GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul Kararları

Rekabet Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi

ihale-1

Toplantı No: 2015/055
Gündem No: 29
Karar Tarihi: 18.09.2015
Karar No: 2015/UH.III-2571
Şikayetçi:
Yedirenk Mühendislik Mimarlık İnşaat Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

31.08.2015 / 73598

Başvuruya Konu İhale:

2015/94324 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Sonuç Bazında Tam Otomatik İdrar Ve Mikroskopi Analizör Hizmeti (60.000 Laboratuvar Hizmeti) Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Yedirenk Mühendislik Mimarlık İnşaat Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Binevler Mah. 81057 Nolu Sokak No: 14/A Şahinbey/GAZİANTEP

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,

Alaybey Mah. Hürriyet Cad. No: 15 (Yıldız İş Hanı) Kat: 3 Şahinbey/GAZİANTEP

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/94324 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Sonuç Bazında Tam Otomatik İdrar ve Mikroskopi Analizör Hizmeti (60.000 Laboratuvar Hizmeti) Alımı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 11.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hasta Sonuç Bazında Tam Otomatik İdrar ve Mikroskopi Analizör Hizmeti (60.000 Laboratuvar Hizmeti) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yedirenk Mühendislik Mimarlık İnşaat Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 31.08.2015 tarih ve 73598 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2223 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalede tek geçerli teklif kalması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale dokümanında katılımı engelleyen bir düzenlemenin bulunmadığı, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, yaklaşık maliyet dikkate alındığında tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

 

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.”açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…h) İstekli imalatçı veya ithalatçı ise T.C. ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge verecektir.

İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belge ve bayisi olduğu firmanın t.c. ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge verecektir.

İstekliler teklif ettikleri cihaz ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olduklarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren ürün numarasını (ubb) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Ancak: tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünlerin TİTUBB kaydı şartı aranmayacak olup. Kapsam dışı olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

İstekliler teknik şartnameye uygunluk belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Cihaz ile ilgili teknik bilgiler içeren cihaz kataloğu teklifler ile birlikte verilecektir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin B.16’ncı maddesinde “İhale komisyonu istediği takdirde firma tarafından demonstrasyon çalışması yaptırılacaktır. Bu çalışma sırasında doğacak tüm giderler firma tarafından karşılanacaktır. Demonstrasyon sonucunda şartnameye uymadığı veya uygunsuz olduğu belirlenen cihaz için verilen teklif geçersiz sayılacaktır.” düzenlemesi,

                                            

Anılan Şartname’nin D.5’inci maddesinde “Cihaz saatte en az 100 numune verebilmelidir.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin D.11’inci maddesinde “Cihaz numunedeki şekilli elemanları “Flow Cell Digital Imaging” veya “Digital Imaging Cell Identification Using Image Software” tekniği ile analiz edebilmelidir. Flow cell dijital görüntüleme yöntemiyle analiz yapan cihazlarda analiz hassasiyetini arttırmak için her örnekten en az 56 fotoğraf görüntüsü alınmalıdır. Mikroskobik tam saha görüntüsü veren cihazlarda kontaminasyonu önlemek amacıyla disposable (tek kullanımlık) küvet kullanılmalı ve en az 20 alan görüntüsü alınabilmelidir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından “Hasta Sonuç Bazında Tam Otomatik İdrar ve Mikroskopi Analizör Hizmeti (60.000 Laboratuvar Hizmeti) Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin toplam 147.921,00 TL olarak belirlendiği; 11.08.2015 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 11.08.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 167.400,00 TL teklif veren Zentıp Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, 168.000,00 TL teklif veren Yedirenk Mühendislik Mimarlık İnşaat Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

          Yedirenk Mühendislik Mimarlık İnşaat Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin şikâyet başvurusu üzerine idarece gerçekleştirilen demonstrasyon işlemi neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin D.5 ve D.11’inci maddesine uygun olmadığı tespitinin yapıldığı, 21.08.2015 tarihli komisyon kararında “Zentıp Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ihale dışı bırakılmış ve geriye bir firma kaldığı görüldüğünden gerekli rekabetin oluşmaması nedeniyle ihalenin iptaline, daha çok katılımın sağlanması ve rekabetin oluşması için Teknik Şartname’nin D.5 ve D.11’inci maddelerinin gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılmasına ihale komisyonumuzca
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
” ifadelerine yer verildiği, söz konusu karar doğrultusunda ihalenin 21.08.2015 tarihinde ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından 21.08.2015 tarihli karar ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde başvuru sahibinin teklifinin ihalede geçerli tek teklif olarak kalması, rekabet ortamının oluşmaması ve Teknik Şartname’nin D.5 ve D.11’inci maddelerinin gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılması durumunda ihaleye katılımın artacağı kanaatine varılması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesinde yer alan Teknik Şartname düzenlemelerinin esasen ihtiyacın asıl sahibi olan idare tarafından değerlendirilebilecek ve takdir edilebilecek nitelikte olduğu hususu dikkate alındığında ihalenin iptal kararının mevzuata aykırılık içermediği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,