayan diğer kuruluş ise HIBCC (Health Industry Business Coding Council) olup sağlık sektöründe gittikçe büyümektedir.

Tıbbi cihazlar için ise EAN-13 veya HIBC (Health Industry Bar Code) numaralarından birisi kayıt için talep edilmektedir. İthal ürünlerin büyük kısmında bu iki numaradan birisi bulunmaktadır. Bu numaraya sahip olmayan ürünler için bir geçiş dönemi planlanmış olup, bu numara olmasa da ürünün Ulusal Bilgi Bankasına kaydının yapılabilmesi için geçici bir numara sistem tarafından verilecektir. Geçiş döneminin sonunda (30 Haziran 2009) GTIN numarası sağlanmamış ürünlerin Ulusal Bilgi Bankasından geçici barkod numaraları pasif hale çevrilmiştir.

kaynak:http://www.kamumaliyonetimi.org/makaleler/kamu-mali-yonetiminde-ornek-bir-calisma-ve-uygulamasi-turkiye-ilac-ve-tibbi-cihaz-ulusal-bilgi-bankasi-titubb.html/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.