Devlet Memuru Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı Nedir?

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır (Madde:31).

Devlet memurları görevleri gereği vakıf oldukları gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklamaları yasaklanmıştır.

Hangi bilginin gizli olduğu memurların görevleri ile bağlantılı olup bununla ilgili olarak, mevzuatımızda çeşitli düzenlemeler mevcuttur.

Örneğin Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde “vergi mahremiyeti” düzenlemiştir. Söz konusu 5 inci maddede özetle;

“Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar;

 • Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
 • Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;
 • Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
 • Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.

Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder…” denilmiştir.

Yine güvenlik hizmetleri ve benzeri kamu hizmetleri yapılması neticesinde elde edilen gizli bilgilerin açıklanması yasaktır….

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı Nedir?

olarak görev yapan kişilerin yapması yasak olan faaliyetlerden biriside “Gizli bilgileri açıklama yasağı dır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 . maddesinde  “Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı kanunun 125. maddesinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin anlatıldığı kısımda 125/E-h” Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,” fiiline yer verilmiştir.

Buna göre devlet memuru olarak görev yapanların  yetki veya izin almadan gizli bilgileri açıklamaları durumunda devlet memurluğundan çıkarılmaları gerekmektedir.

Yine Devlet memurları kanununun  125/D-k maddesinin: “Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,” hükmü gereğince “Kademe ilerlemesinin Durdurulması” cezası  verilmesi gerekmektedir.

Memurlar tarafından işlenebilecek olan gizli bilgilerin açıklanması ve açıklanması yasak bilgilerin açıklanması fiillerinin hangi durumlarda ortaya çıkabileceği hususunda  5237 sayılı kanunda  yer alan ve aşağıda başlıklar halinde sayılan suçların tanımından yararlanılabilir.

       5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar şunlardır:

 1. Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Açıklamak(m.326)
 2. Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme(m. 327)
 3. Siyasal veya Askeri Casusluk(m.328)
 4. Devletin Güvenlik ve Siyasal Yararına Ait Bilgileri Açıklama(m.329)
 5. Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama(m.330)
 6. Uluslararası Casusluk(m.331)
 7. Askeri Yasak Bölgelere Girme(m.332)
 8. Devlet Sırrından Yararlanma ve Hizmette Sadakatsizlik(m.333)
 9. Yasaklanan Bilgileri Temin(m.334)
 10. Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini(m.335)
 11. Yasaklanan Bilgileri Açıklama(m.336)
 12. Yasak Bilgileri Siyasî veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama(m.337)
 13. Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi(m.338)
 14. Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma(m.339)

Konuya ilişkin örnek bir Danıştay Kararı yazımız ekinde yer almaktadır.

12. Daire 2008/1444 E., 2008/4333 K.

Olayda; davacının, kaçakçılık organizasyonunu yöneten Uğur, Mücayip, Doğan isimli şahısların üçüyle temasının olduğu, her üçüyle de telefonla konuşarak bilgi aktardığı, diğer görevli polis memurlarının da kaçakçılığa göz yumması için onlara önderlik yaparak kaçakçılarla memurlar arasında iletişim sağladığı, görev sırasında … numaralı otomobilde ekip amirliği yaptığı, bu sırada kaçakçılık yapanlara polisin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği, hangi ekibin görevli olduğunun bildirildiği iletişim tespit tutanaklarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Her ne kadar İdare Mahkemesince kaset çözümlerinden başka delil bulunmadığı ileri sürülmekte ise de; telefon konuşmalarının hakim kararıyla hukuka uygun olarak elde edilmiş deliller olduğu hususu ile kaset çözümlerindeki konuşmaların içeriği dikkate alındığında Tüzüğün 8/13. maddesindeki “gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak” fiilinin sabit olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8/7 ve 8/13. maddesi uyarınca davacı hakkında tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin her iki fiil bakımından iptali yolunda idare mahkemesince verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

kaynak:mevzuatınyeri.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.